Προεόρτια Χριστουγεννιάτικη Ἐκδήλωση

            Τὸ ἀπόγευμα τῆς Δευτέρας, 19-12-2023/1-1-2024, πραγματοποιήθηκε Προέρτια Μουσικὴ Ἐκδήλωση, ἐν ὄψει τῆς Ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων, στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα, μὲ γενικὸ τίτλο: «Χριστὸς γεννᾶται δοξάσατε!».

            Ἡ ὡραία, κατανυκτικὴ καὶ μεγαλόπρεπη Ἐκδήλωση περιλάμβανε ἐκκλησιαστικοὺς ὕμνους καὶ κάλαντα τῶν Χριστουγέννων. Ἡ ἀπόδοση τῆς Χορωδίας «Πάτριον Ἀναλόγιον», ὑπὸ τὸν Μουσικοδιδάσκαλο κ. Ἰωάννη Κιαχόπουλο, ποὺ προσῆλθε ἀπὸ τὴν Ἀττική, ἦταν ἐξαιρετική.

            Ἡ Ἐκδήλωση, παρουσίᾳ τοῦ Σεβ/του Μητροπολίτου καὶ Ποιμενάρχου μας Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντος, στὴν ὁποίαν προσῆλθαν καὶ ἄλλοι Κληρικοί μας, Μοναχὲς καὶ πλῆθος πιστῶν, ξεκίνησε μὲ σύντομο καλωσόρισμα ἀπὸ τὸν Αἰδ. Πρωτ. π. Γεώργιο Κοντοθανάση.

Ἐν συνεχείᾳ, ἀκολούθησε τὸ πρόγραμμα τῆς Χορωδίας, τὸ ὁποῖο περιλάμβανε σύντομες εἰσαγωγὲς γιὰ τὸ ἱερὸ νόημα καὶ τὴν τυπικὴ διάταξη τῶν ὕμνων τῶν Χριστουγέννων ἀπὸ τὸν Χοράρχη κ. Ἰω. Κιαχόπουλο, ὅπως καὶ τὴν περιγραφὴ ἑκάστου ὕμνου ἀπὸ δύο ἐκφωνήτριες ἐναλλασσόμενα.

            Ὁ μεικτὸς Βυζαντινὸς Χορὸς ἀπέδωσε μὲ δεξιοτεχνία καὶ θαυμαστὴ ἐναρμόνιση τοὺς ἑξῆς ὕμνους: «Αὐγούστου μοναρχήσαντος», Δοξαστικὸν Ἑσπερινοῦ, ἦχος β΄ – «Ὅτε καιρὸς τῆς ἐπὶ γῆς παρουσίας σου», Δοξαστικὸ τῶν Αἴνων, ἦχος πλ. β΄ – «Βηθλεὲμ ἑτοιμάζου», Ἰδιόμελον Α΄ Ὥρας, ἦχος πλ. δ΄ – «Λαθὼν ἐτέχθης» καὶ «Ἀνέτειλας Χριστὲ ἐκ Παρθένου», Τροπάρια Προφητειῶν, ἦχος πλ. β΄ – «Δεῦτε ἴδωμεν πιστοί», Κάθισμα, ἦχος δ΄ – «Χριστὸς γεννᾶται», «Ἔσωσε λαόν», «Μυστήριον ξένον», ἐκ τῶν Καταβασιῶν, ἦχος α΄ – «Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς», Ἐξαποστειλάριον, ἦχος γ΄ – «Ἡ Παρθένος σήμερον», Κοντάκιον, ἦχος γ΄ – «Ἡ γέννησίς σου Χριστὲ ὁ Θεὸς ἡμῶν», Ἀπολυτίκιον, ἦχος δ΄.

            Ἐπίσης, ἀπεδόθησαν πολὺ ἐπιτυχῶς καὶ χαρμοσύνως τὰ Κάλαντα: «Ἄναρχος Θεός» (Βυζαντινά), «Χριστὸς γενέθεν» (Πόντου) καὶ «Καλὴν ἑσπέραν ἄρχοντες» (Μικρᾶς Ἀσίας).

            Τέλος, τὴν κατακλεῖδα ἔθεσε ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης, ἐκφράσας ἐγκάρδιες εὐχαριστίες γιὰ τὴν μουσικὴ αὐτὴ πανδαισία, ἡ ὁποία συνδυάσθηκε μὲ μυσταγωγικὸ λόγο, ὡς πολὺ καλὴ καὶ κατάλληλη προετοιμασία ἁπάντων γιὰ τὴν Ἑορτὴ τῆς θείας Ἐνανθρωπήσεως πρὸς σωτηρίαν πάντων ἡμῶν. Ὁ δὲ Χορὸς ἔψαλε τὴν φήμη τοῦ Σεβασμιωτάτου καὶ ἡ ἑόρτια Μουσικὴ Ἐκδήλωσις ὁλοκληρώθηκε ὑπὸ τὶς ἐπευφημίες τῶν παρισταμένων πιστῶν, τοὺς ὁποίους ἐνθουσίασε καὶ συνεκίνησε μεγάλως.

            Ἡ Ἐκδήλωση μαγνητοσκοπήθηκε καὶ ἀναμένεται ἡ ἀνάρτησή της διαδικτυακῶς.

            Ἀκολούθησε κέρασμα τῶν μελῶν τῆς Χορωδίας στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ναοῦ καὶ ἀποχαιρετισμὸς αὐτῶν μὲ εὐχὲς γιὰ ἐπανάληψη τέτοιων εὐκαιριῶν πνευματικῆς ἐξάρσεως καὶ εὐλογίας.

Scroll to Top