Ὁ ὑποχρεωτισμὸς δὲν ὠφελεῖ

Ἡ Ἐκκλησία μας σὲ ἐπίσημα κείμενά της ἀπὸ τὴν ἀρχὴ τῆς ἐμφανίσεως τοῦ φαινομένου τοῦ κορωνοϊοῦ εἶχε ἐπισημάνει ὅτι:

α) «μέτρα περιορισμοῦ τῆς ἐλευθερίας τῶν πολιτῶν δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἔχουν διάρκειαν ὑπὲρ τὸ δέον, οὔτε νὰ χαρακτηρίζωνται ἀπὸ ἀσυμμετρίαν καὶ ὑπερβολήν» (14/27-4-2020).

β) « Ἡ ἔκρυθμος κατάστασις ἕνεκα τῆς λοιμικῆς ταύτης νόσου δὲν πρέπει νὰ γίνεται ἀφορμὴ διὰ μόνιμον ἢ μακροχρόνιον περιστολὴν βασικῶν ἐλευθεριῶν τῶν πολιτῶν ἐκ μέρους τῶν κυβερνήσεων, ἢ πρὸς προώθησιν τῶν σχεδίων τῆς παγκοσμιοποιήσεως, οὐδὲ νὰ ἐπιβάλλωνται ὑποχρεωτικαὶ ἰατρικαὶ πράξεις εἰς τοὺς πολίτας, ἄνευ τῆς ἐλευθέρας συναινέσεως αὐτῶν. Προσφάτως δέ, τὸ Συμβούλιον τῆς Εὐρώπης (2361/2021) ἐπεκύρωσε τὴν μὴ ὑποχρεωτικότητα τοῦ ἐμβολιασμοῦ καὶ τὴν μὴ ὕπαρξιν οἱασδήποτε διακρίσεως ἐναντίον ὅποιου δὲν ἐπιθυμεῖ τὸν ἐμβολιασμόν» (5/18-02-2021).

γ) « Ὑποστηρίζομεν τὴν ἀντικειμενικὴν καὶ ὁλόπλευρον πληροφόρησιν καὶ τὴν μετὰ ταῦτα ἐλευθέραν ἀπόφασιν τοῦ πολίτου, ἄνευ πιέσεων, ὡς πρὸς τὸ ζήτημα τοῦτο. Οὔτε ἡ ἐπιβολή, οὔτε τὸ δέλεαρ εἶναι τὰ καλύτερα μέσα διὰ νὰ πεισθοῦν οἱ πολῖται. Φρονοῦμεν ὅτι ὁ ἐμβολιασμὸς ΔΕΝ πρέπει νὰ εἶναι ὑποχρεωτικὸς εἰς οὐδεμίαν κατηγορίαν πολιτῶν καὶ θεωροῦμεν μὴ ἀποδεκτὰς τὰς διακρίσεις, εἰς βάρος τῶν ἐμβολιασμένων ἢ τῶν μὴ ἐμβολιασμένων» (1/14-8-2021).

δ) «Εὐχόμεθα νὰ γίνῃ κατανοητόν, ὅτι ὁ καταναγκασμὸς φέρει ἀντίστροφα ἀποτελέσματα ἐξ ἀντιδράσεως καὶ νὰ ἀρθῇ εἰς τὸ ἄμεσον μέλλον» (9/22-11-2021).

Ὁ ὑποχρεωτισμὸς σὲ ἄλλες χῶρες ἔχει δημιουργήσει κύματα βιαίων ἀντιδράσεων γεγονὸς ποὺ ἀποδεινύει τὴν δημιουργία πολώσεως μεταξὺ τῶν πολιτῶν. Ἄλλες χῶρες σοφὰ ἐπέλεξαν νὰ μὴ ἐπιβάλουν ὑποχρεωτικοὺς ἐμβολιασμοὺς καὶ εἶχαν καλύτερα ἀποτελέσματα καὶ στὸ ζήτημα τῆς ἐπιδημίας. Ταπεινῶς φρονοῦμε ὅτι ἡ ἐπιλογὴ τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως νὰ ἐπιβάλει ὑποχρεωτικὸ ἐμβολιασμὸ στοὺς ὑγιειονομικοὺς στέρησε τὸ σύστημα ὑγείας ἀπὸ ἱκανὰ στελέχη ποὺ θὰ βοηθοῦσαν πολὺ στὸν ἀγῶνα ποὺ γίνεται στὶς ἤδη ὑποστελεχομένες μονάδες ὑγείας τῆς χώρας. Τοῦτο γνωρίζοντας, οἱ ἀδελφοί μας οἱ Κύπριοι δὲν ἐπέβαλαν τέτοιου εἴδους ὑποχρεωτισμό.

