Ὁμιλία στὸ Συλλαλητήριο κατὰ τοῦ ψηφιακοῦ ἐλέγχου τοῦ ἀνθρώπου

Λάρισα, Κεντρικὴ Πλατεῖα, Κυριακὴ 11/24-9-2023

+Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, εὐγενεῖς συμπολῖτες καὶ συμπολίτισσες·

            Ἕνα προσκλητήριο μᾶς κάλεσε ἐδῶ στὸ κέντρο τῆς πόλης μας, στὴν Θεσσαλικὴ πρωτεύουσα, σὲ μέρες δύσκολες. Συγκεντρωθήκαμε ἀπὸ ἀνάγκη ἐσωτερική, γιὰ νὰ ἐξωτερικεύσουμε τὶς σκέψεις καὶ ἐπιφυλάξεις μας, γιὰ νὰ συμπαρηγορηθοῦμε καὶ ἐνισχυθοῦμε, γιὰ νὰ συμπροβληματισθοῦμε καὶ συμπαραταχθοῦμε.

            Εἴμαστε ἁπλοὶ καθημερινοὶ ἄνθρωποι, ἀλλὰ κάτι μέσα μας ὀρθώνεται καὶ μᾶς καλεῖ σὲ ὁμολογία, διαμαρτυρία καὶ ὑπόσχεση ἱερή.

            Οἱ ἐξωτερικὲς καταστάσεις ἀλλάζουν πολὺ γρήγορα. Ὁ κουραστικὸς καύσωνας τοῦ προηγούμενου διαστήματος παραχώρησε ἀπότομα τὴν θέση του σὲ ἀπίστευτες νεροποντὲς τῶν προηγουμένων ἡμερῶν. Τὶς πυρκαγιὲς ποὺ κατέκαψαν τὴν χώρα μας, ἀκολούθησαν πλημμύρες φοβερές, οἱ ὁποῖες ἔπληξαν εἰδικὰ τὴν Θεσσαλία ὅπως καὶ τὴν πόλη μας!

            Αὐτὲς εἶναι ἔντονες ἀλλαγὲς ποὺ δὲν μποροῦν νὰ περάσουν ἀπαρατήρητες. Ἐπηρεάζουν ἀναπόφευκτα τὴν ζωή μας καὶ μᾶς δημιουργοῦν ἐρωτήματα, ἀπορίες, ἀνασφάλειες.

            Διερχόμαστε γενικὰ ἐποχὴ μεγάλων καὶ ἐντυπωσιακῶν ἀλλαγῶν. Ἡ ἀνθρωπότητα ὁλόκληρη εἰσῆλθε πράγματι σὲ στιγμὲς ἀποκαλυπτικές. Καὶ ἡ δύσμοιρη πατρίδα μας, ἡ Ἑλλάδα μας, δοκιμάζεται ἐδῶ καὶ χρόνια ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα μὲ πολλοὺς καὶ διαφόρους τρόπους. Εἶναι ὅμως καιρὸς γιὰ νὰ βροῦμε τρόπους κοινῆς δράσης, ἀρνούμενοι νὰ ἀποδεχθοῦμε τὴν κατάντια στὴν ὁποίαν περιήλθαμε.

            Βέβαια, ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς, μερίδιο εὐθύνης ἔχουμε ὅλοι μας. Γιὰ τὶς ἁμαρτίες μας –λέγουμε βάσιμα ἐμεῖς οἱ Πνευματικοὶ πατέρες- παραχωροῦνται τὰ δεινά, γιὰ νὰ μετανοήσουμε, νὰ δυναμώσουμε, νὰ ἀγωνισθοῦμε, καὶ τέλος νὰ νικήσουμε!


Ἀγαπητοί·

            Χρόνια τώρα γινόταν λόγος γιὰ νέες ταυτότητες ἠλεκτρονικὲς-ψηφιακὲς ἀπὸ διάφορες κυβερνήσεις. Καὶ νὰ ποὺ ἦλθε ὁ καιρὸς νὰ τὶς παρουσιάσουν καὶ νὰ τὶς ἐπιβάλλουν. Προβάλλουν μιὰ μᾶλλον ὄχι καὶ τόσο ἐπικίνδυνη μορφή τους –μὲ δύο τσιπάκια βέβαια!, γιὰ νὰ μὴν προκαλέσουν ἰσχυρὴ ἀντίδραση. Ἀλλ’ ὅμως, ἄφησαν ἀνοικτὸ τὸ ἐνδεχόμενο γιὰ μεταβλητὰ ἠλεκτρονικὰ στοιχεῖα σ’ αὐτές.

