Ἐγκύκλιος Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἀμερικῆς γιὰ τὴν δικαστικὴ ἀπόφαση κατὰ τῶν ἀμβλώσεων

Δημοσιεύουμε πρόσφατη Ἐγκύκλιο τοῦ ἀγαπητοῦ ἐν Χριστῷ Ἀδελφοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Ἀμερικῆς κ. Δημητρίου τῆς Ἐκκλησίας μας, γιὰ τὸ σημαντικὸ γεγονὸς τῆς δικαστικῆς ἀποφάσεως κατὰ τῶν ἀμβλώσεων στὶς Η.Π.Α.. Εἴθε ἡ προσευχὴ τῆς μετανοίας μας νὰ ἀποφέρει ἀκόμη περισσότερα καὶ καλύτερα ἀποτελέσματα ὄχι μόνον ἀκόμη καὶ στὴν δύσμοιρη Πατρίδα μας, ἀλλὰ καὶ στὸν κόσμον ὅλον! (+Λ.&Π.Κλ.)

Ἀγαπητοὶ κληρικοὶ καὶ πιστοὶ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας,

Χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη, ἀπὸ Θεοῦ Πατρὸς ἡμῶν καὶ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι!

Στὸ βιβλίο τοῦ Ἁγίου Προφήτη Ἰωνᾶ, διαβάζουμε ὅτι, ὡς ἀπάντηση στὰ λόγια τοῦ Προφήτη τοῦ Θεοῦ, “ὁ λαὸς τῆς Νινευῆ πίστεψε στὸν Θεὸ καὶ κήρυξε νηστεία καὶ φόρεσε σάκο, ἀπὸ τὸν μεγαλύτερο ἀπ᾽ αὐτοὺς μέχρι καὶ τὸν μικρότερο ἀπ᾽ αὐτοὺς … Καὶ ὁ Θεὸς εἶδε τὰ ἔργα τους, ὅτι στράφηκαν ἀπὸ τὸν κακό τους δρόμο- καὶ ὁ Θεὸς μετανόησε γιὰ τὸ κακὸ ποὺ εἶχε πεῖ ὅτι θὰ τοὺς ἔκανε- καὶ δὲν τὸ ἔκανε”. (Ἰωνᾶς 3: 5, 10).

Τὸν Σεπτέμβριο τοῦ 2020, οἱ πιστοὶ τῆς θεοφρούρητης Μητρόπολής μας ἀνέλαβαν εἰδικὴ τριήμερη νηστεία μετανοίας – ἕνα «τριήμερον» – ἀνταποκρινόμενοι στὴν ἱεραρχικὴ ἔκκλησή μου, γιὰ νὰ προστατεύσει ὁ Θεὸς τὴν Ἐκκλησία μας, τὶς Οἰκογένειες καὶ τὸ Ἔθνος μας καὶ νὰ ἀπομακρύνει καὶ νὰ διαλύσει τὴν ὀργὴ ποὺ ἔχει ἐπιπέσει ἐναντίον μας καὶ τῶν γειτόνων μας, ἐξ αἰτίας τῶν πολλῶν ἁμαρτιῶν μας.

Τὴν ἑπόμενη ἡμέρα μετὰ τὴν νηστεία τῆς μετανοίας, ὁ Κύριός μας προέβλεψε γιὰ τὴν μελλοντικὴ ἀνατροπὴ τῆς διαβόητης ἀπόφασης “Roe κατὰ Wade” μὲ τὴν ἐκλογὴ καὶ τὸν ἐπακόλουθο διορισμὸ ἑνὸς ἀκόμη δικαστὴ ὑπὲρ τῆς ζωῆς στὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς.

Στὶς 11/24 Ἰουνίου 2022, ἑορτὴ τῆς Παναγίας “Ἄξιόν Ἐστιν”, τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκύρωσε τελικὰ τὸ πεντηκονταετὲς νομικὸ προηγούμενο ποὺ εἶχε ἐπιτρέψει τὴν δολοφονία δεκάδων ἑκατομμυρίων ἀθώων βρεφῶν κατὰ τὴ διάρκεια τῶν δεκαετιῶν.

Ἡ ἀνατροπὴ τοῦ βδελύγματος ποὺ ἦταν τὸ “Roe κατὰ Wade” εἶναι ἕνα γεγονὸς μεγάλης σημασίας. Γιὰ ἐμᾶς, αὐτὸ δὲν εἶναι ἕνα πολιτικὸ ζήτημα, ἀλλὰ μᾶλλον ἕνα πνευματικὸ ζήτημα. Ἡ ἔκτρωση εἶναι φόνος. Τὸ νὰ τὴν ἐπιτρέπεις εἶναι σὰν νὰ εἶσαι συνένοχος στὸν φόνο. Τὸ νὰ τὴν ἐπιδοκιμάζεις εἶναι σὰν νὰ ἐπιδοκιμάζεις τὴν δολοφονία ἀθώων – στὸν βαθμὸ ποὺ τὸ νὰ εἶσαι “ὑπὲρ τῆς ἐπιλογῆς” [ἐκτρώσεως] εἶναι ἐντελῶς ἀσυμβίβαστο μὲ τὸ νὰ εἶσαι Ὀρθόδοξος Χριστιανός. Ἡ κατάργηση τῆς ἀπόφασης ποὺ ἐπέτρεψε καὶ ἐνέκρινε τὶς ἀμβλώσεις σὲ ὅλη τὴν χώρα εἶναι μιὰ νίκη γιὰ τὴν ἀλήθεια, τὴν καλοσύνη καὶ τὴν δικαιοσύνη.

