Τελετὴ τοῦ Ἐπιταφίου

Τὸ βράδυ τῆς Μεγάλης Παρασκευῆς, 1/14-4-2023, μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῆς Ἀκολουθίας τοῦ Ὄρθρου τοῦ Μεγάλου Σαββάτου καὶ τῶν Ἐγκωμίων, ἐκκίνησε ἀπὸ τὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα ἡ λιτανευτικὴ πομπὴ τοῦ Ἐπιταφίου πρὸς τὴν κεντρικὴ πλατεῖα τῆς Θεσσαλικῆς πρωτεύουσας.

Προεξῆρχε ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμης, μετὰ τῶν Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ καὶ Πρωτ. π. Γεωργίου, πολλῶν παιδιῶν καὶ νέων σὲ παράταξη ἐκκλησιαστική, ἀρκετῶν φερόντων σημαῖες, φανούς, λάβαρα κ.λπ. Συμμετεῖχε Φιλαρμονικὴ καὶ ἀκολουθοῦσε τὸ στολισμένο ἱερὸ Κουβούκλιο τοῦ Ἐπιταφίου τοῦ Κυρίου μας πλῆθος ἑκατοντάδων πιστῶν.

Στὴν λεωφόρο Παπαναστασίου ἔγινε συνάντησις καὶ συνένωσις μετὰ τοῦ ἱεροῦ Ἐπιταφίου τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίων ΙΒ΄ Ἀποστόλων ὑπὸ τὸν Ἱερομ. π. Ἀπόστολο καὶ πλῆθος εὐλαβῶν πιστῶν. Ἅπαντες συνέχισαν τὴν λιτανευτικὴ πομπὴ μέχρι τὴν κεντρικὴ πλατεῖα.

Πρὸ αὐτῆς, ἡ Φιλαρμονικὴ ἀπέδωσε τιμὲς στὸν Ἀρχιερέα, καὶ ἔλαβε τὶς εὐχές του πρὸς τῆς ἀποχωρήσεώς της. Κατόπιν, ἀφοῦ ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης χαιρέτισε τὸν Διευθυντὴ καὶ Ὑποδιευθυντὴ τῆς Ἀστυνομίας, οἱ ὁποῖοι προσῆλθαν γιὰ νὰ ἀσπασθοῦν τὸν τίμιο Σταυρό, ἔλαβε θέση μετὰ τῶν Ἱερέων καὶ Ἱεροψαλτῶν στὴν ὑπάρχουσα ὑπερυψωμένη ἐξέδρα, πρὸ τοῦ συγκεντρωθέντος πλήθους τῶν πιστῶν.

Ἀνεπέμφθη δέησις καὶ ὁ κατόπιν ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἐκφώνησε σύντομη Ὁμιλία γιὰ τὴν περίσταση, ἀναφερθεὶς στὴν τιμὴ τοῦ Κυρίου μας σὲ περίοδο δοκιμασιῶν τόσο ἀπὸ τὴν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ, ὅσο καὶ τοῦ διωγμοῦ τῶν Ὀρθοδόξων στὴν Οὐκρανία, καλέσας σὲ σταθερότητα καὶ ἐμμονὴ στὴν πίστη, μετὰ ἀποφασιστικότητος, πνευματικῆς ὡριμότητος, ἀγάπης καὶ συγχωρήσεως, ἐκφράσας καὶ εὐχὲς σὲ ὅλους τοὺς συμμετέχοντας καὶ συντελέσαντας στὴν ἐπιτυχία τῆς λαμπρᾶς καὶ κατανυκτικῆς Τελετῆς.

Κατόπιν, ἔγινε λιτανευτικὴ ἐπιστροφὴ καὶ ὁ Ἐπιτάφιος τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων μετὰ τῶν ἐνοριτῶν μετέβη στὸν ἐν λόγῳ Ναό, ὁ δὲ Ἐπίσκοπος μετὰ τοῦ Κλήρου καὶ τῶν πιστῶν τοῦ Καθεδρικοῦ ΝαοPῦ ἐπέστρεψαν στὴν Εὐαγγελίστρια. Πρὸ αὐτῆς ἀνεπέμφθη δέησις ὑπὲρ ζώντων καὶ κεκοιμημένων καὶ ἔγινε εἴσοδος στὸν Ναό, ὅπου ὁλοκληρώθηκε ἡ ἱερὰ Ἀκολουθία καὶ ἔγινε ἡ Ἀπόλυσις μὲ τὶς εὐχὲς γιὰ καλὴ Ἀνάσταση.

Scroll to Top