Φωνάζει ὁ κλέφτης νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης…

Ἀναδημοσιεύουμε τὸ κάτωθι κείμενο, τὸ ὁποῖο λάβαμε ἀπὸ τὸ βιβλίο «Ὀρθοδοξία Πολεμουμένη» τοῦ μακαριστοῦ ἤδη Ζηλωτοῦ Ἱερομονάχου Θεοδωρήτου Ἁγιορείτου (σελ. 61-65, Ἀθῆναι 2007), τὸ ὁποῖο ἀσχολεῖται μὲ τὸ πάντοτε ἐπίκαιρο ζήτημα τῆς ἀμφισβητήσεως τῶν ἱερῶν Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν ἀπὸ τὴν Καινοτόμο Ἐκκλησία τοῦ Νέου Ἡμερολογίου Ἑλλάδος. Στὸ κείμενο αὐτὸ παρέχεται μία πολὺ καλὴ ἀπάντησις στὸ ψεῦδος τῶν ἀντικειμένων καὶ στὴν οἰκουμενιστικὴ σκοπιμότητα καὶ δολιότητα τῆς ἀντορθοδόξου θέσεώς τους. Τὸ ἐνδιαφέρον κείμενο ἔχει ὡς ἑξῆς:

ΜΕΤΑ τὴν δημοσίευσιν εἰς τὸν «Ὀρθόδοξον Τύπον» τοῦ κειμένου τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ τῶν Δογματικῶν καὶ Νομοκανονικῶν Ζητημάτων τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου Ἡμερολογίου μὲ τίτλον: «Τὰ Μυστήρια καὶ ἡ ὑποδοχὴ τῶν Παλαιοημερολογιτῶν», πολλοὶ ἐν Χριστῷ ἀδελφοὶ μᾶς ἔθεσαν διάφορα ἐρωτήματα καὶ ἐζήτησαν τὴν γνώμη μας. Τὸ κείμενον ποὺ ἀκολουθεῖ ἀποτελεῖ μία σύνοψιν τῶν ἐρωτημάτων καὶ τῶν ἀπαντήσεών μας.

Ἐρ.: Πιστεύετε ὅτι ὑπάρχει εἰδικὸς λόγος γιὰ τὴν θέσιν αὐτὴν τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ ἀρχιεπισκόπου κ. Χριστοδούλου;

Ἀπ.: Ἀσφαλῶς ναί. Εἶναι ὁ κατήφορος ποὺ ἔχει ὁδηγήσει τὴν Ἐκκλησίαν του διὰ τῶν ἀντικανονικῶν ἐνεργειῶν του καὶ τῶν πολλαπλῶν ψευδῶν καὶ αὐτοαναιρουμένων θέσεών του γιὰ τὸ θέμα τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ τῆς καθάρσεως. Ἔπρεπε, νὰ ριφθῇ μία φωτοβολίδα ἀντιπερισπασμοῦ, ἡ ὁποία θὰ τὸν ἐμφάνιζε κριτὴν τῶν Ὀρθοδόξων, αὐτὸν ποὺ ἀπεμπολεῖ συνεχῶς τὰ τῆς Ὀρθοδοξίας τίμια καὶ ἱερά! Αὐτὸ δηλαδὴ ποὺ ἡ λαϊκὴ θυμοσοφία ἐκφράζει ὡς ἑξῆς: «Ὑβρίζει πρῶτα ἡ πόρνη τὴν σώφρονα ἀνήθικον, γιὰ νὰ μὴ ἀκούσῃ τὰ ἴσα»…

‒ Ἐρ.: Φωνάζει ὁ κλέφτης γιὰ νὰ φοβηθῇ ὁ νοικοκύρης;

Ἀπ.: Ἀκριβῶς! Ὁ οἶστρος τῆς αὐτοπροβολῆς καὶ ἡ ἄγνοια τῶν τῆς Ὀρθοδοξίας ἱερῶν καὶ ἀδιαπραγματεύτων, τὸν ὡδήγησε τὸ 2001 νὰ φέρῃ τὸν Πάπα στὴν Ἀθήνα. Τώρα, προκειμένου νὰ τὸ ἐπαναλάβῃ, ἐδημιούργησε ἄλλοθι ταξιδίου του εἰς Βατικανόν, ὥστε κατόπιν διὰ λόγους ἐθιμοτυπίας καὶ ἀβροφροσύνης νὰ φέρῃ καὶ πάλι τὸν Πάπα ἐν πάσῃ πομπῇ… Ἐπειδὴ θὰ ἀκολουθήσουν ὁπωσδήποτε ἀντιδράσεις, γιὰ νὰ προλάβῃ τὶς… διαρροὲς ἡ Συνοδική του Ἐπιτροπὴ καθύβρισε τοὺς Παλαιοημερολογίτας, ὥστε νὰ εἶναι τὸ δυνατὸν ὀλιγώτερες…

