Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθερία

Ὁμιλία Σεβ/του Μητροπολίτου ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος Κλήμεντος
Κεντρικὴ Πλατεῖα Λαρίσης, Κυριακή, 5/18-9-2022

Ἀγαπητοὶ συμπολῖτες, ἀδελφοί, κυρίες καὶ κύριοι·

          Βρίσκομαι ἐδῶ καλεσμένος ἀπὸ τοὺς διοργανωτὲς τῆς Ἐκδήλωσής μας ὡς πνευματικὸς ταγός, ὡς Ἀρχιερέας τοῦ Ποιμνίου τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τοῦ Πατρίου Ἡμερολογίου, ποὺ εἴμαστε Ἀντι-οικουμενιστές, γιὰ νὰ καταθέσω τὴν μαρτυρία μου, χωρὶς καμμία κομματικὴ χροιὰ σὲ αὐτήν. Δὲν πολιτικολογῶ, ἀλλὰ κρίνω τὰ γεγονότα βάσει τῆς Ἀλήθειας καὶ τοῦ Δικαίου, μὲ φόβο Θεοῦ, φιλανθρωπία καὶ παρρησία.

            Ὁ τίτλος τῆς εἰσηγήσεώς μου εἶναι: «Ἀγώνας καὶ Ἀγωνία γιὰ τὴν Ἐλευθερία» καὶ εὔχομαι νὰ τύχω τῆς προσοχῆς καὶ ὑπομονῆς σας.


            Ἐλεύθερος σὲ ἀπόλυτο βαθμὸ καὶ αὐτεξούσιος, ἀπὸ θεολογικῆς πλευρᾶς, εἶναι μόνον ὁ Θεός. Αὐτὸς ἀποτελεῖ τὴν Πηγὴ τῆς Ἐλευθερίας.

            Φανέρωση τῆς αὐθεντικῆς αὐτῆς Ἐλευθερίας στὴν κτίση καὶ τὴν ἱστορία γίνεται μόνο μὲ τὶς λεγόμενες ἄκτιστες ἐνέργειες τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ.

            Ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ πιστεύουμε, ὅμως μᾶς διδάσκουν οἱ Ἅγιοι Πατέρες μας(*), ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἦλθε στὴν ὕπαρξη μὲ τὴν δημιουργικὴ ἐνέργεια τοῦ Θεοῦ. Γι’ αὐτὸ καὶ εἶναι ἐξαρτημένος ἀπὸ τὸν Δημιουργό του, ὁ Ὁποῖος τὸν ἔπλασε «κατ’ εἰκόνα» Του, ὡς λογικὸ καὶ αὐτεξούσιο ὄν. Ὁ ἄνθρωπος χαρακτηρίζεται λοιπὸν σὰν κύριο ὀντολογικὸ γνώρισμά του ἀπὸ ἐλευθερία καὶ αὐτεξουσιότητα.           

            Αὐτὸ σημαίνει ὅτι ὁ ἄνθρωπος ἔχει δυνατότητα γιὰ πορεία τελειώσεως, γιὰ ἕνωση μὲ τὸν Δημιουργό του, ἄν βέβαια κάνει καλὴ χρήση τοῦ αὐτεξουσίου του. Τὸ αὐτεξούσιο καὶ ἡ προαίρεση τοῦ ἀνθρώπου συνδέονται μὲ τὸν νοῦ καὶ τὴν λογική του. Αὐτὰ τοῦ παρέχουν τὴν δυνατότητα νὰ ἐπιλέγει τὸ καλὸ ἤ τὸ κακό. Ἡ ἄσκηση τῆς ἐλεύθερης θέλησής του ποὺ ἐκφράζεται μὲ τὶς ἀποφάσεις ποὺ λαμβάνει ἀβίαστα καὶ χωρὶς ἐξαναγκασμό, τὸν καθιστοῦν πραγματικὰ ὑπεύθυνο ἄνθρωπο, ἀληθινὰ ἐλεύθερο καὶ χαρίεντα.

            Στὴν πραγματικότητα, οὔτε ὁ ἴδιος ὁ διάβολος δὲν ἔχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀσκήσει βία στὸν θεόπλαστο καὶ αὐτεξούσιο ἄνθρωπο. Μόνον δολερὲς προτάσεις καὶ ὑποδείξεις μπορεῖ νὰ τοῦ ἀπευθύνει, μήπως καὶ ἐξαπατήσει τὴν θέλησή του καὶ τὸν παρασύρει στὴν ἀποστασία του.

