Ἐγκύκλιος γιὰ τὴν περίοδο τοῦ θέρους

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

            Ὡς πιστοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ εἴμαστε φωτεινὲς ὑπάρξεις καὶ ἀγωνιζόμαστε νὰ μὴν σκοτεινιάσουμε ψυχικὰ ἀπὸ τὶς ἀναθυμιάσεις τῆς ἁμαρτίας γύρω μας. Ἡ μετάνοια γιὰ τὴν διόρθωσή μας εἶναι ἡ παντοτινὴ ἐπιδίωξή μας. Προσπαθοῦμε στὴν ζωή μας, ὡς ἔντιμα μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μας, νὰ εὐαρεστήσουμε τὸν Κύριό μας καὶ νὰ ἀντιταχθοῦμε στὸν πονηρὸ διάβολο καὶ στὶς ἁμαρτωλὲς ὑποδείξεις του.

            Σηκώνουμε τὸν σταυρὸ τῆς πίστεως καὶ τῆς καλῆς ὁμολογίας μὲ ἐγκαρτέρηση καὶ ἐλπίδα ἀγαθή, γιὰ νὰ γίνουμε δεκτικοὶ τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ καὶ γιὰ νὰ μὴν ἐμποδισθοῦμε στὴν πορεία μας πρὸς Οὐρανόν, διότι πιστεύουμε στὴν αἰώνια ζωὴ ποὺ χαρίζει ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστός, ὁ μόνος Φιλάνθρωπος καὶ Σωτῆρας μας.

            Στὴν δύσκολη πορεία τῆς ζωῆς μας, στὸν ἀγῶνα τῆς βιοπάλης, χρειαζόμαστε βέβαια μιὰ ἀνάπαυλα στὸ συνεχὲς καὶ κουραστικὸ πρόγραμμά μας, κάποια ἐναλλαγὴ στὴν μονότονη ζωή μας, λίγη ξεκούραση ἀπὸ τὴν κοπιαστικὴ ἐργασία μας, κάποια ψυχοσωματικὴ ἀνανέωση καὶ ἀναζωογόνηση τῶν δυνάμεών μας. Ὅλα αὐτὰ εἶναι πράγματα κατανοητὰ καὶ ἀποδεκτά.

Καὶ ἡ περίοδος τοῦ θέρους, τοῦ ὄμορφου καλοκαιριοῦ, μᾶς δίνει τὴν δυνατότητα νὰ πραγματοποιήσουμε τὴν εὐχάριστη ἐλπίδα μας γιὰ ξέγνοιαστες διακοπές. Ἄλλωστε τὰ παιδιὰ καὶ οἱ νέοι, ποὺ τὸ σχολικὸ πρόγραμμα καὶ γενικὰ οἱ ἐκπαιδευτικὲς ὑποχρεώσεις καὶ ἐνασχολήσεις τοὺς καταπονοῦν, ἀναμένουν μὲ ἰδιαίτερη ἀνακούφιση τὴν περίοδο τῶν διακοπῶν, γιὰ νὰ αἰσθανθοῦν ἐλευθερία καὶ ἄνεση.

Ὅμως, ὡς Πνευματικὸς Πατέρας καὶ Ποιμένας τοῦ λογικοῦ Ποιμνίου τῆς Ἐπαρχίας μας, εἶμαι ὑποχρεωμένος νὰ κάνω ταπεινὰ κάποιες ἀναγκαῖες ὑπενθυμίσεις, ὥστε ἡ ὡραία περίοδος τῶν διακοπῶν νὰ μὴν ἀμαυρωθεῖ ἀπὸ ἀπροσεξίες καὶ ἐκτροπές, ποὺ μποροῦν εὔκολα νὰ συμβοῦν καὶ νὰ βλάψουν τὴν ψυχή μας σοβαρὰ καὶ ἔντονα.