Ἐρ.: Ὑποψιάζεσθε, δηλαδή, ὅτι κρύπτεται δολιότης εἰς τὴν ἐν λόγῳ Συνοδικὴν ἀνακοίνωσιν;

Ἀπ.: Δὲν ὑποψιάζομαι, ἀλλὰ εἶμαι βεβαιότατος.

Οἱ συντάκται της, ἐκτὸς τῶν ἄλλων, ὑπολογίζουν στὴν «θερμὴν» ἀντίδρασιν τῶν Παλαιοημερολογιτῶν, οἱ ὁποῖοι προσβληθέντες ἀπὸ τὸν χαρακτηρισμὸν τοῦ Προτεστάντου καὶ ἀνιέρου ἴσως νὰ ἀνταποδώσουν τὰ ἴσα. Ὁπότε ὁ Προκαθήμενός των διαρρηγνύων τὰ πολυτελῆ του ἄμφια θὰ κραυγάζῃ: Ἰδού, βλασφημοῦν καὶ ὑβρίζουν ἀποκαλοῦντες τὴν Ἐκκλησίαν ἀνίερον. Ἡ ἰδική του βλασφημία, βλέπετε, δὲν μετράει· «ἔξεστι Κλαζομενίοις ἀσχημονεῖν»…

Ἐὰν δὲ προσθέσωμεν καὶ τὴν ἑτέραν αὐτοῦ ὕβριν, ἀφοῦ ἀπροκαλύπτως πιστεύει, ὁμοῦ μετὰ τῆς Συνοδικῆς του Ἐπιτροπῆς, τὸν Παπισμὸν ὡς Ἐκκλησίαν, ἔχουσα Μυστήρια καὶ Χάριν, ἀντιλαμβάνεσθε τὸ μέγεθος τῆς πτώσεως τοῦ ἀνδρὸς καὶ τὸ πέλαγος τῆς ἀγνοίας καὶ συγχύσεως τῶν συντακτῶν τοῦ ἐν λόγῳ κειμένου.

Ἐρ.: Τελικὰ ποῖος νομίζετε ὅτι κερδίζει χάνει ἀπ’ ὅλη αὐτὴ τὴν ἱστορίαν;

Ἀπ.: Κατὰ πρῶτον κερδίζει ὁ Διάβολος, ὡς πατὴρ τοῦ ψεύδους καὶ τῆς συγχύσεως, χαίρων διὰ τὶς ἀντιπαραδοσιακὲς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Νέου καὶ διὰ τὴν σύγχυσιν ποὺ δημιουργοῦν αὐτὲς στὶς ψυχὲς τοῦ ποιμνίου. Διότι, ὡς γνωστόν, πολλοὶ πιστοὶ ἐκ τοῦ Νέου ἐπιθυμοῦν νὰ ἀκολουθήσουν τοὺς ἀγωνιζομένους πιστοὺς τοῦ Παλαιοῦ, ἀλλὰ ἐμποδίζονται ἀπὸ τοὺς πνευματικούς τους, οἱ ὁποῖοι στὴν πλειοψηφία τους συμφωνοῦν μὲ τὸ κείμενον τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς! Καὶ τοῦτο γίνεται, διότι οἱ περισσότεροι ἐξ αὐτῶν δὲν γνωρίζουν τὰς ἱερὰς Παραδόσεις καὶ τοὺς Κανόνας τῆς Ἐκκλησίας, γι’ αὐτὸ καὶ ἀκολουθοῦν καλῇ τῇ πίστει τοὺς «ψευδεπισκόπους» των, ὡς χαρακτηρίζονται ὑπὸ τῶν Ἱ. Κανόνων.  