            Ἡ δύναμη τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου εἶναι τόσο μεγάλη καὶ τόσο ἰσχυρὴ καὶ ἀνθεκτική, ὥστε νὰ μπορεῖ νὰ ἀντιτάσσεται σὲ κάθε εἴδους ἐπιβουλὴ καὶ δυνάστευση, ἀπὸ ὅπου καὶ ἄν προέρχεται, προκειμένου νὰ πραγματώσει τὸν προορισμό του ποὺ εἶναι ἡ ὁμοίωσή του μὲ τὸν Θεό.

            Εἶναι αὐτὸ ἀκριβῶς ποὺ καταφέρνουν οἱ πιὸ δυνατοὶ καὶ ἔξοχοι ἄνθρωποι στὸν κόσμο, οἱ Ἅγιοι, γνωστοὶ καὶ ἄγνωστοι, παλαιοὶ καὶ σύγχρονοι, αὐτοὶ ποὺ ἀποτελοῦν τὰ καυχήματα καὶ ὑποδείγματά μας.

            Παρὰ τὴν πτώση μας, ὁ Θεάνθρωπος Χριστὸς εἶναι ποὺ μᾶς ἀπελευθερώνει μὲ τὸ σωτηριῶδες ἔργο Του ἀπὸ τὴν ἁμαρτία, τὸν διάβολο καὶ τὸν θάνατο καὶ μᾶς χαρίζει τὴν ὄντως Ἐλευθερία.

              Ἡ Ἐκκλησία Του στὴν γῆ, ὡς ἀστείρευτη πηγὴ Χάριτος, μᾶς πλουτίζει μὲ αὐτὴ τὴν ἀτίμητη Ἐλευθερία, μέσῳ τῶν ἁγίων Μυστηρίων καὶ τῶν ἁγίων Ἀρετῶν ποὺ μᾶς χορηγεῖ, ἐφ’ ὅσον τὸ θέλουμε καὶ ἀγωνιζόμαστε γι’ αὐτό.

            Μὲ τὴν δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ἄνθρωπος μέσα στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία θεραπεύει τὴν φύση του ἀπὸ τὰ πάθη, ἀπὸ τὸν φόβο καὶ ἀπὸ τὴν φθορά, καὶ μὲ ἀποφασιστικὸ καὶ φωτισμένο φρόνημα, ζεῖ καὶ κινεῖται μέσα στὴν πραγματικὴ Ἐλευθερία, παρὰ τὴν ἀντιξοότητα τῶν ἐξωτερικῶν περιστάσεων.

            Ὅποιος ἀκολουθεῖ πιστὰ τὸν Χριστό, ὅποιος συμβαδίζει μὲ τὸν Χριστό, ὅποιος ἑνώνεται μαζί Του, οἰκειώνεται τὸ Πνεῦμα Του καὶ εἶναι καὶ αἰσθάνεται κατ’ ἐξοχὴν ἐλεύθερος ἄνθρωπος ἐν Χριστῷ.


Ἀγαπητοὶ συναγωνιστές·

          Ὅλες αὐτὲς οἱ σπουδαῖες ἀρχὲς καθόρισαν ἐν πολλοῖς τὴν πορεία μας ἱστορικά, πολιτιστικά, ἀνθρωπιστικὰ καὶ πνευματικὰ κατὰ τὶς δύο χιλιετίες ποὺ μᾶς πέρασαν. Ὁ μοναδικὸς πλοῦτος τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς ἱστορίας μας, ποὺ χάνεται στὰ βάθη τοῦ παρελθόντος μας, τὰ ἔξοχα προτερήματά μας ὡς Ἑλλήνων ποὺ μείναμε ἀδούλωτοι στὸ πνεῦμα ἀγωνιζόμενοι πάντοτε «γιὰ τοῦ Χριστοῦ τὴν πίστη τὴν ἁγία καὶ τῆς πατρίδος τὴν ἐλευθερία», καὶ μεγαλουργήσαμε μέχρι τὸ πολὺ πρόσφατο παρελθόν, δοκιμάσθηκαν καὶ δοκιμάζονται πολὺ σκληρὰ στὶς ἡμέρες μας.