Ἀλλὰ τὸ πιὸ σημαντικό, εἶναι μιὰ ἐπίδειξη θεϊκῆς παρέμβασης. Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ οἱ ἐλευθερίες μας ὁλοένα καὶ περισσότερο ἐγκλωβίζονται ἀπὸ τὶς δυνάμεις τοῦ τεχνοκρατικοῦ δεσποτισμοῦ καί, εὐρύτερα, καθὼς τὸ μυστήριο τῆς ἀνομίας λειτουργεῖ ἀνεξέλεγκτα, ποιὸς θὰ μποροῦσε νὰ προβλέψει ὅτι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία καὶ οἱ ἀρχὲς τοῦ νόμου τοῦ Θεοῦ θὰ ὑποστηρίζονταν ἀπὸ τὰ κοσμικὰ δικαστήρια;

Οἱ ἁπλοὶ ὀρθόδοξοι χριστιανοὶ δὲν ἔχουν πρόσβαση στοὺς διαδρόμους τῆς κοσμικῆς ἐξουσίας γιὰ νὰ ἔχουν ἀκρόαση ἀπὸ τὸ Ἀνώτατο Δικαστήριο τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν ἢ νὰ ἐπηρεάσουν τὴν πολιτικὴ καὶ τὴ νομοθεσία. Οἱ εὐσεβεῖς, ὡστόσο, ἔχουν πρόσβαση στὸν Κύριο τῶν πάντων, ὁ ὁποῖος καθοδηγεῖ τὴν ἱστορία καὶ φροντίζει γιὰ τὴν σωτηρία μας. Δὲν ἐμπιστεύονται τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων, διότι, πράγματι, σ᾽ αὐτοὺς δὲν ὑπάρχει σωτηρία. Ἀντίθετα, παραδίδουν ὁλόκληρη τὴν ζωὴ καὶ τὴν ἐλπίδα τους μόνον στὸν Θεό· καὶ ὁ Κύριος μας, ὅταν βλέπει τοὺς γνήσιους καρποὺς τῆς μετάνοιας, ἀκούει τὶς προσευχὲς τοῦ λαοῦ Του καὶ τοὺς ἱκανοποιεῖ τὰ αἰτήματά τους ποὺ εἶναι γιὰ τὴν σωτηρία. Κατὰ συνέπειαν, ἡ πρόσφατη ἀπόφαση γιὰ τὴν ἀνατροπὴ [τῆς προηγούμενης ἀπόφασης] καταδεικνύει τὴν δύναμη τῆς μετάνοιας καὶ τῆς προσευχῆς στὸ νὰ προσελκύουν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ καὶ νὰ ἀνατρέπουν τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ. Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, συχνὰ λέω στοὺς πιστοὺς νὰ μὴν ὑποτιμοῦν ποτὲ τὴν δύναμη τῆς προσευχῆς.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς ἱερῆς ἱστορίας, ὅποτε ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ μετανοοῦσε, ἀφοῦ ἀντιμετώπιζε τὴν καταστροφὴ λόγω τῶν ἁμαρτιῶν του, ὁ Θεὸς ἔδειχνε ἔλεος καὶ τὸν ἔσωζε ἀπὸ τὴν δίκαιη τιμωρία. Στὶς ζωὲς τῶν ἁγίων, βλέπουμε πὼς ὁ Θεός, ἀνταποκρινόμενος στὴν προσευχὴ καὶ τὴν μετάνοια, ἀνέτρεπε τὰ σχέδια τοῦ πονηροῦ. Ἔτσι καὶ στὴν δική μας ἐποχή, βλέπουμε τὰ σχέδια τῶν δαιμόνων νὰ ἀνατρέπονται καὶ νὰ ἀκυρώνονται, καὶ ἀπὸ αὐτὸ ἔχουμε τὴν σταθερὴ ἐλπίδα ὅτι τὸ ἔλεός Του θὰ ἐπικρατήσει. Σὲ αὐτὸ βρίσκουμε μεγάλη παρηγοριά, γιατὶ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας.

Ἂς συνεχίσουμε, λοιπόν, τὴν μετάνοιά μας καὶ ἂς εὐχαριστήσουμε τὸν Κύριο, ὥστε νὰ συνεχίσει νὰ μᾶς βοηθεῖ στὸν ἀγῶνα γιὰ νὰ ξεπεράσουμε πλήρως τὸ μεγάλο κακὸ τῆς ἔκτρωσης. Ὁ Ἅγιος Ἰσαὰκ ὁ Σύρος διδάσκει ὅτι ἡ εὐγνωμοσύνη ἀπὸ τὸν δέκτη ὑποκινεῖ τὸν Δότη νὰ χαρίζει δῶρα μεγαλύτερα ἀπὸ πρίν. Σὲ ἔνδειξη εὐγνωμοσύνης πρὸς τὸν Κύριό μας γιὰ τὴν ἔκδηλη εὐεργεσία καὶ τὸ ἔλεός Του, ἂς ψάλλουν ὅλες οἱ ἐνορίες τῆς Θεοφρούρητης Ἱερᾶς Μητρόπολής μας Εὐχαριστήρια Δοξολογία μετὰ τὴν Θεία Λειτουργία τῆς Κυριακῆς, 13/26 Ἰουνίου 2022.

Τέλος, ἂς συνεχίσουμε νὰ μετανοοῦμε, διότι οἱ ἡμέρες εἶναι πονηρές. Ὁ πονηρὸς δὲν θὰ πάψει ποτὲ νὰ πολεμᾶ τὴν Ἐκκλησία. Ἀλλὰ ἂς θυμόμαστε: ἂν ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, ποιός μπορεῖ νὰ εἶναι ἐναντίον μας;

Ἔνθερμος ἱκέτης σας ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ,
+ Μητροπολίτης Ἀμερικῆς Δημήτριος

Scroll to Top