Λιτανεία Μεγάλης Παρασκευῆς στὴν Λάρισα

            Ἀργὰ τὸ ἀπόγευμα τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, μετὰ τὸ κύριο μέρος τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγ. Σαββάτου καὶ τῶν Ἐγκωμίων, ἐκκίνησε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα ἡ ἱερὰ πομπὴ περιφορᾶς τοῦ Ἐπιταφίου μὲ κατάληξη στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως διὰ τῶν κεντρικῶν ὁδῶν της.

            Προέστη ὁ Σεβ/τος Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης μετὰ τοῦ Ἐφημερίου Πρωτ. π. Γεωργίου. Προηγεῖτο ἡ Φιλαρμονικὴ τοῦ Δήμου Λαρισαίων, ὁ Σταυρὸς καὶ τὰ Λυπητερά, Σημαῖες, Λάβαρα καὶ Ἑξαπτέρυγα, παιδιὰ ντυμένα ἁρμοδίως, ἱεροψάλτες, ὁ στολισμένος Ἐπιτάφιος καὶ πλῆθος κόσμου, μεταξὺ τῶν ὁποίων ἦσαν καὶ ὁ Δήμαρχος τῆς πόλεως κ. Ἀθ. Μαμάκος μετὰ Ἀντιδημάρχων.

            Στὴν λαμπρὰ καὶ κατανυκτικὴ πορεία ἔγινε συνένωσις μετὰ τῆς πομπῆς τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Δώδεκα Ἀποστόλων ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ἀπόστολο. Οἱ δύο Ἐπιτάφιοι συνενώθηκαν καὶ τὸ Ποίμνιο διευρύνθηκε.

            Στὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς πόλεως ἡ Φιλαρμονικὴ ἀπέδωσε τιμὲς καὶ ἀπεχώρησε, ὁ δὲ Σεβ/τος κ. Κλήμης μετὰ τῶν Ἱερέων καὶ Ἱεροψαλτῶν ἀνῆλθε στὴν ὑπάρχουσα σταθερὴ κτιστὴ ἐξέδρα καὶ ἀνεπέμφθη δέησις.

            Ἐν συνεχείᾳ, ἐνώπιον τοῦ πολυπληθοῦς ἀκροατηρίου, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης ἐκφώνησε ἐκτενῆ Ὁμιλία γιὰ τὴν περίσταση, συνδυάσας διδάγματα ἐκ τοῦ θείου Πάθους μὲ τὴν ἱστορία μας, ὅπως καὶ μὲ τὸ παρὸν τοῦ τόπου μας, πρὸς ἐξαγωγὴν πνευματικῶν καὶ ὁδηγητικῶν συμπερασμάτων. Εὐχαρίστησε τὸ Ποίμνιό μας γιὰ τὴν αὐτοθυσία, τὸν ἀγῶνα καὶ τὴν παροχὴ τῆς στηρίξεώς του στὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας καὶ στοὺς Κληρικοὺς αὐτῆς. Ἐπίσης, ἔκανε ὁμολογιακὴ ἀναφορὰ στὰ θέματα Πίστεως, τὰ ὁποῖα ἐδῶ καὶ ἕναν αἰῶνα μᾶς διεχώρισαν λόγῳ ἀπαραδέκτων Καινοτομιῶν ἀπὸ ἀνθρώπους ἀλλοτρίου φρονήματος, καλέσας σὲ ἐπιστροφὴ στὸ σταθερὸ καὶ ἀπλανὲς ἔδαφος τῆς Παραδόσεως, ἄν πρέπει νὰ ἐλπίζουμε σὲ ἕνωση ἐν Ἀληθείᾳ κατὰ τὸ θεῖο θέλημα.

            Κατόπιν, ἀπευθύνθηκαν εὐχαριστίες στὸν κο Δήμαρχο γιὰ τὴν παρουσία καὶ τὸ ἐνδιαφέρον του, ὅπως καὶ στὶς ἀστυνομικὲς ἀρχὲς γιὰ τὴν ἐξασφάλιση τῆς τάξεως στὴν ἐντυπωσιακὴ τελετή, ἡ ὁποία ἀποτελεῖ ἐτησίως τὴν πιὸ ἐμφανῆ παρουσία καὶ μαρτυρία τῆς Ἐκκλησίας μας στὴν μεγαλούπολή μας, τὴν Θεσσαλικὴ πρωτεύουσα.

            Τέλος, Κλῆρος καὶ λαὸς ἀπεχώρησαν μὲ ὑποδειγματικὴ τάξη καὶ οἱ Ἐπιτάφιοι κατευθύνθηκαν στοὺς Ἱεροὺς Ναούς μας γιὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς ἱερᾶς Ἀκολουθίας τῆς ἡμέρας, εὐχαριστοῦντες τὸν δι’ ἡμᾶς παθόντα καὶ ταφέντα Κύριό μας, ἐν τῇ ἀναμονῇ καὶ προσδοκίᾳ τῆς λαμπρᾶς Αὐτοῦ Ἀναστάσεως.

Scroll to Top