Ἐπὶ τῇ ἐνάρξει τῆς περιόδου τοῦ θέρους

Ἀγαπητοὶ Πατέρες καὶ Ἀδελφοὶ ἐν Κυρίῳ Ἀναστάντι· Χριστὸς Ἀνέστη!

ΕΙΝΑΙ γνωστὸ καὶ παραδεκτὸ ὅτι ὑφίσταται στὸν ἄνθρωπο ἡ ἀνάγκη γιὰ ξεκούραση, ἀνάπαυλα καὶ διακοπὴ ἀπὸ τὴν ἐργασία καὶ τὸν συνηθισμένο ρυθμὸ τῆς ζωῆς του. Ἡ φύση ἰδίως στὴν πατρίδα μας καὶ μάλιστα κατὰ τὴν θερινὴ περίοδο, δίνει πλούσιες τὶς χαρές της στὸ βουνό, στὴν ἐξοχή, στὴν θάλασσα, στὴν εὐλογημένη ὕπαιθρο.

Ὅσοι ἔχουν τὴν δυνατότητα –διότι τοῦτο δὲν εἶναι γιὰ ὅλους ἐφικτὸ στὶς ἡμέρες μας τῆς μεγάλης οἰκονομικῆς δυσπραγίας, καὶ μάλιστα οἱ κάτοικοι τῶν μεγαλουπόλεων, σπεύδουν νὰ ἀποδράσουν σὲ κάποιες ἔστω ὀλιγοήμερες διακοπές. Στὴν περίπτωση αὐτή, λαμβάνονται μέτρα γιὰ τὴν διατήρηση καὶ καλυτέρευση τῆς ὑγείας καὶ εὐεξίας. Ὅσοι ὅμως δὲν προσέχουν, εἶναι πιθανὸν ἀντὶ γιὰ ὑποβοήθηση καὶ εὐχαρίστησή τους, νὰ βλαφθοῦν ἀπὸ ἀπροσεξίες καὶ ὑπερβολές. Χρειάζεται ἑπομένως προσοχὴ καὶ λήψη μέτρων (ἀποφυγὴ ἐκθέσεως στὸν ἥλιο, ἐπαρκὴς ἐνυδάτωση, ἀποφυγὴ ἀλκοόλ, προσοχὴ ἀπὸ βλαπτικὰ ἔντομα, ὑδρόζωα, ἑρπετὰ κλπ.) γιὰ ἀποτροπὴ δυσάρεστων συμβάντων. Εἶναι ἐπίσης ἀνάγκη νὰ μὴν λησμονηθεῖ ἡ πρόβλεψη «μικροῦ φαρμακείου» γιὰ κάθε ἐνδεχόμενο.

Οἱ διακοπὲς ἀποβαίνουν πράγματι ὠφέλιμες, ὅταν ἀκόμη καὶ στὴν ξεκούραση καὶ χαλάρωσή τους διέπονται ἀπὸ κάποιες βασικὲς ἀρχές: δὲν φθάνει μόνον ἡ σωματικὴ ἀνάπαυση καὶ ψυχαγωγία. Χρειάζεται ἡ ἐπιδίωξη καλύτερης γνώσεως τοῦ ἑαυτοῦ μας, καλύτερων σχέσεων μὲ τοὺς ἄλλους, μὲ τοὺς δικούς μας ἀνθρώπους· καὶ ἐπίσης πρόβλεψη γιὰ εὐχάριστες καὶ δημιουργικὲς ἀσχολίες καὶ δραστηριότητες ποὺ θὰ μᾶς βοηθήσουν σωματικὰ καὶ ψυχικά.

Ἐπειδὴ ὑφίστανται σοβαροὶ πνευματικοὶ κίνδυνοι στὶς διακοπὲς καὶ γενικὰ στὴν περίοδο τοῦ καλοκαιριοῦ, ὀφείλουμε νὰ ἐφιστήσουμε τὴν προσοχὴ τοῦ θεοφιλοῦς Ποιμνίου μας, ὥστε νὰ προφυλαχθοῦμε ἀπὸ τὶς παγῖδες τοῦ Πονηροῦ, ὁ ὁποῖος ποτὲ δὲν παύει νὰ μᾶς ἐπιβουλεύεται.

Χρειαζόμαστε ὁπωσδήποτε καὶ ἕνα «πνευματικὸ φαρμακεῖο» στὶς ἀποσκευές μας, εἴτε πᾶμε διακοπὲς εἴτε ὄχι, ἄν θὰ πρέπει νὰ φυλαχθοῦμε ἀπὸ πνευματικὲς βλάβες καὶ πτώσεις. Μικροὶ καὶ μεγάλοι πρέπει νὰ μὴν λησμονήσουμε τὸ Προσευχητάρι μας, τὴν Καινὴ Διαθήκη, τὸ Συναξάρι, καὶ γενικὰ τὸ καλὸ καὶ ἐποικοδομητικὸ ἀνάγνωσμα ποὺ ξεκουράζει καὶ διδάσκει.

Τὶς ἡμέρες νηστείας, ὅπου καὶ νὰ εἴμαστε, μὴν τὶς λησμονοῦμε καὶ τὶς παραβιάζουμε, διότι διαπράττουμε σοβαρὴ ἁμαρτία καὶ χάνουμε τὴν θεία σκέπη καὶ εὐλογία.

