Προσευχή Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου

 1. Κύριε, μη στερήσης με των επουρανίων σου και αιωνίων αγαθών.
 2. Κύριε, λύτρωσαί με των αιωνίων κολάσεων.
 3. Κύριε, είτε λόγω είτε έργω είτε κατά νουν και διάνοιαν ήμαρτον, συγχώρησόν μοι.
 4. Κύριε, λύτρωσαί με από πάσης ανάγκης και αγνοίας και λήθης και ραθυμίας και της λιθώδους αναισθησίας.
 5. Κύριε, λύτρωσαί με από παντός πειρασμού και εγκαταλείψεως.
 6. Κύριε, φώτισον την καρδίαν μου, ην εσκότισεν η πονηρά επιθυμία.
 7. Κύριε, εγώ μεν ως άνθρωπος αμαρτάνω, συ δε ως Θεός ελέησόν με.
 8. Κύριε, ίδε την ασθενεία της ψυχής μου και πέμψον την χάριν σου εις βοήθειάν μου, ίνα εν εμοί δοξασθή το όνομά σου το άγιον.
 9. Κύριε Ιησού Χριστέ, έγγραψον το όνομά του δούλου σου εν βίβλω ζωής, χαριζόμενός μοι και τέλος αγαθόν.
 10.  Κύριε ο Θεός μου, ουκ εποίησα ουδέν αγαθόν’ αλλ’ αρξαίμην ποτέ τη ευσπλαγχία σου.
 11.  Κύριε, βρέξον εις την καρδίαν μου την δρόσον της χάριτός σου.
 12.  Κύριε ο Θεός του ουρανού και της γης, μνήσθητί μου του αμαρτωλού, του αισχρού, του πονηρού κ βεβήλου κατά το μέγα έλεός σου, όταν έλθης εν τη βασιλεία σου.
 13.  Κύριε, εν μετανοία με παράλαβε και μη εγκαταλίπης με.
 14.  Κύριε, μη εισενέγκης με εις πειρασμόν.
 15.  Κύριε, δος μοι έννοιαν αγαθήν.
 16.  Κυριε, δος μοι δάκρυον, μνήμην θανάτου και κατάνυξιν.
 17.  Κύριε, δος μοι την των λογισμών μου εξαγόρευσιν.
 18.  Κύριε, δος μοι ταπείνωσιν, εκκοπήν θελήματος και υπακοήν.
 19.  Κύριε, δος μοι υπομονήν, μακροθυμίαν και πραότητα.
 20.  Κύριε, εμφύτευσον εν εμοί την ρίζαν των αγαθών, τον φόβον σου.
 21.  Κύριε, αξίωσόν με του αγαπάν σε εξ όλης της ψυχής μου και της διανοίας μου και της καρδίας μου, και τηρείν εν πάσι το θέλημά σου.
 22.  Κύριε, σκέπασόν με από τε ανθρώπων πονηρών και δαιμόνων και παθών και από παντός μη προσήκοντος πράγματος.
 23.  Κύριε, ως κελεύεις, Κύριε, ως γινώσκεις, Κύριε, ως βούλει γενηθήτω το θέλημά σου εν εμοί.
 24.  Κύριε, το σον θέλημα γενέσθω και μη το εμόν, πρεσβείαις και ικεσίαις της Παναγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων σου’ ότι ευλογητός ει εις τους αιώνας. Αμήν.
Scroll to Top