ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

            Γιὰ μιὰ ἀκόμη χρονιά, ἀξιωθήκαμε νὰ φθάσουμε στὴν μεγάλη Θεομητορικὴ Ἑορτὴ τῆς Κοιμήσεως καὶ Μεταστάσεως τῆς Κυρίας Θεοτόκου.

            Ἄν καὶ εἴχαμε μιὰ δύσκολη καλοκαιρινὴ περίοδο, μὲ μεγάλη ζέστη, παρατεταμένο καύσωνα, συνεχεῖς πυρκαγιὲς καὶ ἄλλες καταστροφές, τοπικὰ καὶ παγκόσμια, ἐν τούτοις ἡ Χάρις τοῦ Θεοῦ ἐπέτρεψε νὰ διέλθουμε τὴν κατανυκτικὴ περίοδο τῆς νηστείας τοῦ Δεκαπενταυγούστου ὀρθοδόξως, μὲ πνευματικὴ προσπάθεια, μετάνοια, ἐγκράτεια καὶ ἀγώνα χριστιανικό.

            Ἡ νηστεία μας μπορεῖ νὰ μὴν ἦταν ἡ καλύτερη καὶ ἀκριβέστερη· πιθανὸν νὰ ἐμποδίσθηκε ἀπὸ διάφορες αἰτίες. Ὅμως, καὶ μόνον ποὺ τὴν τηρήσαμε θυσιαστικά, κάναμε τὴν μικρὴ ἤ μεγάλη κατάθεσή μας στὸ Ταμιευτήριο τοῦ Οὐρανοῦ, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο εἶναι σημαντικὸ καὶ ἀξιέπαινο.

            Ἐλπίζω ὅτι συμμετείχαμε μὲ πόθο ψυχῆς στοὺς καθημερινοὺς Παρακλητικοὺς Κανόνες στὴν Παναγία μας, καὶ τὰ θαυμάσια λόγια τους ἄγγιξαν καὶ τὴν δική μας ψυχὴ μὲ ἰδιαίτερο τρόπο, μεταγγίζοντας μέσα μας αἰσθήματα ἱερά.

            Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, δεχθήκαμε Θεομητορικὴ εὐλογία καὶ ὁλόκληρη ἡ ὕπαρξή μας ἀνακαινίσθηκε. Ἡ φιλόθεη καὶ φιλάνθρωπη διάθεσή μας, οἱ στεναγμοὶ τῆς μετανοίας μας, ἡ καλὴ ἐξομολόγησή μας, ἡ συμμετοχή μας στὴν θεία Κοινωνία τῆς Ἐκκλησίας, ἐπέφεραν ἐντός μας καὶ γύρω μας τὴν καλὴν ἀλλοίωσιν καὶ ἐνστάλαξαν θεία παρηγορία στὶς ταπεινὲς ψυχές μας.


Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί·

            Ἡ Παναγία μας, ἡ ὁποία εἶναι ἡ ὄντως Εὐλογημένη μεταξὺ ὅλων τῶν γυναικῶν, ἡ ὄντως Κεχαριτωμένη, μᾶς παραπέμπει ἀπὸ μέρους της στὸν Εὐλογημένο Καρπὸ τῆς Κοιλίας της, στὸν Κύριο καὶ Θεό μας Ἰησοῦ Χριστό, ὁ Ὁποῖος ἔλαβε τὴν Ψυχή της, κατὰ τὴν θαυμαστὴ Κοίμησή της, στὶς ἄχραντες Παλάμες Του, γιὰ νὰ τὴν καταστήσει Κορυφαία στὴν δόξα τοῦ Οὐρανοῦ! Μετέστησε δὲ καὶ τὸ θεοδόχο καὶ ἀκρεφνέστατο σῶμα της στὴν πρόγευση τῆς τελικῆς δόξης τῆς Βασιλείας Του ἀπὸ τώρα!

            Γι’ αὐτό, Ἄγγελοι καὶ Ἄνθρωποι, «πᾶσα ἡ κτίσις», χαίρουμε, δοξάζουμε καὶ εὐλογοῦμε ἀκαταπαύστως τὴν Ὑπερένδοξη καὶ Ὑπερευλογημένη Ἀειπάρθενη Μαρία, τὴν Μητέρα τοῦ Φωτός, τὴν αἰτία τῆς τῶν πάντων θεώσεως!

            Ἡ Θεοτόκος Μαρία, τὸ ἁγνότερο καὶ ἁγιώτερο πλάσμα γῆς καὶ οὐρανοῦ κατὰ μοναδικὸ τρόπο, ἀναδείχθηκε ἔμψυχη Κιβωτός, ἀφοῦ ὁ Θεὸς Λόγος ἔλαβε σάρκα καὶ κυοφορήθηκε ἐντός της ὡς ἄνθρωπος.

            Καὶ ἔτσι, κατέστη Μητέρα Θεοῦ καὶ Μητέρα πάντων τῶν εὐσεβῶν καὶ ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, καὶ ἀγαπήθηκε, ἀγαπιέται καὶ θὰ ἀγαπιέται περιπαθῶς, τρυφερῶς καὶ ὑπερβαλλόντως ἀπὸ κάθε θεοφοβούμενη ψυχή.

            Αὐτὴ παρακαλεῖ ἀκαταπαύστως ὑπὲρ πάντων ἡμῶν καὶ δέεται συνεχῶς στὸν Θρόνο τῆς Μεγαλωσύνης γιὰ τὴν συγχώρηση ὅλων τῶν ἁμαρτωλῶν, ὅσων βεβαίως ἐπιδείξουν μετάνοια εἰλικρινῆ.


Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί·

            Εἴθε κι ἐμεῖς νὰ ἀποκτήσουμε τὴν αὐθόρμητη συναίσθηση τῆς μακαρίας ἐκείνης γυναικός, ἡ ὁποία ἀκούγοντας τὴν μελίρρυτη διδαχὴ τοῦ Κυρίου μας, ἀναφώνησε μέσα ἀπὸ τὸ πλῆθος καὶ μακάρισε Αὐτὴν ποὺ Τὸν βάστασε στὴν κοιλία της καὶ Τὸν θήλασε ὡς πάναγνη Μητέρα Του! (βλ. Λουκ. ια΄ 27).

            Ἐμεῖς, σὰν ἀληθινοὶ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, δὲν μποροῦμε παρὰ νὰ μακαρίζουμε συνεχῶς «τὴν ἀειμακάριστον καὶ παναμώμητον καὶ Μητέρα τοῦ Θεοῦ ἡμῶν»!

Ὅπως ὅλες οἱ γενιὲς τῶν πρὸ ἡμῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, ἔτσι κι ἐμεῖς ἄς τὴν δοξάζουμε ἐπάξια καὶ μὲ λόγια καὶ μὲ ἔργα καὶ μὲ τὴν ζωή μας ὁλόκληρη, γιὰ νὰ τύχουμε τῆς Θεομητορικῆς εὐλογίας καὶ προστασίας Της, νὰ γλιτώσουμε ἀπὸ τοὺς φοβεροὺς κινδύνους ποὺ μᾶς περιβάλλουν στὰ ἀποκαλυπτικὰ χρόνια μας καὶ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν!

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς
Ἐλάχιστος ἐν Κυρίῳ
Ὁ Μητροπολίτης
+Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμης

Λάρισα, 15/28-8-2023

Scroll to Top