Γιὰ τὸν καταστροφικὸ σεισμὸ

Ὁ καταστροφικὸς σεισμὸς ποὺ ἔπληξε στὶς 6-2-2023 Τουρκία καὶ Συρία δημιουργεῖ σὲ κάθε εὐαίσθητο ἄνθρωπο καλῆς θελήσεως καὶ πίστεως αἰσθήματα δέους καὶ συμπόνιας. Οἱ βουλὲς τοῦ Κυρίου εἶναι ἀνεξιχνίαστες. Ἡ θεία Πρόνοια λειτουργεῖ πρὸς τὸ συμφέρον τῶν ἀνθρώπων, ἔστω καὶ ἄν οἱ τρόποι της φαίνονται κάποτε σκληροὶ καὶ ἀκατανόητοι. Οἱ φυσικὲς καταστροφὲς ἐκπέμπουν τὸ ἠχηρὸ μήνυμα τῆς ἀνθρώπινης ἀδυναμίας. Εἴμαστε ἰδιαίτερα εὐάλωττοι παρὰ τὶς ἐπιστημονικὲς ἀνακαλύψεις καὶ ἐπιτυχίες μας. Εἴμαστε θνητοὶ καὶ κινδυνεύουμε ἀνὰ πᾶσα στιγμὴ ἀπὸ τρομακτικὲς καταστροφές. Ἄρα, θὰ πρέπει νὰ ζοῦμε προσεκτικά, ἔντιμα καὶ θεάρεστα.

            Ἐκφράζουμε τὴν βαθιὰ λύπη καὶ συμπόνια μας γιὰ τὶς χιλιάδες τῶν νεκρῶν καὶ τραυματιῶν· γιὰ τὸν τεράστιο ἀριθμὸ τῶν πονεμένων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι βρέθηκαν ξαφνικὰ σὲ πένθος καὶ ἀνάγκη, χωρὶς κατάλυμα καὶ χωρὶς βασικὰ εἴδη διαβιώσεως, μέσα στὶς φοβερὲς συνθῆκες βαρυχειμωνιᾶς.

            Προσευχόμαστε γιὰ θεία παρηγορία καὶ βοήθεια στὴν ἀνείπωτη θλίψη καὶ τραγωδία, ποὺ ἐξελίσσεται, καὶ γιὰ τοὺς σοβαροὺς κινδύνους ποὺ αὐτὴ ἐγκυμονεῖ.

            Εὐχόμαστε νὰ ὑπάρξει διεθνὴς κινητοποίηση καὶ συμπαράσταση, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο βεβαίως ἤδη συμβαίνει, στὴν πρωτοφανῆ σὲ μέγεθος καταστροφή, κατὰ τὴν ὁποία ἰσοπεδόθηκαν πόλεις καὶ χωριὰ καὶ ἐπλήγησαν ὑποδομὲς κομβικῆς σημασίας. Μακάρι οἱ ἀπώλειες νὰ μὴν ἐπεκταθοῦν καὶ νὰ ὑπάρξει ὅσο τὸ δυνατὸν σύντομη καὶ ἱκανοποιητικὴ ἀντιμετώπιση τῆς ὁμολογουμένως χαοτικῆς κατάστασης ποὺ ἔχει προκληθεῖ.

            Προτρέπουμε τοὺς δυναμένους νὰ παράσχουν τὴν ὅποια βοήθειά τους μέσῳ τῶν ἀνθρωπιστικῶν διαύλων ποὺ ὑφίστανται ἤ ποὺ θὰ συσταθοῦν εἰδικῶς γιὰ τὴν περίπτωση αὐτή.

            Πάνω ἀπ’ ὅλα, εἴθε νὰ ἐνωτισθοῦμε ἅπαντες τὴν κλήση γιὰ μετάνοια, ἐγρήγορση, ἀλληλοβοήθεια, εἰρήνη καὶ ἀγάπη, τὴν ὁποία οἱ κρίσιμες στιγμὲς ἐπιβάλλουν.

            Θέλουμε νὰ τονίσουμε καὶ κάτι ἄλλο: Εἰδικῶς ἡ γείτων Τουρκία ἀκολουθοῦσε ὡς γνωστὸν μιὰ ἐπιθετικὴ τακτικὴ κατὰ τῆς Πατρίδος μας καὶ προκάλεσε τὸ δημόσιο αἴσθημα μὲ τὶς ἐπιλογὲς τῶν ἡγητόρων της, ὅπως γιὰ παράδειγμα μὲ τὴν πρόσφατη μετατροπὴ τῆς θρυλικῆς Ἁγια-Σοφιᾶς στὴν Πόλη σὲ τζαμί. Ἐκ τῶν πραγμάτων πλέον βρίσκεται σὲ τόσο δεινὴ θέση, ποὺ δὲν τῆς ἐπιτρέπει γιὰ ἀρκετὸ διάστημα χρόνου νὰ ἐξακολουθήσει αὐτοῦ τοῦ εἴδους τὶς ἐχθρικὲς ἐνέργειες. Τῆς εὐχόμαστε νὰ ἀντιμετωπίσει μὲ τὴν βοήθεια ὅλων, ὅπως καὶ τὴν δική μας, τὶς ἀνάγκες τοῦ λαοῦ της καὶ νὰ ἐπουλώσει τὶς ἀνοικτὲς πληγές της. Στὸ μέλλον δέ, εἴθε νὰ ἀκολουθήσει φιλειρηνικὴ γραμμή, σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς καλῆς γειτονίας. Αὐτὸ θὰ ἀποτελέσει πραγματικὰ εὐλογία Θεοῦ.

            Ὁ ἀληθινὸς Τριαδικὸς Θεός, ὁ Πατήρ, ὁ Υἱὸς καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα, εἴθε νὰ ἐλεήσουν τοὺς ἀνθρώπους καὶ νὰ ὁδηγήσουν σὲ ὁδὸ θεογνωσίας τὸν κόσμο ἅπαντα!

+Ὁ Μητροπολίτης Γ.Ο.Χ. Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 25-1/7-2-2023

Scroll to Top