Εἶναι ἐπίσης ἀνάγκη νὰ ἀπεξαρτοποιηθοῦμε στὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ ἀπὸ τὶς ὀθόνες, ἀπὸ τὰ κινητὰ τηλέφωνα καὶ τοὺς ὑπολογιστές, ποὺ προξενοῦν μεγάλη βλάβη στὰ μάτια τοῦ σώματος, ὅπως καὶ τῆς ψυχῆς.

Εἶναι πράγματι ἐπιθυμητὸ νὰ ἔλθουμε σὲ καλύτερη ἐπαφὴ μὲ τὴν φύση, μὲ τὴν ἡσυχία, μὲ τὴν καθαρότητα, τὴν ἁπλότητα καὶ τὴν φυσικότητα.

Χρειάζεται προσοχὴ καὶ ἐγρήγορση στὶς ἐνασχολήσεις μας, στὴν ἐμφάνιση καὶ περιβολή μας, στοὺς τρόπους μας. Ἄς μὴν μᾶς καταλάβει τὸ κοσμικὸ πνεῦμα τῆς ἐμπαθείας, τῆς ἀσυδοσίας, τῆς ἀναισχυντίας καὶ τῆς γύμνιας.

Ἡ διασκέδασή μας νὰ μὴν καταντήσει ἁμαρτία καὶ ὄνειδος. Ἡ χαλάρωσή μας νὰ μὴν μᾶς ἐξωθήσει στὰ πάθη καὶ στὶς ἀκάθαρτες ἐπιθυμίες.

Οἱ παρέες καὶ γνωριμίες μας νὰ μὴν μᾶς παρασύρουν σὲ διάπραξη πραγμάτων, γιὰ τὰ ὁποῖα κατόπιν θὰ ντραποῦμε καὶ θὰ μετανιώσουμε πικρά.

Εἶναι μάλιστα ἀνάγκη νὰ φυλαχθοῦμε ἀπὸ τὰ πολυσύχναστα τουριστικὰ σημεῖα καὶ μέρη, ὅπου συνήθως καταπατεῖται ἀσύστολα ἡ χριστιανικὴ ἠθική.

Οἱ πιστοὶ καὶ θεοφοβούμενοι ἄνθρωποι ἀκόμη καὶ ὅταν εἶναι ἀνάγκη νὰ κάνουν τὰ θαλάσσια μπάνια τους, ἀναζητοῦν ἥσυχες ἀπὸ ἀπόμερες παραλίες. Τὰ μικτὰ θαλάσσια λουτρὰ κατ’ ἀκρίβειαν ἐπικρίνονται ἀπὸ τοὺς Κανόνες τῆς Ἐκκλησίας μας, διότι ὑπανάπτουν εὔκολα ἀκάθαρτες σκέψεις καὶ ἐπιθυμίες καὶ ἀντίκεινται στὸ χριστιανικὸ ἦθος, γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται μεγάλη προσοχὴ (βλ. ἱ. Κανόνα 77ο τῆς ἁγίας Πενθέκτης Οἰκουμενικῆς Συνόδου καὶ τὰ ἑρμηνευτικὰ σχόλια τοῦ Ὁσίου Νικοδήμου τοῦ Ἁγιορείτου, στὸ Ἱ. Πηδάλιον, σελ. 288).


Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Ἀδελφές·

            Νὰ μὴν λησμονοῦμε ὅτι οἱ διακοπὲς καὶ γενικὰ ἡ καλοκαιρινὴ περίοδος δὲν σημαίνουν υἱοθέτηση κοσμικοῦ καὶ ἁμαρτωλοῦ τρόπου ζωῆς, οὔτε καὶ δῆθεν δικαιολογημένη ἀποχὴ ἀπὸ τὰ πνευματικὰ ἐφόδια τῆς Ἐκκλησίας μας.

            Ζοῦμε σὲ πάρα πολὺ κρίσιμες στιγμὲς τοπικῶς καὶ παγκοσμίως, χωρὶς νὰ γνωρίζουμε τὶ ἄλλες δοκιμασίες μᾶς ἀναμένουν (ἤ καλύτερα μᾶς ἑτοιμάζουν) ἀπὸ τὸ Φθινόπωρο καὶ μετά.

            Ἄς ἐξαγοράζουμε λοιπὸν τὸν καιρό μας μὲ πίστη καὶ ἔργα ἀγαθά, ἄς εὐαρεστοῦμε τὸν Κύριο καὶ Θεό μας πάντοτε καὶ ἄς μὴν ἀποδιώχνουμε τὴν χάρη καὶ εὐλογία Του μὲ ἀνεπίτρεπτες ἀπροσεξίες μας.

            Ἡ Ἀποστολικὴ προτροπὴ πρὸς ὅλους μας εἶναι πάντοτε ἐπίκαιρη: «τῇ ἐλπίδι χαίροντες, τῇ θλίψει ὑπομένοντες, τῇ προσευχῇ προσκαρτεροῦντες» (Ρωμ. 12:12).

            Εὔχομαι ἐγκαρδίως γιὰ τὴν ψυχικὴ καὶ σωματικὴ ὑγεία καὶ εὐλογία ἁπάντων!

Μετὰ τῆς ἐν Κυρίῳ ἀγάπης
Ὁ Μητροπολίτης
+Ὁ Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Λάρισα, 13/26-5-2022

Scroll to Top