Ὑγειονομικοί σέ ἀναστολή, ὥρα μηδέν

Ἑστία Πατερικῶν Μελετῶν

Ἡ δίκαιη ἀγανάκτηση γιά τόν ἀπάνθρωπο τρόπο πού ἀντιμετωπίζονται οἱ ἀνεμβολίαστοι ὑγειονομικοί στή χώρα μας, μᾶς ἀναγκάζει νά ἐπανέλθουμε στό θέμα τῆς ἀναστολῆς ἐργασίας τῶν ἀνθρώπων αὐτῶν, ἡ ὁποία ἀντί νά ἀνακληθεῖ ὡς ἔπρεπε, παρατάθηκε μέχρι τό τέλος τοῦ ἔτους! Ἡ καταφανής ἀδικία εἰς βάρος τους καί ὁ βίαιος τρόπος πού τούς ἀντιμετωπίζουν οἱ «ὑπηρέτες τοῦ λαοῦ», δέν μποροῦν νά μᾶς ἀφήνουν ἀδιάφορους. Αἰσθανόμαστε, ὅτι ἄν δέν ὑψώσουμε φωνή διαμαρτυρίας, ἄν δέν σταθοῦμε δίπλα στούς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, θά… ἔχουμε μερίδιο εὐθύνης σέ αὐτή τήν ντροπιαστική γιά τήν κοινωνία μας κατάσταση.

Μᾶς ἐλέγχει γιά τήν ὀλιγωρία μας ὁ Ἱερός Χρυσόστομος πού γιά νά προστατεύσει τά δίκαια μίας χήρας τά ὁποία καταπατοῦσε ἡ αὐτοκράτειρα Εὐδοξία, θυσίασε τόν πατριαρχικό του θρόνο καί προτίμησε νά πεθάνει στήν ἐξορία, παρά νά σιωπήσει ἀπέναντι στό ἄδικο.

Πιστεύουμε ὅτι εἶναι δικαίωμα κάθε ἀνθρώπου καί πολύ περισσότερο τῶν ἐπιστημόνων, νά ἀμφισβητοῦν ἤ νά ἔχουν ἄλλη ἐπιστημονική ἄποψη ἀπό τήν κρατοῦσα. Ἡ ἐπιβολή μίας συγκεκριμένης ἄποψης ὑπό τήν ἀπειλή σκληρῶν κυρώσεων, δέν ἔχει καμία σχέση μέ τήν ἐπιστήμη πού προοδεύει διά τῆς ἀμφισβήτησης καί ἀνθίζει διά τῆς ἐλευθερίας τῆς ἐπιστημονικῆς ἔκφρασης.

Γιά νά μπορεῖ κάποιος νά ἔχει διαφορετική ἄποψη, θά πρέπει νά τοῦ δίνεται ἡ δυνατότητα τῆς διαφωνίας, ἡ ἐλευθερία τῆς ἐπιλογῆς πού θά ἔπρεπε νά εἶχε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. Ἀντίθετα, στήν περίπτωση αὐτή, οἱ «ἀντιφρονοῦντες» εἶναι καταδικασμένοι σέ ἀργό θάνατο μαζί μέ τίς οἰκογένειές τους. Μαζί μέ αὐτούς ἀργοπεθαίνουν ἡ δημοκρατία καί τά στοιχειώδη δικαιώματα τῶν πολιτῶν.

Τό μέτρο τῆς ὑποχρεωτικότητας ἐκτός ἀπό ἀντιεπιστημονικό καί ἀντισυνταγματικό, ἀποδείχθηκε καί ἀναποτελεσματικό. Διότι χιλιάδες ὑγειονομικοί τῆς πρώτης γραμμῆς τέθηκαν ἐκτός μάχης τήν πιό κρίσιμη στιγμή τῆς πανδημίας, μέ ἀποτέλεσμα νά ἀποδυναμωθοῦν πλήρως τά ἤδη ὑποστελεχώμενα νοσοκομεῖα. Ἑπομένως τό μέτρο αὐτό πού καταδίκασε χιλιάδες οἰκογένειες στή στέρηση τῶν ἀναγκαίων μέ σκοπό τή «διαφύλαξη τῆς δημόσιας ὑγείας», οὐσιαστικά ἐπιβάρυνε τή δημόσια ὑγεία.

Καί ἐνῶ σέ ὅλες σχεδόν τίς χῶρες ἡ βελτίωση τῆς εἰκόνας τῆς πανδημίας ὠθεῖ τίς κυβερνήσεις σέ ἄρση τῶν μέτρων καί σέ κατάργηση τοῦ διχαστικοῦ καί ἀναποτελεσματικοῦ πιστοποιητικοῦ ἐμβολιασμοῦ, στή χώρα μας ἡ κυβέρνηση δείχνει διατεθειμένη νά σκληρύνει τή στάση της ἀπέναντι στούς ὑγειονομικούς, προαναγγέλλοντας γιά ἐκφοβιστικούς λόγους μέσω τοῦ ἁρμοδίου ὑπουργοῦ, ἀπολύσεις τῶν ἀνεμβολίαστων ὑγειονομικῶν. Καί ἐνῶ θά ἔπρεπε γιά ἐπιτακτικούς λόγους δημόσιας ὑγείας, νά ἐπιστρέψουν ἄμεσα στό λειτούργημά τους, τηρώντας τά ἀπαραίτητα μέτρα προστασίας, ἡ κυβέρνηση ἀποφάσισε τή συνέχιση τῆς ὁμηρίας τους γιά τουλάχιστον 9 μῆνες ἀκόμη, ἀφοῦ προηγουμένως, ὑπολογίζοντας τήν πρόδηλη ἀντισυνταγματικότητα, ἐγκατέλειψε τό σχέδιο τῆς ἀπόλυσης.