            Κρίσεις περάσαμε, ἀλλὰ ἡ παροῦσα κρίση τοῦ κορωνοϊοῦ ποὺ ἄρχισε ὡς ἰατρικὴ ἐπιδημία σὲ παγκόσμια κλίμακα, φαίνεται πράγματι νὰ εἶναι ἀποκαλυπτικῶν διαστάσεων. Ἕνα θέμα φαινομενικὰ ἰατρικό, ἔτυχε πολιτικοῦ χειρισμοῦ καὶ χρησιμοποιήθηκε ὁλοκάθαρα ὡς μέσον ἐπιβολῆς καὶ ἐλέγχου. Ἡ ἐπιστήμη ἐργαλειοποιήθηκε, κάθε ἀντίθετη ἐπιστημονικὴ ἄποψη ἀπαξιώθηκε, χλευάσθηκε καὶ ἀπορρίφθηκε, ὥστε νὰ ληφθοῦν ἀντισυνταγματικὰ καὶ ἀπολυταρχικὰ μέτρα εἰς βάρος τῶν ἀνθρώπων, γιὰ τὴν δῆθεν προστασία τους! Ὅλα αὐτὰ τὰ πρωτοφανῆ καὶ πρωτάκουστα συνέβησαν γιὰ τὴν ὑποτιθέμενη «ἐλευθερία» καὶ τὴν δῆθεν ἐπιστροφὴ στὴν κανονικότητα!…

            Μὲ ποιόν τρόπο; Μὲ τὴν ἐπιβολὴ ἀπὸ τοὺς παγκοσμιοποιητὲς καὶ τὶς μεγάλες φαρμακοβιομηχανίες δῆθεν προληπτικῆς θεραπείας μὲ νέου τύπου πειραματικὰ ἐμβόλια. Ἐννοεῖται βέβαια, σὺν τοῖς ἄλλοις, ὅτι τὰ οἰκονομικὰ συμφέροντα στὴν περίπτωση αὐτὴ εἶναι τεράστια· οἱ πολλοὶ πτωχεύουν καὶ κάποιοι ἐλάχιστοι ὑπερπλουτίζουν.

            Ὅμως, αὐτὸ τὸ παγκόσμιο πείραμα μὲ ἐνέσιμα σκευάσματα «γενετικῆς θεραπείας» ἔρχεται σὲ πλήρη ἀντίθεση μὲ ὅ,τι ἴσχυε γιὰ τὶς ἰατρικὲς πράξεις: ὅπως γνωρίζουμε ἀκόμη καὶ οἱ μὴ εἰδικοί, ὑπάρχει μόνον ἐξατομικευμένη θεραπεία, καὶ οἱ ἀνθρώπινοι ὀργανισμοὶ δὲν διέπονται ἀπὸ ὅμοια καὶ καθολικὴ βιολογικὴ ἀνταπόκριση.

            Ἡ ἄκριτη λοιπὸν ἐπιβολὴ τῶν αὐτῶν μέτρων σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, σὲ ὅλους ἀνεξαιρέτως τοὺς ἀνθρώπους, ἀκόμη καὶ στὰ παιδιά, δημιουργεῖ μᾶλλον περισσότερα προβλήματα ἀπὸ ὅσα ὑποτίθεται ὅτι σκοπεύει νὰ ἐπιλύσει. Οἱ παρατηρούμενες παγκοσμίως, ὅπως φυσικὰ καὶ στὴν δύσμοιρη πατρίδα μας, πολλὲς καὶ σοβαρὲς παρενέργειες καὶ μάλιστα ἡ δραματικὴ αὔξηση τῶν θανάτων, τῶν ξαφνικῶν καὶ ἀδιαγνώστων, καὶ δὴ νέων ἀνθρώπων σὲ καθημερινὴ σχεδὸν βάση, ὁμιλοῦν ἀπὸ μόνες τους γιὰ τὴν ὅποια ἀσφάλεια τῶν πειραματικῶν αὐτῶν σκευασμάτων.

            Γιὰ μᾶς τοὺς Ὀρθοδόξους Χριστιανοὺς τὰ νέου τύπου ἐμβόλια θέτουν καὶ βιοηθικὸ δίλημμα ἀπὸ τὸν συσχετισμό τους σὲ διάφορες φάσεις σχεδιασμοῦ-παρασκευῆς-δοκιμασίας τους μὲ κυτταρικὲς σειρὲς ἐκτρωμένων ἐμβρύων. Πῶς εἶναι δυνατὸν νὰ παραβλεφθεῖ αὐτὸ καὶ κάποιοι, ἀκόμη καὶ ἐκκλησιαστικοὶ παράγοντες, νὰ προπαγανδίζουν ὑπὲρ τῶν σκευασμάτων τούτων; Πρόκειται προφανῶς γιὰ σοβαρὴ πνευματικὴ τύφλωση καὶ ἔκπτωση, σὰν ἀπόρροια ἀπομακρύνσεως ἀπὸ τὴν πίστη ἐδῶ καὶ πολλὲς δεκαετίες μέσῳ τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς ποικιλόμορφης ἐκκοσμίκευσης.