Κερδίζει ἐν συνεχείᾳ ὁ Παπισμὸς καὶ Οἰκουμενισμός, διότι βασιλεύουν ἐν τῇ διαιρέσει καὶ διχονοίᾳ. Χάνει ὅμως ἡ Σύνοδος τοῦ Νέου, διότι ἡ θέσις της εἶναι ὄντως τραγική, ἀφοῦ συμπλέει, μὲ τὸ πιστεύω τοῦ προέδρου της, θεωροῦσα καὶ ὁμολογοῦσα Ἐκκλησία τὸν Παπισμόν!

Καὶ μόνο αὐτὸ τὸ πιστεύω τῆς Συνόδου τοῦ Νέου, τῆς ἀφαιρεῖ κάθε δικαίωμα ὀρθοδόξου τίτλου, ἀφοῦ ἐμποδίζει τόσα ἑκατομμύρια ψυχῶν τῆς Δύσεως νὰ προσέλθουν στὴν ἀλήθεια! Διότι ἀφοῦ εἶναι Ἐκκλησία ὁ Παπισμός, γιατί νὰ ἀνησυχοῦν οἱ πιστοί του;

Τελικῶς πιστεύομεν ὅτι κερδίζουν μόνον οἱ πιστοὶ τοῦ Παλαιοῦ, διότι τέτοιες δηλώσεις ἀποκαλύπτουν τὸ κακόδοξον φρόνημα τῆς ἡγεσίας τοῦ Νέου, προβληματίζουν πολὺ τοὺς ἐπιθυμοῦντας τὴν ἀλήθειαν νεοημερολογίτας πιστούς, ἐνῷ δίδουν εὐκαιρίαν προβολῆς τοῦ κηρύγματος τῆς ἀληθείας τῶν Ὀρθοδόξων Παλαιοημερολογιτῶν. Κάτι δηλαδὴ παρόμοιον ποὺ συμβαίνει στὸ Ἅγιον Ὄρος σήμερα, ὅπου διώκονται οἱ Ζηλωταί, ἀκριβῶς διότι ὀρθοδοξοῦν!

Οἱ γνωστοὶ δογματολόγοι τοῦ Νέου, Ἀνδροῦτσος καὶ Ρωμανίδης, ἔχουν χαρακτηρίσει τὸ θέμα τῆς ἀλλαγῆς τοῦ Ἡμερολογίου δογματοκανονικὸν καὶ οὐχὶ μετακίνησιν «ἐργαλείου», ὡς ἀφελέστατα καὶ ἀντιπαραδοσιακὰ ἰσχυρίζεται ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπή!

Δὲν ἀκολουθοῦμε τοὺς Προτεστάντες ἐμμένοντες εἰς ἃ παρελάβομεν, διαφορετικὰ θὰ ἦσαν Προτεστάνται καὶ οἱ πρὸ ἡμῶν! Ἀντιθέτως διασώζομεν ἐκ σχισμάτων τὴν φιλτάτην Ὀρθοδοξίαν κατὰ τοὺς ἱεροὺς Κανόνας. Ὁ ἀρχιεπίσκοπος ὅμως μετὰ τῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς, ὁμολογοῦντες τὰς αἱρέσεις Ἐκκλησίαν, μιμοῦνται τοὺς Προτεστάντας, οἱ ὁποῖοι κάθε ὀλιγομελῆ συνάθροισιν ἀτόμων ἀποκαλοῦν ἐκκλησίαν. Ἔτσι ὁ ἀρχιεπ. Σεραφεὶμ ἀποδεικνύεται εἰς τὸ σημεῖον αὐτὸ ὁμολογητής, ἐν συγκρίσει πρὸς τὸν διάδοχόν του!

Τέλος, χάνει καὶ ὁ «Ὀρθόδοξος Τύπος», ὁ ὁποῖος προέβαλε στὴν πρώτη σελίδα του μὲ τεράστια γράμματα τὴν διάτρητον αὐτὴν ἀπὸ Κανονικῆς καὶ Δογματικῆς ἀπόψεως γνωμάτευσιν. Ἐὰν ἔζη ὁ ἀείμνηστος π. Χαράλαμπος, οὐδέποτε θὰ ἐπέτρεπεν τέτοιας μορφῆς πτῶσιν τῆς ἐφημερίδος του…

Φεβρουάριος 2006

Scroll to Top