Στηριζόμαστε στὴν θεία Προστασία

            Οἱ φοβερὲς καταστροφικὲς πυρκαγιὲς στὴν Πατρίδα μας, ἀπέδειξαν περίτρανα ὅτι οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἀνίκανοι νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν κίνδυνο. Κάθε καλοκαίρι ἐπαναλαμβάνονται οἱ ἴδιες σχεδὸν βιβλικὲς καταστροφές, ἀλλὰ ἀπὸ τὴν Πολιτεία δὲν φαίνεται νὰ λαμβάνονται σοβαρὰ προληπτικὰ μέτρα προστασίας, ὥστε νὰ ὑπάρχει δυνατότητα ἄμεσης καὶ ἀποτελεσματικῆς ἀντιμετώπισης. Ἔτσι, εἴχαμε τὶς ἡμέρες αὐτὲς ἀκόμη μία ἐθνικὴ τραγωδία.

            Εἶναι φανερὸν ὅτι τὸ Κράτος ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταπεξέλθει σὲ μία ὀργανωμένη διολοφθορὰ ἐκ τῶν ἔσω, τὴν ὁποίαν ἀντιμετωπίζουμε, ὥστε νὰ κινδυνεύουν ἄμεσα τὰ δάση μας, κατοικημένες περιοχές, ὅπως καὶ τὸ ἀμυντικὸ ὑλικό μας. Καὶ αὐτὸ συμβαίνει σὲ ἀκριτικὰ μέρη καὶ νησιά, ἔξω ἀπὸ τὴν ἴδια τὴν πρωτεύουσα τῆς χώρας μας, ὅπως καὶ σὲ πάρα πολλὰ μέρη τῆς αἱματοπότιστης καὶ ἡρωοτόκου Πατρίδος μας.

            Λυπούμεθα γιὰ τὴν τραγικὴ αὐτὴ διαπίστωση, ἄν καὶ γιὰ τὶς πύρινες καταστροφὲς βασικὴ καὶ κύρια αἰτία, ἀπὸ πνευματικῆς πλευρᾶς, εἶναι οἱ ἁμαρτίες ὅλων μας. Ἄν δὲν μετανοήσουμε ἐγκαίρως, ἔρχονται ἀκόμη πιὸ μεγάλες δοκιμασίες. Καὶ πρέπει νὰ ζοῦμε ἐν μετανοίᾳ, διότι ἄν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἐμφανῶς ἀδύναμοι, ἀνίσχυροι καὶ ἀνοργάνωτοι, ὁ Θεός μας εἶναι Ζωντανὸς καὶ Παντοδύναμος.

            Ἐπιτρέπει τὶς φοβερὲς δοκιμασίες, ἀλλὰ καὶ δίδει ἀπρόσμενη αἴσια ἔκβαση, μὲ τρόπο θαυματουργικό, γιὰ νὰ κάνει αἰσθητὴ τὴν ἔκπαγλη Παρουσία Του στοὺς ἀναισθήτους ψυχικὰ ἀνθρώπους τῆς σήμερον.

            Τί ἄλλο μαρτυροῦν οἱ θαυμαστὲς σωστικὲς ἐπεμβάσεις Του σὲ τόπους ἱεροὺς καὶ εὐλογημένους;

            Ἡ πύρινη λαίλαπα εἰσόρμησε μανιωδῶς καὶ στὴν Ἱερὰ Μονὴ τῆς μετανοίας μας, στὸν Ἅγιο Κυπριανὸ στὴν Φυλὴ Ἀττικῆς, καὶ ἐνῶ κατέτρωγε τὰ πάντα γύρω, δὲν πείραξε καθόλου τὰ κτήρια τῆς Μονῆς, οὔτε βεβαίως τοὺς Ναούς! Οἱ ζημιὲς ἦταν ἐλάχιστες. Οὔτε κάποιο τζάμι παραθύρου ράγισε ἤ ἔσπασε ἀπὸ τὴν τρομερὴ θερμοκρασία ποὺ ἀναπτύσσεται σὲ τέτοιες περιπτώσεις.

Ἀκόμη καὶ τὸ Παρεκκλήσιο τῆς Ἁγίας Μαρίας τῆς Αἰγυπτίας ἔξω ἀπὸ τὴν Μονή, λίγο ψηλότερα στὴν πλαγιὰ τῆς Πάρνηθος, πνιγμένο κυριολεκτικὰ μέσα σὲ εὔφλεκτα πεῦκα, δὲν ἔπαθε τὸ παραμικρό! Δὲν εἶναι τοῦτο μιὰ φανερὴ θεία παρέμβαση;

            Τὸ ἴδιο συνέβη καὶ στὴν Ἱερὰ Γυναικεία Μονὴ Ἁγίας Παρασκευῆς Ἀχαρνῶν, καὶ φυσικὰ σὲ πολλοὺς ἄλλους τόπους θείας Λατρείας σὲ ὅλη τὴν ἑλληνικὴ ἐπικράτεια.

            Ὁ ἀληθινὸς Τριαδικὸς Θεός μας, ἡ Παναγία μας -τὴν περίοδο τῆς Νηστείας τῆς Ὁποίας διανύουμε, οἱ Ἅγιοί μας, εἶναι ὑπερβέβαιον ὅτι μᾶς συντρέχουν ἄμεσα, παρὰ τὴν ἀναξιότητα, εὐτέλεια καὶ μηδαμινότητά μας. Ὅλες τὶς ἐλπίδες μας σὲ Αὐτοὺς ἀποθέτουμε, καὶ εἴθε νὰ συνετισθοῦμε καὶ νὰ ἀναδειχθοῦμε ἱκανοὶ στὴν ἀντιπαράταξη  ἔναντι τῶν δεινῶν περιστάσεων ποὺ μᾶς ἔχουν περιζώσει ἐπικίνδυνα ἀπὸ ὅλες τὶς μεριές.

            Εὐχαριστοῦμε ἐκ βάθους καρδίας τὴν θεία ἐπιστασία καὶ βοήθεια, γιὰ τὴν φιλάνθρωπη Πρόνοιά Της ὑπὲρ ἡμῶν. Εἴθε ἡ ἀποκατάσταση τῶν ζημιῶν νὰ εἶναι σύντομη! Καὶ εὐχόμεθα ὁλοψύχως γιὰ τὴν ἀνάνηψη πάντων, προκειμένου νὰ ἐπανεύρουμε τὴν ὀρθὴ ὁδὸ καὶ ἀποστολή μας!

+Λ.&Π.Κλ.
Λάρισα, 12/25-8-2023

Scroll to Top