            Καὶ ἐνῶ ἡ ἴδια ἡ θλιβερὴ καὶ ἀδυσώπητη πραγματικότητα, ὅπως καὶ οἱ συνεχῶς ἐπαληθευόμενες ἀπόψεις κατ’ ἐξοχὴν εἰδικῶν ἀποδεικνύουν ὅτι τὰ πειραματικὰ ἐμβόλια δὲν παρέχουν ἀποδεδειγμένη ἀνοσία καὶ προστασία κατὰ τοῦ κορωνοϊοῦ, ἄρχισαν ἀπὸ τὴν περασμένη χρονιὰ οἱ ἀπαίσιες ὑποχρεωτικότητες, οἱ πιέσεις, οἱ ἐκβιασμοὶ καὶ τὰ ἐπαίσχυντα πρόστιμα, ὅπως καὶ τὰ δελεάσματα· ὥστε νὰ προκύψουν δυσμενεῖς διακρίσεις, κατηγοριοποιήσεις, στιγματισμοί, κοινωνικοὶ διαχωρισμοί.

            Ὅλα αὐτὰ τὰ ἀπαράδεκτα, τὰ ὁποῖα παραπέμπουν σὲ καθιέρωση ὑγειονομικῆς δικτατορίας, ἐπέπεσαν κατὰ τῶν ὑγειονομικῶν, αὐτῶν τῶν ἀγωνιστῶν τῆς πρώτης γραμμῆς! Ἐδῶ καὶ ἕναν χρόνο τέθηκαν σὲ ἀναστολὴ ἐργασίας ἀπὸ τοὺς κρατοῦντας, διότι δὲν δέχθηκαν νὰ ὑποβληθοῦν σὲ ἐξαναγκαστικὴ ἰατρικὴ πράξη. Πρόκειται καταφανῶς γιὰ ἀπάνθρωπο καὶ καταδικαστέο τιμωρητικὸ μέτρο ἐναντίον τους. Μὲ ἀποτέλεσμα νὰ ὁδηγηθοῦν σὲ ἐπαγγελματικὴ περιθωριοποίηση, σὲ οἰκονομικὴ ἐξαθλίωση καὶ σὲ κοινωνικὸ στιγματισμό!…

Ἐμεῖς, ὑποκλινόμενοι μπροστὰ στὸ μέγεθος τῶν συγχρόνων αὐτῶν ἡρώων, ποὺ τιμοῦν τὴν ἰδιότητά τους καὶ παραμένουν ἐλεύθεροι μὲ ὅ,τι κόστος, ἐκφράζουμε τὴν ἠθικὴ καὶ κατὰ τὸ μέτρον τοῦ δυνατοῦ ὑλικὴ συμπαράστασή μας, τοὺς θαυμάζουμε καὶ τοὺς ἐπαινοῦμε γιὰ τὸ σθένος καὶ τὴν καρτερία τους! 


Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί·

          Στὴν ἐποχὴ τῆς φτιαχτῆς ἐπιδημίας, εἴδαμε καὶ κατανοήσαμε ὅτι τὸ covid pass free ἀποτέλεσε τὸν πρόδρομο τῆς λεγομένης ψηφιακῆς-ἠλεκτρονικῆς ταυτότητος. Τὰ ψηφιακὰ πιστοποιητικὰ ὁδηγοῦν πλέον στὶς νέου τύπου ταυτότητες, οἱ ὁποῖες ἁπλουστεύουν βέβαια τὴν γραφειοκρατία γιὰ τὴν ἀποφυγὴ ταλαιπωρίας· ὅμως, κατευθύνουν πρὸς μία κοινωνία ψηφιακῆς ἐπιτήρησης μὲ τὴν ἴδια τὴν συναίνεση τῶν ἀνθρώπων. Περνοῦμε πλέον γοργὰ σὲ αὐτὸ ποὺ ἀποκλήθηκε ὡς κοινωνία τῆς ψηφιακῆς τυραννίας. Σὲ ἕνα ἄνευ προηγουμένου «ἠλεκτρονικὸ φακέλωμα», τὸ ὁποῖο ἀποτελεῖ μία σαφῆ προσπάθεια δυναστεύσεως ἕως καὶ καταργήσεως τῆς ἐλευθερίας μας.

