Ἀναγκαία διασάφηση περὶ μιᾶς συναντήσεως

Κάποιος Κληρικὸς ὀνόματι Παΐσιος Παπαδόπουλος, ἀποτειχισθεὶς πρὸ ἐτῶν ἐκ τοῦ Νέου γιὰ θέματα Πίστεως, ζήτησε συνάντηση μὲ τὴν ἐλαχιστότητά μου τὸ μεσημέρι τῆς Τετάρτης, 26-10/8-11-2023. Τὸν δέχθηκα εὐγενῶς στὸν ταπεινὸ χῶρο διαμονῆς μου στὴν Λάρισα καὶ συζητήσαμε γιὰ θέμα του, τὸ ὁποῖο μάλιστα ἤθελε ἀρχικῶς νὰ μεταφέρω στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ἑλλάδος, τῆς ὁποίας εἶμαι μέλος, ἀλλὰ τελικῶς ἀπὸ τὴν ἐξέλιξη τῆς συζητήσεως ἀπέσυρε τὸ αἴτημα.

            Αὐτός, σὲ ἀνάγκη καλύψεως εὑρισκόμενος, διότι ἡ ἀντικανονικὴ-περιθωριακὴ ὁμάδα τοῦ Πατρίου, μὲ τὴν ὁποίαν στὸ μεταξὺ σχετίσθηκε πρὸ καιροῦ καὶ ἀπὸ τὴν ὁποίαν δέχθηκε ἀμέσως προβιβασμό, τοῦ δημιουργεῖ προβλήματα ὡς πρὸς τὴν ἄσκηση τῶν καθηκόντων του, ἔκανε τὸ διάβημά του μέσῳ ἐμοῦ πρὸς τὸν ἐκκλησιαστικό μας χῶρο. Ἐπειδὴ ὅμως ἰσχυρίζετο ὅτι ἡ ἐπισκοπική του πλέον ἰδιότητα εἶναι ἀδιαμφισβήτητη κατὰ τὴν αἴσθησή του, ἦταν ἀνάγκη νὰ τοῦ ἐξηγηθεῖ γιατί ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας μας ἔχει ὡς ἀρχὴ νὰ μὴν ἀναγνωρίζει τὶς πράξεις τέτοιου εἴδους μορφωμάτων, σὰν καὶ αὐτὸ στὸ ὁποῖο ἐπέλεξε νὰ προσφύγει προκειμένου νὰ λάβει χειροτονία.

            Τοῦτο ὅμως -ὅπως φαίνεται- δὲν τοῦ προξένησε καλὴ ἐντύπωση, καὶ ἔτσι προέβη στὴν ἐξαγωγὴ λανθασμένων συμπερασμάτων δῆθεν ἀλαζονικῆς συμπεριφορᾶς ἔναντί του. Καὶ μάλιστα ἔσπευσε νὰ κυκλοφορήσει βίντεο στὸ διαδίκτυο (!), ὅπου ἀναφερόμενος στὴν συνάντησή μας λέγει τὰ πράγματα κατὰ τὴν δική του ἀντίληψη, γι’ αὐτὸ καὶ προβαίνω σὲ αὐτὴ τὴν δήλωση, ὥστε νὰ μὴν μείνει ἀναπάντητη ἡ δημόσια πρόκληση ἐκ μέρους του.

            Τονίζω ἀκόμη ὅτι ὅσα αὐτὸς λέγει ἐν ἀναφορᾷ πρὸς ἐμὲ περὶ ἐκκλησιολογικῶν παρατηρήσεων, περὶ τοῦ τρόπου ἀποδοχῆς τῶν προσερχομένων εἰς ἡμᾶς Κληρικῶν ἀπὸ ἑτέρους χώρους, ὡς καὶ περὶ δῆθεν κατηγοριῶν κατὰ συνεπισκόπων μου, ἀποτελοῦν ἐπίσης καθαρὰ δικές του ἑρμηνεῖες ἐπὶ θεμάτων ποὺ ἐτέθησαν.

Ὅλο αὐτὸ μοῦ θυμίζει τὸ ἐρώτημα τοῦ Ἁγίου Ἀποστόλου Παύλου: «Ὥστε ἐχθρὸς ὑμῶν γέγονα ἀληθεύων ὑμῖν;» (Γαλ. 4, 16). Ἐνῶ δηλαδὴ κάποιοι διάκεινται θετικῶς ἔναντί μου, μόλις ὅμως τοὺς ἐκθέσω τὴν ἀλήθεια γιὰ κάποια πράγματα ποὺ τοὺς ἀφοροῦν, ἐκεῖνοι στρέφονται ἐναντίον μου;! Δηλαδὴ γιὰ νὰ τὰ ἔχω καλὰ μὲ ὅλους ὅσοι μὲ προσεγγίζουν, πρέπει νὰ δέχομαι τοὺς ὅρους τους ὡς πρὸς τὴν συζήτηση καὶ νὰ συμφωνῶ βασικῶς μαζί τους σὲ ὅ,τι αὐτοὶ ὑποστηρίζουν καὶ αἰσθάνονται; Νὰ μὲ φυλάξει ὁ Κύριος!

            Ὅσο δὲ γιὰ τὴν «ἀπειλή» του ὅτι θὰ προχωρήσει στὴν ἵδρυση ἄλλης «παρατάξεως», ἐφ’ ὅσον κατὰ τὴν γνώμη του δὲν ἔτυχε τῆς ἀναμενόμενης εὐμενοῦς ὑποδοχῆς, γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ὁποίας («παρατάξεως») μάλιστα ἀπευθύνει ἔκκληση «στοὺς ἐπισκόπους τοῦ Πατρίου», εἶναι νομίζω χαρακτηριστικὴ τοῦ πνεύματος καὶ τῶν σκοπῶν τοῦ προσώπου αὐτοῦ.

            Ταῦτα καθηκόντως πρὸς ἀποφυγὴν πάσης παρανοήσεως, σὺν τῇ διευκρινίσει ὅτι δὲν πρόκειται νὰ ἐπανέλθω στὸ θέμα αὐτό.

+ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμης

Λάρισα, 28-10/10-11-2023   

Scroll to Top