Ὁ Θεὸς εἶναι Πῦρ!

            Ο ΘΕΟΣ μας εἶναι «πῦρ καταναλίσκον» (Ἑβρ. ιβ’ 29). Ὅταν ἕνα ἀντικείμενο ἀγγίζει τὸ πῦρ, ἀλλοιώνεται: ἤ καίγεται, ἤ θερμαίνεται.

            Ἔτσι ἐπίσης καὶ ὁ ἄνθρωπος, ὅταν ἀγγίζει τὸν Θεό: ἤ καταστρέφεται ἤ σώζεται. Πῦρ –πάντοτε πῦρ! Ἀπὸ τὴν ἐπαφὴ μ΄ αὐτὸ προκύπτει ἤ στάχτη ἤ ἀτσάλι, ἀνάλογα μὲ τὸ τὶ ἀγγίζεται.

            Ἔτσι συμβαίνει καὶ μὲ τὸν ἄνθρωπο, καὶ τὸ πᾶν ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὸ τὶ φέρνει στὸ θεῖο Πῦρ –σὲ τὶ κατάσταση εὑρισκόμενος ἀγγίζει τὸν Θεό. Ἄν διατηρεῖ τὸν ἑαυτό του σὰν τὸν σίδηρο, ἡ δύναμη τοῦ σιδήρου γίνεται ἀτσάλι. Ἄν ἀφήσει τὸν ἑαυτό του νὰ περιέλθει στὴν ἀδυναμία τοῦ ἀχύρου –τότε θὰ κατακαεῖ.

            Κάθε ἄνθρωπος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, θὰ ἀγγίξει ἀναπόφευκτα τὸν Θεό, καὶ ἀλίμονο στὸν ἄνθρωπο ἄν δὲν προετοιμάζεται γιὰ τὴν συνάντηση αὐτή. Ὁ [γνωστὸς συγγραφέας] Τολστόϋ [στὴν Ρωσία] ἀφρόντιστα, μὲ αὐτοπεποίθηση καὶ χωρὶς φόβο Θεοῦ, πλησίασε τὸν Θεό, κοινώνησε ἀνάξια, καὶ ἔγινε ἕνας ἀποστάτης.

            Ἡ ὥρα πλησιάζει, ἀδελφοί, εἴτε τὸ θέλουμε εἴτε ὄχι, ποὺ ἡ ἐπαφὴ μὲ τὴν δύναμη τοῦ Θεοῦ θὰ ἔλθει.

            Τὸ πτῦον (τὸ φτυάρι) τοῦ λιχνίσματος εἶναι στὴν χεῖρα τοῦ Κυρίου. Ὁ σῖτος καὶ τὸ ἄχυρο λιχνίζονται, καὶ ὁ ἄνεμος παίρνει τὸ ἄχυρο, ἐνῶ ὁ σῖτος πίπτει στοὺς πόδας τοῦ γεωργοῦ καὶ φυλάσσεται στὴν σιταποθήκη. Τὸ ἄχυρο ἀφήνεται ἤ κατακαίεται (πρβλ. Λουκ. γ’ 17).

            Ἡ συνάντηση μὲ τὸν Κύριο εἶναι ἀναπόφευκτη καὶ πρέπει νὰ προετοιμαζόμαστε γι΄ αὐτήν!

            Οἱ ἁμαρτίες μας εἶναι ἄχυρο, τὸ ὁποῖο θὰ κατακαεῖ κατὰ τὴν συνάντηση αὐτή. Πρέπει νὰ ἐκφέρουμε τὴν καταδίκη τοῦ ἑαυτοῦ μας ἀπὸ πρίν, καὶ προετοιμαζόμενοι γιὰ τὴν συνάντηση αὐτή, νὰ ἀποχωριζόμαστε ἀπὸ τὸ ἄχυρο καὶ νὰ κατακαίουμε τὸ ἄχυρο τῶν ἁμαρτιῶν διὰ τῆς μετανοίας.

            Αὐτές, οἱ ἁμαρτίες, εἴτε θὰ κατακαοῦν μόνες, εἴτε ὁ ἄνθρωπος ποὺ ἔχει δοθεῖ στὶς ἁμαρτίες θὰ κατακαεῖ μαζὶ μ΄ αὐτές.

            Πρέπει νὰ ἐνθυμούμαστε τὴν Φοβερὴ Κρίση καὶ νὰ ἀντιμετωπίζουμε δεόντως τὴν ἡμέρα ἐκείνη καὶ τὸ γεγονός. Πρέπει νὰ καθαρίζουμε τὴν ψυχή μας, πρέπει νὰ προσευχόμαστε.

            Πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὸ γεγονὸς αὐτὸ καθαρὰ καὶ συνειδητά, καὶ ὄχι σὰν τὴν στρουθοκάμηλο, ἡ ὁποία κρύβει τὸ κεφάλι της γιὰ νὰ μὴν βλέπει τὸν κίνδυνο!…

  (Ἀπόσπασμα Ὁμιλίας τοῦ Ἁγίου Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννου Μαξίμοβιτς τοῦ Θαυματουργοῦ, +19-6-1966 ἐ.ἡ.,
σὲ μετάφραση ἀπὸ τὴν ἀγγλική)

Scroll to Top