Τὸ μεγάλο κακὸ τῆς κατακρίσεως

Ὁ σωτήριος λόγος τοῦ Θεοῦ μᾶς τονίζει μὲ σαφήνεια στὸ ἅγιο Εὐαγγέλιο: «μὴ κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε» (Ματθ. 7:1). Ἄν θέλουμε νὰ κρίνουμε, ἔχουμε τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό μας, διότι τὰ πάθη καὶ τὰ λάθη μας εἶναι ἀρκετὰ καὶ χρειάζονται διόρθωση. Ἔχουμε τὸν «δοκάρι» στὸν ὀφθαλμό μας καὶ ἀντὶ νὰ προσπαθήσουμε προσεκτικὰ νὰ τὸ βγάλουμε πρῶτα, κατὰ τὸν λόγο τοῦ Χριστοῦ, ἐμεῖς σπεύδουμε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ τὸ σκουπιδάκι ποὺ βλέπουμε στὸ μάτι τοῦ ἀδελφοῦ μας.

Ἡ κατάκριση καὶ ἡ καταλαλιὰ συμβαίνουν, διότι θέλουμε νὰ φαινόμαστε οὐσιαστικὰ καλύτεροι καὶ ἀνώτεροι ἀπὸ ὅσους κατακρίνουμε καὶ καταλαλοῦμε, καὶ ἔτσι φανερώνουμε τὸ κρυφὸ πάθος τῆς ὑπερηφάνειάς μας. Ὅμως, ἀφοῦ κρίνουμε ἄλλους, νὰ γνωρίζουμε ὅτι κι ἐμεῖς θὰ κριθοῦμε ἀπὸ τὸν Θεό. Θὰ μᾶς ἐφαρμοσθεῖ τὸ ἴδιο μέτρο, τὸ ὁποῖο ἐφαρμόζουμε ἔναντι τῶν ἄλλων. Ἄν καλύπτουμε τὰ σφάλματα τῶν ἀδελφῶν καὶ δὲν τοὺς διαπομπεύουμε, θὰ καλύψει καὶ ὁ Θεὸς τὰ δικά μας.

Ἄν ὅμως δὲν παύουμε νὰ κρίνουμε, εἴτε ἐκ συστήματος, εἴτε ἀπὸ κακὴ συνήθεια, εἴτε γιὰ διασκέδαση -χάριν ἀστειότητος κλπ., καὶ ἔτσι δὲν πολεμοῦμε τὴν ὑπερηφάνεια καὶ τὴν ἀργολογία μας, ἀλλὰ ἀντίθετα τὴν διατηροῦμε καὶ τὴν τρέφουμε, τότε συμβαίνει συνήθως καὶ ἄλλο λυπηρὸ ἐπακόλουθο. Ἐπειδὴ κρίνουμε, καὶ μὲ τὸν τρόπο αὐτὸ ὑποτιμοῦμε καὶ καταρρίπτουμε τοὺς ἄλλους, παθαίνουμε ἐγκατάλειψη ἀπὸ τὸν Θεό, καὶ ἀδυνατοῦμε κατόπιν νὰ ἔχουμε ἐγκράτεια, κι ἔτσι μᾶς πολεμοῦν μὲ δύναμη σαρκικὰ πάθη καὶ πειρασμοί. Μεταξὺ κατακρίσεως καὶ σαρκικῶν παθῶν ὑπάρχει ἄμεση σχέση.

Ἐπίσης, νὰ γνωρίζουμε ὅτι ὅταν κατακρίνουμε ὑφαρπάζουμε τὴν κρίση τοῦ Θεοῦ, τοῦ μόνου ἀλάνθαστου Κριτοῦ. Μόνον Αὐτὸς εἶναι καρδιογνώστης καὶ μόνον Αὐτὸς γνωρίζει κάθε στιγμὴ ποῦ βρίσκεται ὁ κάθε ἄνθρωπος πνευματικά, κατὰ πόσον εἶναι δίκαιος ἤ ἁμαρτωλός. Ἐμεῖς μπορεῖ νὰ γνωρίζουμε κάποια πτώση ἑνὸς ἀνθρώπου. Τὴν διόρθωση ὅμως καὶ τὴν πιθανὴ μετάνοια, ἤ ἔστω τὸν πιθανὸ ἀγῶνα τοῦ καθενὸς νὰ διορθωθεῖ δὲν γνωρίζουμε. Ποιός ὁ λόγος λοιπὸν νὰ βαρύνουμε τὴν ψυχή μας;

Μάλιστα, ἡ κατάκριση μπορεῖ νὰ γίνεται ἐσωτερικά, μέσα μας, χωρὶς νὰ ἐκφράζεται μὲ λόγια ἐξωτερικά. Ἄν εἴμαστε ὑψηλοκάρδιοι, ἔχουμε περιφρονητικοὺς λογισμοὺς γιὰ τοὺς ἄλλους μέσα μας καὶ αὐτὸ πάλι, ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ποὺ γνωρίζει τὰ κρυπτά, εἶναι κάτι πολὺ ἄσχημο ἐναντίον μας.

Μέσα στὴν Ἐκκλησία, δυστυχῶς, παρατηρεῖται πολὺ συχνὰ τὸ φαινόμενο τῆς ἀλληλοκατηγορίας, τῆς κατακρίσεως καὶ καταλαλιᾶς σχετικὰ μὲ τοὺς ἐντὸς καὶ τοὺς ἐκτὸς αὐτῆς. Ἔχουμε τὸ λεγόμενο «ἐκκλησιαστικὸ κουτσομπολιό», τὸ ὁποῖο ἴσως φαινομενικὰ νὰ μὴν ἀρχίζει μὲ κακεντρέχεια, ἀλλὰ στὴν πορεία εἶναι πολὺ δύσκολο νὰ συγκρατηθοῦν τὰ πράγματα καὶ νὰ μὴν ἐκπέσουν καὶ ἐκτραποῦν σὲ κρίσεις, κατακρίσεις, συκοφαντίες κλπ., πρὸς κατάκριμα ὅσων συμμετέχουν σὲ αὐτό.

Εἶναι φανερό, ὅτι ἡ ἀγάπη φυγαδεύεται, ὅτι δίδεται τόπος στὸν πονηρὸ γιὰ τὸ δικό του φθοροποιὸ ἔργο, καὶ ὅτι ἐνσπείρεται τὸ μικρόβιο τῆς διαιρέσεως, τῆς συγχύσεως καὶ γενικὰ τῆς ἐμπαθείας καὶ ἁμαρτίας, ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ χῶρος τῆς πνευματικῆς μας θεραπείας, καθάρσεως καὶ ἀναγεννήσεως μὲ τὴν Χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἄς μὴν ἀποδιώχνουμε τὴν ἰαματικὴ Χάρη μὲ τὶς ἀπρόσεκτες καὶ ἀπερίσκεπτες κατακρίσεις καὶ καταλαλιές μας. Ἄς ἀρχίσουμε νὰ διορθώνουμε τὸ μεγάλο αὐτὸ κακό, τὸ ὁποῖο τόσο εὔκολα κατακυριεύει τοὺς περισσοτέρους καὶ ἐμποδίζει τὴν πρόοδο στὴν ἀρετή. Ὥστε νὰ μᾶς ἐπισκέπτεται ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ γιὰ νὰ βλέπουμε πρωτίστως τὶς δικές μας ἐλλείψεις καὶ τὰ δικά μας λάθη καὶ ἁμαρτήματα, φροντίζοντας μὲ τὴν καλή μας μετάνοια νὰ τὰ διορθώνομε, καὶ τότε θὰ εἴμαστε σὲ θέση νὰ φροντίσουμε καὶ γιὰ τὴν διόρθωση τῶν ἄλλων μὲ τὴν προσευχή, τὸ παράδειγμά μας, καθὼς καὶ τὴν διακριτικὴ -ὅταν χρειάζεται- παρέμβασή μας γιὰ καλό, καὶ ὄχι γιὰ αὔξηση τοῦ προβλήματος στοὺς ἄλλους καὶ εὐρύτερα. Ὁ Θεὸς νὰ δώσει!

+Μητροπολίτης Λαρίσης & Πλαταμῶνος ΚΛΗΜΗΣ

Scroll to Top