            Καὶ μάλιστα, στὶς ἀρχὲς Σεπτεμβρίου, ἔγιναν τὰ ἀποκαλυπτήρια: «Ἔρχεται ἀπὸ τὸν Νοέμβριο ὁ προσωπικὸς ἀριθμὸς τοῦ πολίτη – θὰ εἶναι ἑνιαῖος γιὰ ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ταυτότητα καὶ διαβατήριο… Ἡ διαδικασία θὰ ἰσχύσει καὶ γιὰ ὅσους ἐκδώσουν νέου τύπου ταυτότητες» («Πρῶτο Θέμα», Δευτέρα, 4-9-2023).

            Ἄν κάποιος εὔλογα ἀναρωτηθεῖ τὶ σημαίνει αὐτὴ ἡ βαρύγδουπη εἴδηση, ἰδοὺ καὶ ἡ συνέχεια: «Στὶς νέες ταυτότητες ποὺ θὰ ἐκδοθοῦν μέχρι τὸν Δεκέμβριο ἔχει προβλεφθεῖ νὰ ὑπάρχει κενὸς χῶρος στὴν πίσω πλευρά, στὸν ὁποῖον θὰ μπορεῖ νὰ τυπωθεῖ ἀργότερα καὶ ὁ προσωπικὸς ἀριθμός» («Νέα Κρήτη», Τετάρτη, 6-9-2023).

            Ἄρα ἡ νέα ψηφιακὴ ταυτότητα, κατόπιν προφανῶς σχετικῆς νομοθετικῆς ρύθμισης, σχεδιάσθηκε γιὰ μετατροπή της σὲ Κάρτα Πολίτη, γιὰ τὴν ὁποίαν τόσες ἀντιρρήσεις ἐκφράσθηκαν ἀπὸ μακροῦ. Ἀλλὰ καὶ γιὰ «πορτοφόλι»:

            Ἐδῶ νὰ θυμίσουμε ὅτι τὸν Ὀκτώβριο ἀναμένεται καὶ ἡ περίφημη ἀνακοίνωση γιὰ τὸ ψηφιακὸ νόμισμα. Διακηρύχθηκε ἐπίσημα μόλις αὐτὲς τὶς ἡμέρες ὅτι, στὸ διάστημα τῶν ἑπομένων ἕξι ἐτῶν θὰ καταργηθοῦν ἐντελῶς τὰ μετρητὰ χρήματα καὶ θὰ ὑπάρχουν μόνον ψηφιακά!

            Τί σημαίνουν ὅλα τὰ ἀνωτέρω καὶ πῶς συνδέονται μεταξύ τους, ὁ καθένας ἄς βγάλει τὰ συμπεράσματά του.


Ἀγαπητοὶ συμπολῖτες·

            Ἄς δοῦμε τὰ πράγματα λίγο πιὸ προσεκτικά. Ὅπως καὶ στὴν πρόσφατη ἐποχὴ τῆς πανδημίας δὲν ὑπῆρχε ὁμοφωνία στὴν διεθνῆ ἐπιστημονικὴ κοινότητα, αὐτὸ συμβαίνει καὶ τώρα σχετικὰ μὲ τὶς νέες ἠλεκτρονικὲς-ψηφιακὲς ταυτότητες. Τότε ὅσοι εἶχαν διαφορετικὴ ἄποψη ἀπὸ τὸ κυρίαρχο ἀφήγημα ἀντιμετώπιζαν τὴν ἀπόρριψη, τὸν ἀποκλεισμὸ καὶ τὸν διωγμό. Ἔστω καὶ ἄν εἶχαν δίκαιο καὶ τελικὰ ἐπαληθεύθηκαν πλήρως!

            Τώρα, ὅσοι δὲν συμφωνοῦν μὲ τὸν ἐπιβαλλόμενο νέο τύπο ταυτοτήτων, τόσο ἁπλοὶ καὶ φυσιολογικὰ σκεπτόμενοι ἄνθρωποι ὅσο καὶ ἐπιστήμονες κύρους καὶ ἐμβελείας, διασύρονται μὲ τρόπο σκαιὸ καὶ ἀπαξιωτικό, σὰν νὰ πρόκειται γιὰ μιάσματα!