            Μήπως κινδυνολογοῦμε; Κάθε ἄλλο! Δὲν καταντοῦμε «ψηφιακοὶ σκλάβοι» ἄν ἡ ἐλευθερία εἰσόδου – προσβάσεώς μας στὴν σύγχρονη κοινωνία ἐξαρτᾶται ἀπὸ ἕναν QR code ;

            Οἱ ἀδίστακτοι καὶ πλέον ἄκρως προκλητικοὶ καὶ κυνικοὶ παγκοσμιοποιητὲς μᾶς πετοῦν κατάμουτρα, διὰ στόματος Χαραρί, ὅτι εἶναι δυνατὸν νὰ πετύχει κάποιος πλήρη παρέμβαση, ἔλεγχο καὶ χειραγώγηση τῶν ἀνθρώπων, ἄν γνωρίζει ἀρκετὰ βιολογία καὶ ἄν διαθέτει ἀρκετὴ ὑπολογιστικὴ ἰσχὺ καὶ δεδομένα· καὶ ὅτι ὑπάρχει πλέον ἡ δυνατότητα χακαρίσματος/μαρκαρίσματος τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ ἐπιχειρήσεις καὶ κυβερνήσεις, κάτι τὸ ὁποῖο μέχρι τώρα δὲν ἦταν ἐφικτό!

            Σήμερα κυριαρχοῦν ὅροι ὅπως: 4η Βιομηχανικὴ Ἐπανάσταση, Μετανθρωπισμός, Ἐμφυτεύματα καὶ τσὶπ ἐγκεφάλου, Νέο πλαίσιο παγκόσμιας οἰκονομίας, Μεγάλη ἐπανεκκίνηση, Ψηφιακὸς μετασχηματισμὸς ἀνθρωπότητος/κοινωνίας κ.λπ..

            Ἡ προώθηση λοιπὸν μετὰ σπουδῆς ψηφιακῆς ταυτότητος μέσα σὲ αὐτὴ τὴν περιρρέουσα ἀτμόσφαιρα, ἀρχικὰ στὸ κινητὸ τηλέφωνο καὶ κατόπιν στὴν ἀντικατάσταση τῶν «παλαιοῦ τύπου» ταυτοτήτων γιὰ ὅλους, μόνον ὡς ἀθώα καὶ ἐξυπηρετικὴ δὲν μπορεῖ νὰ θεωρηθεῖ. Ἐφ’ ὅσον αὐτὴ ἡ ψηφιακὴ ταυτότητα θὰ ἀποτελεῖ ὄχι ἁπλῶς μέσο ταυτοποίησης, ἀλλὰ ἄδεια εἰσόδου στὴν νέα πραγματικότητα τοῦ κόσμου, θὰ λειτουργεῖ οὐσιαστικὰ -ὅπως ὀρθὰ ἔχει ἐπισημανθεῖ(**)- ὡς ψηφιακὴ παράδοση τῶν προσωπικῶν μας ἐλευθεριῶν στὸ πανίσχυρο πλέον κράτος, τὸ ὁποῖο θὰ μπορεῖ ἄνετα νὰ ἀκυρώνει καὶ νὰ ἀποκλείει ὅποιον δὲν θὰ συμφωνεῖ μαζί του καὶ ὅποιον γενικὰ θὰ ἀντιδρᾶ γιὰ λόγους συνειδήσεως, ἀκόμη καὶ πίστεως, σὲ κάθε ὁλοκληρωτικοῦ τύπου ἀπόκλισή του.

            Νὰ θυμηθοῦμε ἐδῶ καὶ τὸ ἰσχῦον σύστημα κοινωνικῆς βαθμολόγησης τῶν πολιτῶν στὴν Κίνα, μέσῳ ψηφιακῆς τεχνολογίας, τὸ ὁποῖο σημαίνει βεβαίως τὴν στέρηση τῶν ἐλευθεριῶν. Παραδόξως, τὸ κινεζικὸ μοντέλο φαίνεται νὰ εἶναι ἰδιαίτερα ἑλκυστικὸ ἀκόμη καὶ ἀπὸ τὴν κατ’ ἐπίφασιν φιλελεύθερη καὶ δημοκρατικὴ Δύση!

            Ὅλα τὰ ἀνωτέρω σημαίνουν κατ’ οὐσίαν ἀποδοχὴ τῆς ἀνελευθερίας, ποὺ ἑδραιώνεται στὸ ὀλέθριο παγκόσμιο συγκεντρωτικὸ σύστημα τὸ ὁποῖο διαμορφώνεται ἀνοικτὰ ἐνώπιον τῶν ὀφθαλμῶν μας στὰ χρόνια μας.


