Μήνυμα στὴν Ἑορτὴ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοί·

Λόγῳ δυσκολίας ἀπὸ ἴωση ποὺ μὲ προσέβαλε τὶς τελευταῖες ἡμέρες, δὲν δύναμαι νὰ βρίσκομαι ἀνάμεσά σας στὴν Πανήγυρη τοῦ Ναοῦ μας τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς στὸν Ἀμπελῶνα. Παρὰ τὴν λύπη μου, μὲ παρηγορεῖ τὸ γεγονὸς ὅτι παρακαλεῖτε στὴν προσευχή σας καὶ γιὰ ἐμένα τὸν ἐλάχιστο ὥστε νὰ λάβω τὴν εὐλογία τῆς Ἁγίας μας ἐξ ἀποστάσεως. Ὅπως φαίνεται γιὰ τὶς ἁμαρτίες μου ἔτσι ἔπρεπε νὰ συμβεῖ. Ἀλλὰ ἐλπίζω ὅτι σύντομα θὰ εἶμαι πρῶτα ὁ Θεὸς μαζί σας ὡς Λειτουργὸς στὸν Ναό, γιὰ νὰ προσφέρω τὴν εὐχαριστία μου στὴν μεγαλόδωρη Ἁγία ἕνεκα τῆς προστασίας καὶ βοηθείας της πρὸς ὅλους μας.

Ἐπικοινωνῶ ἐν τούτοις μαζί σας γραπτῶς γιὰ νὰ σᾶς μεταφέρω τὴν εὐλογία καὶ ἀγάπη μου καὶ νὰ σᾶς βεβαιώσω ὅτι νοερὰ εἶμαι μαζί σας. Θυμίζω ὅτι ἡ Ἁγία Ὁσιοπαρθενομάρτυς Παρασκευὴ ἦταν ἀπὸ μικρὴ ἀφιερωμένη στὸν Θεό. Ὅλη ἡ ζωή της ἦταν ἑνωμένη μὲ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστὸ σὲ κάθε λεπτομέρειά της καὶ ποθοῦσε αὐτὸ νὰ μὴν διακοπεῖ ποτέ, ἀλλὰ νὰ συνεχισθεῖ σὲ ὅλη τὴν αἰωνιότητα. Κανένα ἐμπόδιο δὲν ἦταν ἱκανὸ νὰ σβήσει τὴν ἄμετρη θεία ἀγάπη της. Ὅταν μάλιστα πέθαναν οἱ γονεῖς της, περὶ μέσα τοῦ 2ου μ.Χ. αἰῶνος, καὶ αὐτὴ ἦταν τότε μόλις 20 ἐτῶν, διένειμε τὴν μεγάλη περιουσία ποὺ κληρονόμησε καὶ ἐπιδόθηκε στὴν ἄσκηση καὶ τὴν ἱεραποστολή.

Ἡ καθημερινή ἄσκηση τὴν προετοίμαζε γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἔργο τοῦ εὐαγγελισμοῦ τῶν ἀνθρώπων στὴν εἰδωλολατρικὴ Ρωμαϊκὴ Αὐτοκρατορία. Τότε ἦταν πάρα πολὺ ἐπικίνδυνο νὰ εἶσαι Χριστιανὸς καὶ πολὺ περισσότερο νὰ μιλᾶς γιὰ τὸν Χριστὸ καὶ νὰ ἀσκεῖς ἱεραποστολικὸ ἔργο. Κινδύνευες νὰ διωχθεῖς, νὰ ταλαιπωρηθεῖς, νὰ βασανισθεῖς καὶ στὸ τέλος νὰ θανατωθεῖς μὲ μαρτυρικὸ τρόπο. Ὅλα αὐτὰ δὲν φόβιζαν καθόλου τὴν Ἁγία Παρασκευή, διότι ἀνῆκε πραγματικὰ στὸν Χριστὸ εἴτε ζοῦσε σωματικὰ εἴτε πέθαινε χάριν τοῦ Ἠγαπημένου. Ἄφοβη ἀσκήτρια καὶ ἀποστολικὴ μαθήτρια τοῦ Σωτῆρος, ἐλευθέρωνε ψυχὲς εἰδωλολατρῶν ἀπὸ τὸ σκότος τοῦ πονηροῦ, διατρέχοντας πάρα πολλὰ μέρη τῆς ἀχανοῦς Αὐτοκρατορίας, ὅπως καὶ τὴν πατρίδα μας τὴν σημερινὴ Ἑλλάδα. Πέρασε καὶ ἀπὸ ἐμᾶς ἐδῶ κοντά, ἀφοῦ στὰ Τέμπη, ὅπου τὸ σημερινὸ Προσκύνημά της, παρέμεινε κάποιο διάστημα ἀσκούμενη καὶ κηρύττουσα.

Τέλος, ἀφοῦ ἀντιμετώπισε ἡρωϊκὰ δύο Αὐτοκράτορες, καὶ κατόπιν φρικτῶν μαρτυρίων, ἀπετμήθη τὴν κεφαλὴν καὶ ἔλαβε τὸν στέφανο τῆς νίκης παρὰ τοῦ ἀθλοθέτου Θεοῦ ἡμῶν, ἀναδειχθεῖσα Θαυματουργός.