Μὴ λησμονοῦμε ἀγαπητοί μου Ἀδελφοὶ τὸν πνευματικὸ πόλεμο, ὁ ὁποῖος ἰσχύει πάντοτε καὶ διεξάγεται μὲ ἀμείωτη ἔνταση ὅλες τὶς ἐποχές, χωρὶς διακοπές. Τὰ πνεύματα τῆς πονηρίας μᾶς ἀντιμάχονται ἰσχυρά. Ὁ κόσμος ποὺ μᾶς περιβάλλει ἀσκεῖ ἰσχυρὴ ἐπίδραση μέσα μας, συνήθως ὄχι καλή, διότι διακρίνεται γενικὰ ἀπὸ ἀπιστία καὶ ἀνομία. Καὶ ἡ ἴδια ἡ ὕπαρξή μας εἶναι δυνατὸν νὰ ξεσηκωθεῖ ἐναντίον μας καὶ νὰ ἐπιφέρει κλονισμό, ψυχικὸ καὶ σωματικό. Ὅποιος λοιπὸν λησμονεῖ αὐτὰ τὰ δεδομένα, τότε παραμένει ἀκάλυπτος σὲ κάθε εἴδους ἀρνητικὴ ἐπιβουλὴ καὶ θλιβερὸ ἐπηρεασμό. 

Συνήθως ὅμως, στὴν περίοδο τοῦ θέρους, ὅταν χαλαρώνουμε γιὰ νὰ ξεκουρασθοῦμε, τὰ ἀνωτέρω δεδομένα μᾶς πλησιάζουν ἐπικίνδυνα καὶ μᾶς ἐπηρεάζουν πιὸ εὔκολα, καὶ ἄρα κινδυνεύουμε περισσότερο ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως.

Σὲ περίπτωση κατὰ τὴν ὁποίαν τὸ καλοκαίρι πηγαίνουμε κάπου μακριὰ ἀπὸ τὴν ἐπίδραση τοῦ κόσμου, τότε βέβαια εἴμαστε πιὸ φυλαγμένοι καὶ ἀσφαλεῖς. Ἄν καὶ ἀκόμη καὶ σὲ αὐτὴ τὴν περίσταση, ὁ πνευματικὸς ἀγῶνας δὲν σταματᾶ. Εἶναι δυνατὸν κάποιος φαινομενικὰ ἀσήμαντος λογισμὸς ἤ λόγος ἀπροσεξίας, μισανθρωπίας, πονηρίας ἤ αὐταρεσκείας, νὰ μᾶς χαλάσει ὅλη τὴν καλὴ ψυχικὴ διάθεσή μας. Πόσο μᾶλλον ἄν πηγαίνουμε σὲ τόπο πολυσύχναστο, ὅπου γύρω μας ἐπικρατεῖ θριαμβευτικὰ τὸ πνεῦμα καὶ τὸ φρόνημα τῆς σαρκολατρείας!

Ὅπου καὶ νὰ εἴμαστε, τὸ πρόγραμμα προσευχῆς καὶ πνευματικῆς ἀνάγνωσης δὲν πρέπει νὰ παραλειφθεῖ, διότι διαφορετικὰ τὰ ἀποτελέσματα δὲν θα εἶναι καλὰ ἀπὸ πνευματικῆς ἀπόψεως. Οἱ καλὲς συζητήσεις καὶ ἐνασχολήσεις μακάρι νὰ ἐπικρατοῦν, καὶ ὄχι οἱ φασαρίες, οἱ ἀτέρμονες φλυαρίες καὶ πολυλογίες, οἱ κρίσεις καὶ κατακρίσεις.

Βέβαια, οἱ οἰκονομικὲς δυσκολίες τῶν περισσοτέρων δὲν ἐπιτρέπουν τὶς διακοπὲς ποὺ θὰ ἐπιθυμοῦσαν. Ἀκόμη ὅμως καὶ ὅταν ἐξ ἀνάγκης ἔχουμε μικρὲς καὶ κοντινὲς  «ἀποδράσεις», καὶ πάλι ἰσχύουν ὅσα ἐπισημαίνουμε.

Εἴθε νὰ ἔχουμε προσοχὴ στὶς αἰσθήσεις, γιὰ νὰ μὴν ἐπιβαρύνουμε τὶς ψυχές μας μὲ σοβαρὲς ἀβαρίες καὶ πτώσεις, ἀλλὰ ἀντίθετα νὰ αἰσθανθοῦμε χαρὰ καὶ ἀγαλλίαση ψυχῆς καὶ σώματος!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες
Ὁ Μητροπολίτης
+Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 24-5/6-6-2024

Scroll to Top