Μήνυμα ἁγίων Θεοφανίων

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

ΦΘΑΣΑΜΕ σὺν Θεῷ στὴν ὁλοκλήρωση τοῦ ἁγίου Δωδεκαημέρου μὲ τὴν μεγάλη Δεσποτικὴ Ἑορτὴ τῶν ἁγίων Θεοφανίων, σύμφωνα μὲ τὴν ἑορτολογικὴ παράδοση τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Καὶ εἴμαστε εὐγνώμονες στὸν Θεὸ γιὰ τὴν μεγάλη αὐτὴ δωρεά Του κατὰ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου πολιτικοῦ ἔτους 2023. Σήμερα πράγματι συνεορτάζουν «τὰ ἄνω τοῖς κάτω», ὅπως τονίζουν οἱ περίφημες εὐχὲς τοῦ Μεγάλου Ἁγιασμοῦ. Σήμερα ὁ Ἰορδάνης στρέφεται «εἰς τὰ ὀπίσω», θαῦμα τὸ ὁποῖο συμβαίνει -ὡς γνωστὸν- τέτοια ἡμέρα κάθε χρόνο στοὺς Ἁγίους Τόπους.

Ἤλθαμε ἐδῶ στὸν Βόλο ἀπὸ τὴν ἕδρα μας Λάρισα, μαζὶ μὲ πιστοὺς ἀπὸ τὸ Ποίμνιό μας, ὥστε μαζὶ μὲ τὸ τοπικὸ πλήρωμα τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν νὰ τελέσουμε τὴν Κατάδυση τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν θάλασσα, μὲ ἐντολὴ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ ἄδεια τοῦ οἰκείου Ἱεράρχου Σεβ/του Μητροπολίτου Δημητριάδος κ. Φωτίου, ὁ ὁποῖος εἶναι σήμερα στὴν Στυλίδα. 


Τὸ θεολογικὸ νόημα τῆς Ἑορτῆς εἶναι ἀπροσμέτρητης σημασίας: Ἔχουμε μία ἀποκάλυψη/φανέρωση τοῦ ἁγίου Τριαδικοῦ Θεοῦ μας! Ὁ Υἱὸς μὲ μορφὴ δούλου δέχεται τὸ βάπτισμα τῆς μετανοίας ἀπὸ τὸν Τίμιο Πρόδρομο καὶ Βαπτιστὴ Ἰωάννη, χωρὶς βεβαίως νὰ ἔχει ἀνάγκη μετανοίας ὁ Ἀναμάρτητος. Κατὰ τὴν βάπτισή Του στὸν Ἰορδάνη ποταμό, ἡ φωνὴ τοῦ Θεοῦ Πατρὸς ἀκούγεται: «Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα» (Ματθ. γ΄ 17). Καὶ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα μὲ μορφὴ «ὡσεὶ περιστερᾶς» κατέρχεται στὴν Κεφαλὴ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, εἰς ἔνδειξιν τῆς πραότητος, ταπεινότητος καὶ καθαρότητός Του.

Ὁ Κύριός μας δέχεται τὸ βάπτισμα γιὰ μᾶς, ὥστε νὰ καθάρει τὴν φύση μας· ἀλλὰ καὶ γιὰ νὰ ἐπικυρώσει τὴν προφητικὴ κλήση καὶ διδασκαλία τοῦ Βαπτιστοῦ Ἰωάννου, ὅπως καὶ γιὰ νὰ εὐλογήσει καὶ καθαγιάσει ὄχι μόνον τὸ ὑγρὸ στοιχεῖο, τὸ νερό, ἀλλὰ καὶ τὴν κτίση ὁλόκληρη. Γι’ αὐτὸ τελοῦμε καὶ τὸν Μεγάλο Ἁγιασμὸ -τόσο τὴν παραμονὴ τῆς Ἑορτῆς ὅσο καὶ ἀνήμερα, γιὰ νὰ λυθοῦν τὰ ἔργα τοῦ σκότους, νὰ συντριβοῦν οἱ σατανικὲς δυνάμεις, νὰ σκορπισθοῦν οἱ μαγεῖες καὶ οἱ σκοτεινὲς τελετουργίες τῶν δαιμόνων καὶ τῶν ὀργάνων τους! Καὶ κυρίως νὰ γεμίσουν ὅλα μὲ φῶς, ζωὴ καὶ ἐλευθερία Χάριτος.