            Τὸ θέμα, ὅπως εἴπαμε, ἀπασχολεῖ τὴν ἐπικαιρότητα ἐδῶ καὶ δεκαετίες καὶ συνάντησε τὴν ἰσχυρὴ ἀντίδραση χιλιάδων συνανθρώπων μας. Καὶ αὐτὸ διότι οἱ νέες ταυτότητες δὲν ἀποτελοῦν ἁπλῶς  ἕνα ἀκίνδυνο καὶ ἀσφαλὲς μέσο ταυτοποίησης τοῦ πολίτη, ἀλλὰ λειτουργοῦν ὡς ΑΔΕΙΑ ΕΙΣΟΔΟΥ στὴν νέα πραγματικότητα τοῦ κόσμου. Ἡ σύνδεσή τους ὡς Κάρτας Πολίτη μὲ τὴν ἠλεκτρονικὴ διακυβέρνηση, ἀνοίγει διάπλατα τὸν δρόμο στὸ λεγόμενο ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα, ὅσο κι ἄν κάποιοι καμώνονται ὅτι δὲν τοὺς ἀρέσει ἤ ὅτι δὲν ἰσχύει ὁ δῆθεν ξενόφερτος αὐτὸς ὅρος!

            Στὴν ἐποχὴ τοῦ covid εἴχαμε ἐπιβολὲς καὶ ὑποχρεωτικότητες, ὁπότε οἱ «συμμορφωμένοι» διέθεταν covid free pass ὡς πιστοποιητικὸ πρόσβασης, ἐκεῖ ποὺ ἦταν ἀπαγορευμένο γιὰ τοὺς ἄλλους, τοὺς ἀνυπότακτους καὶ ἀνυπάκουους.

            Γιὰ τὴν προώθηση τῆς ψηφιακῆς ταυτότητας προβάλλονται εὐλογοφανεῖς δικαιολογίες: ἐκσυγχρονισμός, ἀσφάλεια, ἁπλούστευση γραφειοκρατίας, ἀποφυγὴ καθυστέρησης καὶ ταλαιπωρίας κλπ.

            Ὅμως, ἀποδοχὴτῆς νέας ταυτότητας σημαίνει συναίνεση γιὰ συνεχῆ καὶ ἀνεξέλεγκτη «ψηφιακὴ ἐπιτήρηση» καὶ «ψηφιακὸ ἔλεγχο». Ὥστε νὰ ὑπάρχει συμβατότητα μὲ τὴν ψηφιοποίηση τῆς ζωῆς τοῦ ψηφιοποιημένου κράτους. Ἀποδοχὴ σημαίνει, ὅπως ὀρθὰ ἐπισημάνθηκε, ὅτι ὁ κάθε ἄνθρωπος γίνεται ἀδύναμη ψηφιακὴ μονάδα, ποὺ περιορίζεται εὔκολα, ἐλέγχεται εὔκολα, ὅπως καὶ ἀκυρώνεται ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ πανεύκολα!

            Τὸ ἀφελὲς σύνθημα «ὅλα σὲ ἕνα» χάριν εὐκολίας, καθίσταται μιὰ ἐφιαλτικὴ πραγματικότητα, ὥστε ὁ κάτοχος νὰ βρεθεῖ σὲ μιὰ στιγμὴ ἀπογυμνωμένος ἀπὸ τὰ πάντα, ἄν γιὰ τὸν ὁποιονδήποτε λόγο πέσει στὴν δυσμένεια τῶν κρατούντων.

            Ἀπὸ τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα-κάρτα πολίτη καθιερώνεται ὄχι ἁπλῶς προαιρετικά, ἀλλὰ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ καὶ ὅποιος ἀρνηθεῖ νὰ τὴν παραλάβει ΑΠΟΚΛΕΙΕΤΑΙ ἀπὸ τὴν πρόσβαση στὴν κοινωνικὴ ζωή, τότε ἔχουμε τὴν ἀνάδυση ἑνὸς τερατώδους παγκοσμίου ψηφιακοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ, διότι τὸ θέμα δὲν ἀφορᾶ βέβαια μόνον στὴν χώρα μας. 