Τὴν Ἁγία ὅσο ζοῦσε, ὅπως καὶ μετὰ τὴν ἄθλησή της, φοβοῦνταν οἱ δαίμονες πάρα πολύ· ἀλλὰ καὶ μέχρι σήμερα τὴν τρέμουν καὶ ἡ χάρις της τοὺς καταδιώκει ἀμείλικτα.

Ποιούς ὅμως δὲν μποροῦν νὰ ἐξαπατήσουν καὶ αἰχμαλωτίσουν οἱ ἀκάθαρτοι δαίμονες; Μόνον τοὺς ἀληθινὰ πιστούς, αὐτοὺς οἱ ὁποῖοι ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς ἀρχὲς τῆς πίστεως τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας μας. Ὅσους ἐκκλησιάζονται ὅσο πιὸ συχνὰ μποροῦν, προσεύχονται, ἐγκρατεύονται, νηστεύουν, μετανοοῦν, ἐξομολογοῦνται καὶ κοινωνοῦν. Ὅσους προσέχουν ἀκόμη καὶ τοὺς λογισμούς τους, ὅσους συγχωροῦν, ὅσους ἐλεοῦν. Ὅσους φροντίζουν γιὰ τὴν ὑγεία τῆς ψυχῆς τους, παρὰ τὰ σχόλια καὶ τὶς ἐπικρίσεις τοῦ κόσμου. Ὅσους δὲν ὑποκύπτουν σὲ ἀπειλὲς καὶ φοβέρες γιὰ νὰ δεχθοῦν σύγχρονες ἐπιβαλλόμενες ἐπικίνδυνες πράξεις ἤ ἐφαρμογές, οἱ ὁποῖες ὅμως ἀνοίγουν «πόρτες» εἰσόδου σὲ πειρασμικὲς ἐνέργειες μὲ ἀπρόβλεπτες ψυχοσωματικὲς συνέπειες.

Ὀφείλουμε νὰ εἴμαστε σὲ μεγάλη πνευματικὴ ἐπιφυλακή. Διότι ὅσο πλησιάζουμε στὰ ἔσχατα χρόνια, θὰ κυριαρχεῖ ἡ πλάνη, ἡ δὲ ἀλήθεια θὰ διώκεται. Οἱ περισσότεροι τῶν ἀνθρώπων μὲ πρόσχημα τὴν συμμόρφωση στὶς ἐντολὲς τῶν «εἰδικῶν» γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν ἀσφάλεια, θὰ εἶναι ἕτοιμοι νὰ δεχθοῦν κάθε εἴδους ἐπιβολή, ἀρκεῖ κατὰ τὴν σφαλερὴ γνώμη τους νὰ μὴν κινδυνεύσει ἡ ζωή τους, ἔστω καὶ ἄν παραδώσουν εὐχαρίστως τὴν πολύτιμη ἐλευθερία τους σὲ ὅσους ἐπιτηδείους θὰ γνωρίζουν δῆθεν πῶς νὰ τὴν χειρισθοῦν ἐκ μέρους τους, πάντοτε γιὰ τὸ «καλό» τους!…

Ἐμεῖς οἱ πιστοὶ ἀκόλουθοι τῶν Ἁγίων τοῦ Θεοῦ, τὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας, οἱ προσκυνητὲς τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὀφείλουμε νὰ ἀντιταχθοῦμε στὶς παγῖδες καὶ τὶς μεθοδεῖες τοῦ πονηροῦ καὶ τῶν ὀργάνων του, γιὰ νὰ μὴν ὑποστοῦμε τὰ ἐπώδυνα ἐπακόλουθα καὶ στὴν παροῦσα ζωὴ καὶ στὴν μέλλουσα. Ἄς μὴν ὑποκύψουμε σὲ πιέσεις καὶ ἐκβιασμούς. Ὁ φόβος εἶναι ὁ πιὸ κακὸς σύμβουλος. Ἡ πίστη χαρίζει ἀφοβία καὶ εἰρήνη καὶ ὑποδεικνύει τὸ ἀγαθὸ καὶ εὐάρεστο καὶ τέλειο. Ὁ Θεὸς θὰ ἐνισχύσει τοὺς πιστοὺς δούλους Του. Ἄν ὅμως κυριαρχήσει μέσα μας ὁ ἀνθρώπινος φόβος, τότε τὰ πάντα στὴν ζωή μας θὰ εἶναι ἀβέβαια.

Εἴθε ἡ Ἁγία Παρασκευὴ νὰ ἀποτελεῖ γιὰ ὅλους μας ὑπόδειγμα ἀρετῆς,  μαρτυρίας καὶ ἁγιοσύνης. Εἴθε νὰ τῆς ὁμοιάσουμε καὶ νὰ τὴν παρακαλοῦμε θερμῶς νὰ μᾶς ἐνισχύει καὶ νὰ μᾶς βοηθεῖ πάντοτε στὰ κατὰ Θεὸν αἰτήματά μας! Ἔτη πολλά! Ἡ Ἁγία νὰ εἶναι βοήθεια!

Μετὰ πατρικῆς ἀγάπης καὶ εὐχῶν
+ Ὁ Μητροπολίτης ΓΟΧ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 26-7/8-8-2022

Scroll to Top