Ἀγαπητὴ ὁμήγυρις·

          Ἐμεῖς, ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ καὶ Ἕλληνες, ἀπόγονοι ἡρώων καὶ μαρτύρων, γαλουχημένοι μὲ τὶς ἀρχὲς πίστεως τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἐλεύθερο φρόνημα τῶν προγόνων μας, δηλώνουμε -ὡς αὐτεξούσιοι καὶ λογικοὶ ἄνθρωποι- ὅτι δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνουμε πειραματόζωα οὔτε ψηφιακὰ ὑποχείρια στὶς ἐπιθυμίες καὶ ἐπιβουλὲς διεθνῶν κέντρων ἐξουσίας. Δὲν ἐπιθυμοῦμε τὴν ἀποδοχὴ καὶ συγκατάλεξή μας στὰ «προεισόδια» τοῦ χαράγματος τῶν ἐσχάτων!

            Γι’ αὐτὸ καὶ καλοῦμε σὲ προβολὴ ἀντίστασης στοὺς ἄνομους σχεδιασμοὺς τῆς Νέας Τάξης Πραγμάτων, σὲ ὁμολογιακὸ καὶ μαρτυρικὸ φρόνημα, σὲ πνευματικὴ ἀνακαίνιση μετανοίας καὶ προσευχῆς! Εἴμαστε ὑπὲρ τοῦ ὡραίου, τοῦ δικαίου, τοῦ γνησίου, τοῦ ξεχωριστοῦ, τοῦ προσωπικοῦ· ὑπὲρ τῆς καλωσύνης, τῆς ἀλήθειας καὶ τῆς ἀγάπης! Ὑπὲρ ὅσων ὑπηρέτησε, ἐνσάρκωσε καὶ ὕμνησε ἕνας Παπαδιαμάντης!

            Ἀναφωνοῦμε λοιπὸν μὲ ἐπίγνωση, ὅτι εἴμαστε κατὰ τῆς ὑποχρεωτικῆς ἀποδοχῆς ἀναγκαστικῶν ἰατρικῶν πράξεων, ὅπως καὶ κατὰ τῆς ὑποχρεωτικῆς παραλαβῆς ἠλεκτρονικῶν ταυτοτήτων!

            Ὁ Ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ὁ Ἰσαπόστολος Ἐθνεγέρτης καὶ Ὁδηγὸς τῆς Ἐλευθερίας μας, κηρύσσει καὶ σήμερα μὲ σθένος: Ψυχὴ καὶ Χριστὸς σᾶς χρειάζονται! Αὐτὰ κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ σᾶς τὰ πάρει ἐκτὸς κι ἄν τὰ παραδώσετε μόνοι σας!

            Μήπως καὶ ὁ μεγάλος καὶ ἀνεπανάληπτος πρῶτος Κυβερνήτης μας μετὰ τὴν ἀπελευθέρωση ἀπὸ τοὺς Τούρκους, ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας, δὲν θυσιάσθηκε ἀκριβῶς διότι ὁραματίσθηκε ἀνεξάρτητη καὶ ἐλεύθερη τὴν Ἑλλάδα μας, μέσα στὸ Φῶς τῆς πνευματικότητας καὶ μοναδικότητάς της;

            Ἀδελφοί, δηλώνουμε ὅτι παραμένουμε σθεναρὰ στὴν ἐν Χριστῷ ἐλευθερία μας καὶ ὅτι δὲν ὑποκύπτουμε σὲ κανενὸς εἴδους ἐξαναγκασμὸ ἀντίθετο πρὸς τὰ πιστεύματα καὶ τὶς ἀρχές μας!

            Σᾶς εὐχαριστῶ!


(*) Βλ. ἄρθρο ὁμοτ. καθηγ. παν/μίου Δημητρίου Τσελεγγίδη, «Ὁ χαρακτῆρας τῆς ἐλευθερίας τοῦ ἀνθρώπου κατὰ τὸν Ἅγιο Γρηγόριο τὸν Παλαμᾶ».
(**) Βλ. κείμενο Συνάξεως Ὀρθοδόξων Κληρικῶν Μοναχῶν καὶ Λαϊκῶν, «Ἐνώπιον μιᾶς ἀσύμμετρης ἀπειλῆς κατά τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας μας» (7/8/2022).

Scroll to Top