            Στὸ σημεῖο αὐτὸ ἄς θυμίσουμε τὸ γνωστὸν ὅτι σήμερα εἶναι πλέον ἐφικτὴ ἀκόμη καὶ ἡ ἐμφύτευση στὸν ἄνθρωπο τῶν μικροτσὶπ γιὰ νὰ εἶναι σὲ ἀπευθείας διάδραση μὲ τὸν ψηφιακὸ κόσμο. Οἱ κίνδυνοι ποὺ περικλείονται ἐδῶ εἶναι περισσότερο καὶ ἀπὸ προφανεῖς. Ὁ ἄνθρωπος μαρκάρεται σὰν ἕνα ἄλογο ζῶο. Καὶ στὸν βωμὸ τῆς δῆθεν εὐκολίας του, μετατρέπεται σὲ ἄβουλο ἐλεγχόμενο ὄν.

Καὶ ἄν ἐθισθεῖς σὲ ὅλα αὐτά, γιὰ νὰ μὴν ταλαιπωρεῖσαι καὶ γιὰ νὰ μὴν ἀποκλεισθεῖς ἀπὸ τὸν σύγχρονο κόσμο, ὅπου σὺν τοῖς ἄλλοις θὰ κυριαρχεῖ καὶ ἡ τεχνητὴ νοημοσύνη, τότε ἡ ἀπόσταση ἀπὸ τὸ ὅποιο πλήρως πλέον ἀνεξάλειπτο σφράγισμα μὲ ἀκτίνες λέϊζερ, διὰ εἰδικῆς τεχνολογίας, θὰ γίνεται ὅλο καὶ μικρότερη. Ὅλοι μας ὅμως γνωρίζουμε ποῦ αὐτὸ τὸ «χάραγμα» παραπέμπει καὶ τί σημαίνει! (βλ. Ἀποκαλ. ιγ΄ 16). Ὁ Θεὸς νὰ μᾶς φυλάξει!


            Αὐτὰ βέβαια ἔχουν ὑπ’ ὄψιν τους ὅσοι πνευματικὰ ἐπαγρυπνοῦν, καὶ ταυτόχρονα παρακολουθοῦν τὶς τρέχουσες ἐξελίξεις μὲ κριτήρια Ἁγιοπατερικὰ ὅπως καὶ ἀντικειμενικά. Ἀποτελοῦν ἄλλωστε ἀνοικτὲς κυνικὲς ὁμολογίες αὐτῶν τούτων τῶν ἰσχυρῶν τῆς γῆς, τῆς ἐλὶτ τῶν παγκοσμίων ὀλιγαρχῶν, οἱ ὁποῖοι καυχῶνται γιὰ τὰ «ἐπιτεύγματά» τους καὶ περιγράφουν μὲ ἄνεση καὶ σιγουριὰ τὰ βήματά τους, τὰ ὁποῖα ἀφοροῦν στὸ μέλλον τοῦ κόσμου γιὰ τὰ ἀμέσως ἑπόμενα χρόνια (2026-2030).

            Αὐτοὶ προφανῶς «λογαριάζουν χωρὶς τὸν Ξενοδόχο»! Στὴν μέθη τῆς ἀλαζονείας καὶ αὐτάρκειάς τους, νομίζουν ὅτι μποροῦν νὰ καταφέρουν τὰ πάντα καὶ νὰ πραγματώσουν τὰ «ἀναμορφωτικὰ» προγράμματά τους γιὰ ὅλη τὴν ἀνθρωπότητα. «Φάσκοντες εἶναι σοφοὶ ἐμωράνθησαν»! (Ρωμ. α΄ 22).

            Ὁ Κύριος «ἐκγελάσεται αὐτούς»! (Ψαλμ. β΄ 4). Θὰ τοὺς ταπεινώσει οἰκτρῶς γιὰ τὴν ὕβρη τῆς ὑπερηφάνειάς τους καὶ θὰ τοὺς συντρίψει «ὡς σκεύη κεραμέως» (Ψαλμ. β΄ 9) ὅταν ἔλθει ἡ ὥρα τους!

