Ἐτήσιο Μνημόσυνο Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου Ἀθανασίου Ἀρχιερέως

Τὴν Τρίτη, 17/30-8-2022, τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ Θ. Λειτουργία στὸν Ἱερὸ Καθεδρικὸ Ναὸ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα ἀπὸ τὸν Σεβ. Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κ. Κλήμεντα. Ἔλαβαν μέρος ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κεπάπογλου, ὁ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης καὶ ὁ Ἱερομ. π. Ἀπόστολος Γαλατσίδας. Συμπροσευχόμενοι παρέστησαν ὁ Ἀρχιμ. π. Γαβριὴλ τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ καὶ ὁ Ἱερομ. π. Νικόδημος ἀπὸ τὸν Βόλο, τὸν ὁποῖον χειροτόνησε ὁ Μακαριστὸς Μητροπολίτης Λαρίσης Ἀθανάσιος. Παρέστησαν ἀρκετοὶ πιστοὶ παρὰ τὸ ἐργάσιμον τῆς ἡμέρας.

Στὸ τέλος, ἐψάλη τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνο τοῦ Μακαριστοῦ Ποιμενάρχου Ἀθανασίου Ἀρχιερέως, ὑπὲρ ἀναπαύσεως αὐτοῦ, κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ ὁποίου ὁ Σεβ/τος κ. Κλήμης ἀνέγνωσε τὶς μεγάλες Συγχωρητικὲς Εὐχές, καὶ στὸ ὁποῖο ἔλαβε μέρος καὶ ὁ Αἰδ. π. Γρηγόριος Πρυνιᾶς ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Πρὸ τοῦ Δι’ εὐχῶν, ὁ ἀδ. Ἀθανάσιος Μπίκας, Πρόεδρος τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Ναοῦ, ἀνέγνωσε σφραγιστὸ γράμμα πρὸς αὐτὸν τοῦ Μακαριστοῦ Ἀρχιερέως, ποὺ τοῦ εἶπε νὰ τὸ ἀνοίξει καὶ διαβάσει εἰς ἐπήκοον πάντων κατὰ τὸ ἐτήσιο Μνημόσυνό του. Ὁ ἀδ. Ἀθανάσιος ἀπεσφράγισε τὸ γράμμα, τὸ ὁποῖο ἦταν πράγματι γραμμένο χειρογράφως λίγες μόλις ἡμέρες πρὸ τῆς κοιμήσεως τοῦ σεπτοῦ Ἀρχιερέως ἀπὸ τὸν ἴδιο, ὅπου μετέφερε τὶς εὐχές του σὲ ὅλο τὸ Ποίμνιο, ζητοῦσε συγχώρεση ἀπὸ ὅσους σὰν ἄνθρωπος ἐλύπησε παρέχων ἐπίσης τὴν συγχώρεσή του, παρὰ τὴν πικρία του ἀπὸ πρόσωπα μέχρις ἐσχάτων, καὶ ἔδιδε ὁδηγίες ὑπὲρ τηρήσεως τῶν παραδεδομένων καὶ κυρίως τῆς Ὀρθοδοξίας ἀνοθεύτου. Ζητοῦσε νὰ τὸν ἐνθυμοῦνται ἅπαντες προσευχητικῶς καὶ ὑπέσχετο, ἄν εὕρει παρρησία, νὰ εὔχεται ὑπὲρ ἁπάντων.

Ὁ Σεβ. Λαρίσης κ. Κλήμης ἀνεφέρθη ἐν συνεχείᾳ στὸν προκάτοχό του Ἀρχιερέα, ἐκφράσας τὴν εὐγνωμοσύνης του γιὰ τὸ ἔργο ποὺ ἐπιτέλεσε καὶ τὸ ὁποῖο μὲ τὴν τιμία Ψῆφο τῆς Ἱερᾶς ἡμῶν Συνόδου ἐκλήθη νὰ συνεχίσει, σὺν Θεῷ, σὲ συνεργασία μὲ τοὺς Κληρικοὺς καὶ λαϊκούς, τὰ πιστὰ πνευματικὰ τέκνα τοῦ Μεταστάντος Μητροπολίτου κυροῦ Ἀθανασίου. Ἀνεφέρθη ἀκόμη στὴν ἐπιμονή του στὴν Θεία Λατρεία καὶ μάλιστα στὴν καθημερινὴ τέλεση τῶν ἱερῶν Ἀκολουθιῶν καὶ τῆς Θ. Λειτουργίας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ γεγονὸς μεγίστης πνευματικῆς σημασίας. Ἡ σύντομη ὁλοκλήρωση τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ στὴν θέση τοῦ μικροῦ παλαιοῦ ἀποτελεῖ τὸν στέφανο τῆς κατὰ Θεὸν καυχήσεως αὐτοῦ καὶ τὴν ἰδιαίτερη εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου Φανερωμένης. Ἐπίσης, τόνισε ὅτι αἰσθάνεται πλέον τὸν Σταυρὸ στὸν ὁποῖον ἦταν καθηλωμένος ὁ Μακαριστὸς Ἀρχιερέας, καὶ ὁ ὁποῖος ἔχει μὲν θεία παρηγορία, ἀλλὰ καὶ μεγάλο πόνο καὶ ὀδύνη. Εὐχήθηκε δὲ καὶ ὑπεσχέθη νὰ συνεχίσουν ὅλοι μαζὶ τὸ ἱερὸ καὶ εὐλογημένο ἔργο ὑπὲρ πίστεως, χωρὶς νὰ καμφθοῦν ἀπὸ κανένα ἐμπόδιο καὶ πειρασμὸ τοῦ ἀντικειμένου ἕως τέλους, μὲ ὑπομονὴ ἀνυποχώρητη.

Τέλος, στὸν ἰσόγειο χῶρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἀρχαγγέλων παρετέθη κέρασμα στοὺς Κληρικούς, τοὺς συγγενεῖς τοῦ Μεταστάντος, καὶ κάποιους ἐκ τῶν πιστῶν ποὺ παρέμειναν.

Τὸ πρωὶ τῆς Τετάρτης, 18/31 Αὐγ., ἀκριβοῦς ἡμέρας τῆς κοιμήσεως τοῦ σεπτοῦ Ἱεράρχου, ὁ Σεβ/τος Λαρίσης κ. Κλήμης μετὰ τῶν πατέρων Γαβριὴλ καὶ Γεωργίου μετέβησαν στὸ μνῆμα τοῦ Μακαριστοῦ στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου, στὶς Μαγοῦλες Δένδρων, πλησίον τῆς Γιάννουλης Λαρίσης, ὅπου καὶ τέλεσαν Τρισάγιον.

Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχὴ τοῦ πιστοῦ δούλου Του Ἀθανασίου Ἀρχιερέως ἐν σκηναῖς δικαίων καὶ ἡ ἁγία εὐχή του νὰ μᾶς συνοδεύει στὴν κατὰ Θεὸν πορεία μας!

Scroll to Top