ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

Ἁγίας καὶ Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς 2023

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

            Ἔφθασε καὶ πάλιν «ἡ τῶν πνευματικῶν ἀγώνων ἀρχή»! Ὁ καιρὸς τῆς μεγάλης Νηστείας καὶ τῆς ἀληθινῆς ἐγκρατείας· ὁ χρόνος ποὺ φέρνει νίκες κατὰ δαιμόνων καὶ ἑλκύει τὴν χαρμόσυνη προσέγγιση τῶν Ἀγγέλων· τὸ διάστημα ποὺ δυναμώνει τὴν προσευχητικὴ παρρησία ἔναντι τοῦ Θεοῦ καὶ προσκαλεῖ τὸ πλούσιον Ἔλεος τῆς Χάριτός Του.

            Ξεκινοῦμε τὴν Σαρακοστιανὴ περίοδο μὲ εὐχαριστία καὶ μὲ ἀνδρεία. Εὐχαριστία, διότι μᾶς δίδεται εὐκαιρία Μετανοίας· ὅπως καὶ ἀνδρεία, διότι ὀφείλουμε νὰ ξεπεράσουμε τὸν δισταγμὸ ποὺ ἐγείρεται μέσα μας ὅτι πρόκειται δῆθεν γιὰ δύσκολο ἐγχείρημα καὶ γιὰ μεγάλη θυσία. Πράγματι, ἡ Νηστεία τῆς Τεσσαρακοστῆς εἶναι ἕνας ἆθλος, τὸν ὁποῖον ὅμως δὲν κατορθώνουμε μόνοι μας, μὲ τὶς πενιχρὲς δυνάμεις μας, ἀλλὰ μὲ τὴν θεία βοήθεια καὶ στήριξη· ἄλλωστε, τὸ στεφάνι τῆς νίκης δὲν ἀπονέμεται στοὺς δειλοὺς καὶ ἀμελεῖς, ἀλλὰ στοὺς ὑπομονετικοὺς ἀγωνιστὲς καὶ μαχητές.

            Ὁ Κύριός μας θεωρεῖ ὅλους ἐμᾶς τοὺς πιστοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς ἐκλεκτὸ γένος, πειθαρχημένο καὶ ὑπάκουο στράτευμα, ξεχωρίζοντάς μας γιὰ νέο Ἀγῶνα σωματικὸ καὶ πνευματικό, σύμφωνα μὲ τὴν δύναμη ἑκάστου. Ἡ προαίρεση μετράει. Ἡ τιμὴ ποὺ μᾶς κάνει εἶναι μέγιστη, ἀλλὰ καὶ ἡ εὐθύνη μας σοβαρή.

            Ἄς ἀποδεχθοῦμε λοιπὸν τὸ θεῖο Προσκλητήριο ὄχι νωθρὰ καὶ φοβικά, ἀλλὰ γενναία καὶ μεγαλόψυχα!


            Ἡ ἁγία Ἐκκλησία διακηρύσσει μὲ τὴν θαυμάσια ὑμνολογία της: «Νηστεύσωμεν, ἀδελφοί, σωματικῶς, νηστεύσωμεν καὶ πνευματικῶς».

            Ἡ νηστεία μας νὰ εἶναι τόσο ἐξωτερική, ὅσο καὶ ἐσωτερική. Ἡ ἐξωτερικὴ ἀλλαγὴ στὶς τροφὲς καὶ στὴν δίαιτα νὰ συνοδεύεται ἀπὸ ἐσωτερικὴ ἀλλαγὴ στὶς διαθέσεις καὶ στὰ αἰσθήματα. Ἡ σωματικὴ ἐλάφρυνση καὶ ἀποτοξίνωση πρέπει νὰ συνδυάζεται μὲ πνευματικὴ ἀνακαίνιση. Ἡ στέρηση ἐκλεκτῶν καὶ εὔγεστων ἀρτύσιμων φαγητῶν εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀποδιώξει ἀπὸ τὴν ψυχή μας ἁμαρτίες, κρυφὲς καὶ φανερές, οἱ ὁποῖες ἀποτελοῦν τὴν πραγματικὴ συμφορὰ στὴν ζωή μας.

            Ἡ ἐγκράτεια στὴν βρώση καὶ τὴν πόση νὰ σηματοδοτεῖ ἐγκράτεια σὲ κάθε φιλήδονη ροπὴ καὶ τάση ψυχῆς καὶ σώματος.