            Ὅμως, μέχρι τότε, ἴσως πλησίασε ἡ «ὥρα τοῦ πειρασμοῦ» ποὺ μέλλει νὰ ἔλθει σὲ ὅλη τὴν οἰκουμένη (βλ. Ἀποκαλ. γ΄ 10). Κάθε ἡμέρα καὶ κάθε στιγμὴ ἔχει βέβαια τοὺς πειρασμούς της, γι’ αὐτὸ στὴν Κυριακὴ προσευχὴ (Πάτερ ἡμῶν) παρακαλοῦμε στὸ τέλος: «καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ» (Ματθ. στ΄ 13).

            Ὅμως, γιὰ νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ πειρασμοὺς καὶ ἀπὸ τὸν πονηρό, εἶναι ἀνάγκη νὰ διατελοῦμε -ὅπως εἴπαμε- σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορση. Νὰ ἔχουμε πίστη ὀρθὴ καὶ βίο ἀγαθό, χωρὶς φόβο καὶ πάθος!

            Οἱ πειρασμοὶ ποὺ ἤδη ἔχουν ἐφορμήσει μετὰ μανίας σὲ ὅλο τὸν κόσμο ἀντιμετωπίζονται μὲ αὐταπάρνηση, μὲ φρόνημα γενναῖο καὶ ἀδούλωτο, μὲ ἐλευθερία πνεύματος ἁγία καὶ ἱερή.

            Δὲν προτιθέμεθα μὲ τὴν θέλησή μας νὰ παραστήσουμε τοὺς ἀδιάφορους καὶ μὲ περίτεχνα, στριφνὰ ἤ καὶ πονηρὰ λεκτικὰ τερτίπια νὰ ἀποποιηθοῦμε τῶν εὐθυνῶν μας καὶ νὰ ὑποκύψουμε στὸν νέο αὐτὸ φοβερὸ πειρασμό, σὰν νὰ ζοῦμε σὲ ἄλλον πλανήτη!

            Ἐμεῖς δηλώνουμε -σὺν Θεῷ- εὐθαρσῶς ὅτι δὲν ἀπεμπολοῦμε τὴν ἐλευθερία τοῦ αὐτεξουσίου μας, τὸ θεόσδοτο «κατ’ εἰκόνα» τῆς πλάσης μας· δὲν συναινοῦμε στὴν ἐγκατάσταση στὴ χώρα μας ἑνὸς ἀνεπίστροφου ψηφιακοῦ ὁλοκληρωτισμοῦ. Ἀντιτασσόμαστε στὶς ὑποχρεωτικότητες, τὶς ὁποῖες ἀπεχθανόμαστε. Εἴμαστε νομοταγεῖς πολῖτες σὲ ὅ,τι δὲν ἀντιστρατεύεται στὴν συνείδησή μας. Γι’ αὐτὸ ζητοῦμε σεβασμὸ τῶν δικαιωμάτων μας καὶ ἐναλλακτικὲς λύσεις γιὰ τὴν ἀπρόσκοπτη συνέχιση τῆς ζωῆς μας, πρὸς ὄφελος τοῦ κοινωνικοῦ συνόλου.


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί·

            Ἔχουμε ἀνάγκη ἰσχυρῆς πίστεως στὸν ἀληθινὸ Θεὸ τῶν Ἁγίων καὶ Ἡρώων Προπατόρων μας, ὅπως καὶ ἐνίσχυσης τῶν εἰλικρινῶν δεσμῶν ἀγάπης καὶ ἑνότητος μεταξύ μας.

            Ἄν δὲν ἐγκαταλείψουμε τὸν Κύριο, οὔτε Αὐτὸς θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει. Εἶναι βέβαιον ὅτι νικᾶ καὶ θὰ νικήσει!

            Νὰ παραμείνουμε πιστοὶ μαζί Του καὶ μεταξύ μας ἕως τέλους, μὲ ὅ,τι κόστος, γιὰ νὰ εὐλογηθοῦμε καὶ ἐδῶ στὴν ἐφήμερη ζωή μας, μὲ ὑπομονὴ στὰ παθήματα καὶ ἀντίσταση καρποφόρα, ἀλλὰ καὶ στὴν αἰωνιότητα νὰ ἀξιωθοῦμε τοῦ Στεφάνου τῆς Ζωῆς!

Εὐχαριστῶ!

Scroll to Top