Ἡ μακροχρόνια στέρηση μισθοῦ ἐκτός ἀπό παράνομη πράξη, συνιστᾶ στυγνή βαρβαρότητα καί πρόκληση γιά ὁλόκληρη τήν κοινωνία. Πίσω ἀπό αὐτούς τούς ἀνθρώπους βρίσκονται οἰκογένειες, παιδιά, ὑποχρεώσεις. Ἡ εὐθύνη δέν ἀφορᾶ μόνο τόν πρωθυπουργό καί τόν ὑπουργό ὑγείας, ἀλλά κάθε βουλευτή πού ψηφίζει τέτοιους νόμους. Ἀφορᾶ τούς δημοσιογράφους τῶν συστημικῶν καναλιῶν πού ἐπιμένουν στήν ἔνοχη σιωπή, νά κάνουν ὅτι δέν βλέπουν τούς ἀνθρώπους πού ὑποφέρουν καί ἀγωνίζονται. Ἀφορᾶ κάθε πολίτη πού ἐξακολουθεῖ νά δίνει ψῆφο ἐμπιστοσύνης σέ ἀνθρώπους πού ἀντί νά ὑπηρετοῦν τόν λαό, ἐφευρίσκουν τρόπους γιά νά κάνουν τούς «ἀντιφρονοῦντες» νά ὑποφέρουν.

Σέ ἀντίθεση μέ τήν κατάντια τῶν πολιτικῶν μας, οἱ ἥρωες τῆς πανδημίας δείχνουν ἀξιοθαύμαστη ἀξιοπρέπεια χωρίς μεμψιμοιρίες καί κακίες. Ἀντιμετωπίζουν τή σκληρή δοκιμασία τους μέ ψυχική δύναμη καί ἐλπίδα στό Θεό, ὁ Ὁποῖος περνάει τό χρυσάφι μέσα ἀπό τό καμίνι, γιά νά λάμψει περισσότερο.

Γι’ αὐτό εἴμαστε βέβαιοι ὅτι στό τέλος θά βγοῦν νικητές, ἐνῶ οἱ ἀδίστακτοι διῶκτες τους θά καταλήξουν ἐκεῖ πού καταλήγουν ὅσοι δέν σέβονται τόν Νόμο καί τήν ἐλευθερία τῶν ἄλλων, δηλαδή ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης γιά τόν κατά Νόμον ἔλεγχο τῆς συγκεκριμένης περιπτώσεως.

Βεβαίως λυπούμαστε μέ ὅλη αὐτή τήν κατάσταση, ἀλλά δέν ἀπελπιζόμαστε. Διότι κάθε δύσκολη περίσταση τήν ἐπιτρέπει ὁ Θεός γιά νά μᾶς δώσει εὐκαιρία νά φανεῖ ἡ πίστη μας. Δίνουμε ἐξετάσεις καί ὁ καθένας θά κριθεῖ ἀπό τίς πράξεις καί τίς παραλείψεις του. Ἄν σταθήκαμε δίπλα στόν ἀδικημένο πλησίον μας, ἄν τόν καταδικάσαμε σάν ἄλλος Καϊάφας, ἄν τόν προδώσαμε σάν ἄλλος Ἰούδας, ἄν τόν ἀρνηθήκαμε σάν ἄλλος Πέτρος ἤ ἄν δέν τόν βοηθήσαμε σάν ἄλλος Πόντιος Πιλάτος.

Καλοῦμε τούς εὐαισθητοποιημένους συμπολίτες μας νά συνεχίσουν νά συντρέχουν ἠθικά καί οἰκονομικά τούς ὑγειονομικούς πού βρίσκονται σέ ἀναστολή ἐργασίας, χωρίς μισθό ἤδη γιά 8ο μήνα, ἐπειδή δέν ὑποκύπτουν σέ ἀπειλές καί ἐκβιασμούς. Ἡ χριστιανική ἀλληλεγγύη τούς κρατάει ἀκόμα ἀξιοπρεπεῖς. Στή σκληρότητα καί ἀναλγησία τοῦ νεοφιλελευθερισμοῦ, ἄς ἀντιτάξουμε τήν ἀγάπη καί τήν ἀνθρωπιά τοῦ Εὐαγγελίου. Στό σκοτάδι τῆς βίας τους, ἄς ἀντιτάξουμε τό φῶς τῆς ἀγάπης.

Scroll to Top