Καὶ ἐνῶ τὰ πάντα ἁγιάζονται, καὶ ἡ ἁμαρτία καὶ ὁ διάβολος καταισχύνονται καὶ ἀδρανοποιοῦνται, τὸ Προδρομικὸ κήρυγμα τῆς Μετανοίας παραμένει πάντοτε ἐπίκαιρο· διότι ἐμεῖς οἱ ταλαίπωροι ἄνθρωποι εἴμαστε ἐπιρρεπεῖς στὸ κακὸ καὶ ἐξαπατώμεθα εὔκολα ἀπὸ τὴν πολυποίκιλη ἁμαρτία. Ὁ Τίμιος Πρόδρομος ἀπευθύνεται καὶ πρὸς ἐμᾶς σήμερα μετὰ παρρησίας, γιὰ νὰ μὴν ἐπαναπαυόμαστε στὶς δάφνες τῶν προγόνων μας: «Ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας»! Διότι κάθε δένδρο ποὺ δὲν παράγει καρπὸ καλὸ καὶ ὠφέλιμο, κόπτεται ρύρριζα καὶ ρίπτεται στὸ πῦρ (Λουκ. γ΄ 8-9).     

Εἶναι λοιπὸν ἐπιτακτικὴ ἀνάγκη νὰ σπεύσουμε νὰ κάνουμε ὅσο περισσότερο καλὸ μποροῦμε, ἀποφεύγοντες τὸ κακό. Ὀφείλουμε νὰ ἐλεοῦμε, νὰ ἀγαθοποιοῦμε, νὰ ὑπομένουμε, νὰ συγχωροῦμε, νὰ δείχνουμε ἀνοχή, ὅπως καὶ νὰ ἀγαποῦμε. Πρὸ πάντων, νὰ ἀποφεύγουμε κάθε μορφὴ ἀδικίας καὶ πλεονεξίας, ἄν θὰ πρέπει νὰ φέρουμε ἐπαξίως τὴν τιμητικὴ χριστιανικὴ κλήση μας.  


Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοί·

Ἡ τελετὴ Καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ ποὺ τελοῦμε στὴν θάλασσα, αἰσθητοποιεῖ ἀκριβῶς τὸν ἁγιασμὸ τῶν ὑδάτων καὶ τῆς κτίσεως μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ Ὁποῖο ἐκχύθηκε καὶ ἔλαμψε στὸν κόσμο μετὰ τὸ Πάθος καὶ τὴν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Στὶς περιπτώσεις τῆς καταδύσεως τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τὴν ἁγία αὐτὴ ἡμέρα, κάποιοι θαρραλέοι κολυμβητὲς ἀνασύρουν τὸν Σταυρὸ ἀπὸ τὸ νερό, γιὰ νὰ καταδείξουν συμβολικὰ τὸν ἀγῶνα τοῦ κάθε ἀνθρώπου νὰ ἀνακαλύψει τὸν Θεὸ στὴν ἀναζήτηση τῆς ζωῆς του, καθὼς κολυμβᾶ στὸ συχνὰ ταραγμένο καὶ παγωμένο πέλαγος αὐτῆς.

Μὴ λησμονοῦμε ὅτι ὁ Χριστός μας ἀναμένει καὶ θέλει τὴν πίστη μας, τὴν ἀκράδαντη, ἀκλόνητη καὶ ἀταλάντευτη πίστη μας, ὅπως καὶ τὸν ἀδιάκοπο ἀγῶνα μας, γιὰ νὰ ἀποκαλύψει τὴν δύναμη καὶ εὐλογία Του στὴν ζωή μας, στὴν Ἐκκλησία μας, στὴν οἰκογένειά μας, στὴν κοινωνία μας, στὴν πατρίδα μας, στὸν κόσμο μας.

Εἴθε νὰ μείνουμε ἀληθινὰ πιστοὶ καὶ ἀγωνιζόμενοι ἕως τέλους, φωτεινοί, δημιουργικοί, καρποφόροι, σταυροφόροι καὶ χριστοφόροι, ὥστε νὰ ἀναδειχθοῦμε ἀπὸ τὸν Κύριο νικητὲς στεφανηφόροι!

Ἔτη πολλά, καλὴ χρονιά, καλὴ φώτιση! Ὁ Θεὸς μαζί μας!

+ ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Βόλος, 6/19-1-2023

Scroll to Top