Τὸ πλέον σκληρὸ μέτρο ὅμως εἶναι ἡ ἐπιβολὴ ὑποχρεωτικοῦ ἐμβολισμοῦ μὲ τὴν ἀπειλὴ προστίμου 100 € στοὺς ἡλικιωμένους ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Πολλοὶ ἐξ αὐτῶν εἶναι κατάκοιτοι καὶ δὲν κυκλοφοροῦν δημοσίως, ὥστε νὰ διατρέχουν κίνδυνο. Αὐτὸ ἀποτελεῖ ἕνα «ὁριζόντιο» μέτρο τὸ ὁποῖο κατὰ πολλοὺς συνταγματολόγους πρόκειται νὰ κριθεῖ ἀντισυνταγματικό, ἀλλὰ μέχρι αὐτὸ νὰ συμβεῖ, ἡ πίεση θὰ ἔχει ἀσκηθεῖ καὶ ἡ Κυβέρνηση πιθανὸν νὰ θεωρεῖ ὅτι θὰ ἔχει ἐπιτύχει τὸν στόχο της.

Ἐκ τῶν πραγμάτων ὅμως ἀποδεικνύεται ὅτι ἐξακολουθοῦν νὰ ἀντιστέκονται περίπου 300.000 συμπολίτες μας ἄνω τῶν 60 ἐτῶν. Ὅσοι ἀπὸ ἀδιαφορία, ἢ ὀλιγωρία δὲν εἶχαν ἐμβολιασθεῖ, ἤδη τὸ ἔπραξαν. Αὐτοὶ ποὺ δὲν τὸ ἔπραξαν, εἶναι εἴτε ὅσοι θεωροῦν τὸ ἐμβόλιο ἐπικίνδυνο, εἴτε ὅσοι δὲν θέλουν νὰ ὑποκύψουν στὶς πιέσεις ἑνὸς ἐπαπειλούμενου αὐταρχικοῦ καθεστῶτος. Αὐτοὶ δὲν πρόκειται νὰ ἐμβολιασθοῦν ἀκόμη καὶ ἂν καθυποβληθοῦν σὲ βασανιστήρια, διότι γιὰ τοὺς πρώτους εἶναι θέμα ὑγείας καὶ για τοὺς δεύτερους θέμα ἀρχῆς.

Ἡ λύση εἶναι, γιὰ μέν ὅσους ἀνησυχοῦν για τὰ ζητήματα ἀσφαλείας τῶν ἐμβολίων, τὴν θέση τῆς τηλετρομοκρατίας νὰ ἀντικαταστήσει μία ὁλόπλευρη, ἀνοικτή καὶ δίκαιη πληροφόρηση δίχως περιορισμοὺς καὶ ἀποκλεισμούς, ὥστε νὰ διαφανεῖ ἡ πραγματικότης. Γιὰ ὅσους πάλι τίθεται θέμα ἀρχῆς, ἡ ἄρση τῆς ὑποχρεωτικότητος θὰ ἐπιτρέψει καὶ σὲ αὐτοὺς νὰ ἐνεργήσουν βάσει τῆς ἐλευθερίας τῆς βουλήσεώς τους, καὶ ὄχι πιεζόμενοι ἄνωθεν.

Ἤδη μὲ τὴν κυκλοφορία φαρμάκων καὶ τὴν δημιουργία περισσοτέρων ἐμβολιαστικῶν ἐπιλογῶν ποὺ δημιουργοῦν λιγότερους ἐνδοιασμούς στοὺς πολίτες ἡ κατάσταση μπορεῖ νὰ ἐξομαλυνθεῖ, ὁπότε φρονοῦμε ὅτι εἶναι καιρός ὁ ὑποχρεωτισμὸς νὰ παύσει καὶ νὰ ἐπανέλθουμε στὴν πρότερη ἐλευθερία.

Ποιό τὸ ὄφελος νὰ γλυτώσουμε ἀπὸ τὴν πανδημία καὶ νