Θεῖες παραινέσεις

Ὁσίου Γέροντος Ἱερωνύμου τῆς Αἰγίνης

* Εἴτε ἔχεις ζῆλον εἴτε ὄχι, τὴν προσευχὴν δὲν θὰ κόβῃς οὔτε θὰ ἀμελῇς. Διὰ πολλοὺς λόγους τὴν προσευχὴν δὲν θὰ κόβῃς οὔτε θὰ ἀμελῇς. Προσπάθησε ἐπίσης, ἕνα κόμπο δάκρυ κάθε βράδυ νὰ ἔχῃς.

* Ἐπιμένετε καὶ αὐξάνετε τὴν προσευχήν. Θὰ κάμετε τὴν προσευχήν, τὴν ὁποίαν ὁρίζει ἡ Ἐκκλησία μας, δηλ. Ἑξάψαλμον, Ἀπόδειπνον, Παράκλησιν κλπ. Θὰ διαβάζετε αὐτὰ ἀπὸ τὰ βιβλία, ἀλλὰ ἐνίοτε ἀφήνετέ τα καὶ δι’ ὀλίγον. Δηλαδὴ χωρὶς τὸ βιβλίον, ἐκτὸς τὰ λόγια αὐτὰ τῆς προσευχῆς, μιλήσατε ἀπὸ μόνοι σας εἰς τὸν Χριστόν μας. Ἁπλᾶ καὶ ἀπὸ τὴν καρδίαν σας, πῆτε Του σὰν νὰ Τὸν βλέπετε μπροστά σας: «Πατέρα μου, ἔσφαλα, δὲν πέρασα τὴν ἡμέρα μου πνευματικά, ἀλλὰ μὲ κοσμικὰ πράγματα. Κατέκρινα, μίλησα πολύ, γέλασα, ἔφαγα πολύ, προσευχὴ δὲν ἔκαμα, εἶχα τόσες ἀδυναμίες καὶ πτώσεις. Συγχώρεσέ με, Κύριε κλπ.». Ἔτσι νὰ λέγετε καὶ θὰ σᾶς λυπηθῇ τότε ὁ Χριστός μας καὶ θὰ σᾶς στείλῃ δάκρυα. Καὶ πρέπει νὰ ἔλθουν δάκρυα, διότι αὐτὰ τὰ δάκρυα τῆς προσευχῆς θὰ σᾶς δώσουν δύναμιν καὶ χαράν. Αὐτὰ θὰ σᾶς πάρουν τὶς θλίψεις.

* Ὅπως ἄν δὲν ἐργασθῇς μισθὸν δὲν παίρνεις, ἔτσι καὶ χωρὶς κόπον, προσπάθειες, ἐπιμέλειαν, προσευχὴν κλπ. χαρίσματα οὔτε ἔρχονται, οὔτε πνευματικὲς ἅγιες γεύσεις.

* Ταπείνωσις, δάκρυα, προσευχὴ καὶ καθαρὴ ψυχή. Δὲν ἔρχονται δάκρυα, ὅταν δὲν πέρασε κανεὶς καλά, πνευματικὰ τὴν ἡμέραν του.

* Ἡμέρα ποὺ θὰ περάσῃ καὶ δὲν ἔνοιωσες τὸν Χριστόν μας εἰς τὴν καρδίαν σου, διὰ τῆς προσευχῆς, ἀναγνώσεως Ψαλτηρίου, Εὐαγγελίου κλπ., νὰ θεωρῇς ὅτι ἀπώλεσας αὐτὴν τὴν ἡμέραν!         Νὰ παρακαλῇς μὲ δάκρυα, ὅπως ἡ Μαρία Μαγδαληνὴ καὶ νὰ λέγῃς: Χριστέ μου, μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃς! Χριστέ μου μὴ μὲ ἀφήσῃς μόνον, Χριστέ μου γλυκύτατε, μὴ πάρῃς τὴν ψυχήν μου ἄν δὲν γίνω ὅλος Σός!

* Μὴ ἐπιθυμῇς νὰ σὲ ἐπαινοῦν ἤ νὰ σὲ ἀγαποῦν. Ἐγώ, πολὺ θὰ ἤθελα ἕνα σκουλῆκι νὰ ἤμουν, ὅλοι νὰ μὲ πατοῦν, κανεὶς νὰ μὴ μὲ προσέχῃ, κανεὶς νὰ μὴ μὲ ἀγαπᾷ, μόνον τὸν Θεὸν νὰ ἀγαπῶ, μόνον Ἐκεῖνον νὰ βλέπω, μόνον Ἐκεῖνος νὰ μὲ προσέχῃ, μόνον Ἐκεῖνος νὰ μὲ ἀγαπᾷ, μόνον Ἐκεῖνος νὰ μὴ μὲ ἐγκαταλείψῃ…

* Ἡ σάρκα δὲν σὲ φταίει. Ἐσὺ φταῖς! Θέλεις καὶ γίνεται· δὲν θέλεις, δὲν γίνεται. Θέλω πρῶτα καὶ ἔπειτα λαμβάνω ὄργανον τὴν σάρκα. Θέλατε καὶ ἤλθατε. Ἄν δὲν θέλατε, δὲν θὰ ἐρχόσαστε. Δὲν ἠμποροῦσε νὰ ἔλθῃ ἡ σάρκα μόνη της. Τὸ πᾶν ἡ θέλησις!

* Ὁ νοῦς σου, ποῦ μένει; Τί μελετάει; Ἠδυνήθης νὰ καθαρίσῃς τὸν νοῦν ἀπὸ τὰ κοσμικά; Τὰ μάτια σου, τ’ αὐτιά σου νὰ τὰ προσέχῃς. Ἄσχημα νὰ μὴ βλέπουν, ἄσχημα νὰ μὴ ἀκοῦν.

* Μὴ ἀνησυχῆτε διὰ τὸ μέλλον σας. Ἀναθέσατέ το εἰς τὴν θείαν Πρόνοιαν. Μὴ σκέπτεσθε καὶ βάζετε βάρος στὸ κεφάλι σας.

* Δεσμεύετε τὴν διάνοιάν σας μὲ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ. Τὸν Θεὸν νὰ θεωρῆτε πὼς εἶναι ἐμπρός σας καὶ νὰ τοῦ λέτε τὰ παράπονά σας.

* Ὁ Θεὸς δὲν δείχνει μόνον πολλὴν ἀγάπην, ἀλλὰ μεγάλην στοργήν. Μὲ ὀλίγην καλὴν προαίρεσιν ποὺ δεικνύομεν, μᾶς συντρέχει, μᾶς βοηθεῖ. Μὲ ὀλίγην μετάνοιαν, συντριβὴν κλπ. μᾶς συγχωρεῖ πολλὰ ἁμαρτήματα. Ποταμὸς τὸ ἔλεός Του. Νὰ λὲς στὸν Χριστό μας: «Σ’ ἀγαπῶ Κύριε, σ’ ἀγαπῶ, διότι εἶσαι Ἀγάπη!».

* Θέλεις νὰ ἀγαπᾷς πολὺ τοὺς ἀνθρώπους; Ἀγάπησε πολὺ τὸν Χριστόν μας καὶ θὰ ἰδῇς πόσο θὰ ἀγαπᾷς καὶ τοὺς ἀνθρώπους καὶ ἄς μὴ τοὺς βλέπεις.

* Μὴ θυμώνετε. Θὰ σᾶς εἰρωνευθοῦν, θὰ ὑποφέρετε. Ἐσεῖς μὴ φοβῆσθε. Σᾶς προσφέρουν δηλ. πιπέρι, νὰ δίδετε ζάχαρη. Ἐγὼ πιπέρι δὲν ἔχω, νὰ σκέπτεσθε, ζάχαρη ἔχω, ζάχαρη δίδω.

* Μανίκια καὶ ροῦχα κοντὰ καὶ ἄσεμνα, ὄχι, διότι σκανδαλίζονται, σκοτώνονται ψυχές, καὶ «οὐαὶ δι’ οὗ τὸ σκάνδαλον ἔρχεται». Ἡ μητέρα μου, τρία ἀγόρια ἤμασταν, δὲν ἄφησε ποτὲ νὰ δοῦμε τὸ χέρι ἤ τὸ πόδι τῆς ἀδελφῆς μας.

* Ὅταν δίδῃς ἐλεημοσύνην, νὰ μὴ ἐξετάζῃς τὶ εἶναι τὸ πρόσωπον ποὺ τοῦ δίδεις, ἄν εἶναι καλὸν ἤ κακόν. Ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι σπουδαῖον πρᾶγμα, ἐξαλείφει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

Ἀπὸ τὸ τευχίδιο: Ἱερώνυμος ὁ Γέρων τῆς Αἰγίνης, ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου Αἰγίνης.

Scroll to Top