            Νὰ νηστεύουμε, ἀδελφοὶ καὶ ἀδελφές, χωρὶς ἐπιδεικτικότητα καὶ χωρὶς ὑποκρισία, ἀλλὰ μὲ βαθιὰ ἐπίγνωση ὅτι φυγαδεύονται οἱ ἁμαρτίες μας καὶ ἐξομαλύνεται ἡ ὁδὸς πρὸς τὴν αἰώνια ζωή. Νὰ συγχωροῦμε δὲ καὶ ἐμεῖς ἀπὸ βάθους καρδίας κάθε κακὸ ποὺ διέπραξαν ἄλλοι ἐναντίον μας, γιὰ νὰ ἀξιωθοῦμε τῆς θείας συγχωρήσεως ὡς πρὸς τὰ ἁμαρτήματά μας. Ἐπίσης, νὰ αὐξήσουμε τὴν ἀγάπη μας γιὰ τὸν Χριστό, γιὰ τὴν Ἐκκλησία, γιὰ τὴν προσευχή, τὴν ἀρετὴ καὶ τὴν ἀγαθοεργία.


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί·

            Ἡ ὠφέλεια τῆς Νηστείας μας θὰ εἶναι σίγουρη, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἄν συνοδεύεται ἀπὸ φροντίδα γιὰ καλύτερη καὶ βαθύτερη Μετάνοια. Γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε αὐτὸ χρειάζεται νὰ ἐλαττώσουμε τὶς πολλὲς κοσμικὲς μέριμνες. Θὰ πρέπει νὰ ἀποτραβιχθοῦμε ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερο ἀπὸ τὶς πολλὲς σχέσεις καὶ συνομιλίες, ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ σωματικὴ περιπλάνηση, ὅπως καὶ ἀπὸ τὸν ἐσωτερικὸ σκορπισμὸ τοῦ νοῦ καὶ τῆς καρδιᾶς μας. Ἄν δὲν ἐγκύψουμε βαθύτερα ἐντὸς τοῦ ἑαυτοῦ μας, ἀποκόπτοντας τοὺς πολλοὺς καὶ ἔντονους θορύβους ποὺ μᾶς ἀποσποῦν καὶ μᾶς συγχύζουν, δὲν θὰ βελτιώσουμε τὴν μετάνοιά μας.

            Στὴν ὑπομονετικὴ σιωπὴ καὶ τὴν ἡσυχία εἶναι ποὺ θὰ ἀνακαλύψουμε ὅσα χρειάζεται νὰ βγάλουμε –νὰ πετάξουμε- ἀπὸ τὸν κακὸ ἑαυτό μας, γιὰ νὰ γίνουμε καλύτεροι. Ὅσο λιγότερα λόγια λέμε, τόσο περισσότερο ἰσορροποῦμε ψυχικὰ καὶ καλλιεργούμαστε πνευματικά. Ὅσο περικόπτουμε τὴν σπατάλη τοῦ πολύτιμου χρόνου μας στὶς φωτεινὲς ὀθόνες, ποὺ μᾶς ροκανίζουν ἀλύπητα, καὶ ἐπίσης ὅσο αὐξάνουμε τὴν μελέτη τοῦ ἁγίου Εὐαγγελίου καὶ τῶν πνευματικῶν βιβλίων τῶν Ἁγίων μας, τόσο ἡ ψυχή μας θὰ φωτίζεται καὶ θὰ καθαίρεται, καὶ ἡ νηστεία μας θὰ διευρύνεται καὶ θὰ διευκολύνεται. Ἡ δὲ τακτική, καθαρὴ καὶ εἰλικρινὴς Ἐξομολόγηση στὸν Πνευματικό μας πατέρα, θὰ μᾶς δίνει τὴν εὐλογημένη δυνατότητα καλύτερης καὶ συχνότερης συμμετοχῆς στὴν Θεία Εὐχαριστία «εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν καὶ εἰς ζωὴν αἰώνιον».

            Εἴθε ἡ ἁγία Τεσσαρακοστὴ νὰ ἀποτελέσει μιὰ ἀληθινὴ θεία δωρεὰ στὴν πονεμένη ζωή μας καὶ ἕναν πραγματικὸ σταθμὸ ἀνεφοδιασμοῦ ἀνυπέρβλητης πνευματικῆς ἀξίας καὶ σημασίας, ὥστε νὰ φθάσουμε στὸ ἅγιον Πάσχα ὡς ἀναστημένες ὑπάρξεις.

            Ὁ Κύριος καὶ Θεός μας νὰ εὐλογήσει καὶ καρποφορήσει τὸν ἀγῶνα μας. Ἀμήν! 

Μὲ πατρικὲς εὐχὲς καὶ εὐλογίες
+Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμης

Λάρισα, Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς, 13/26-2-2023

Scroll to Top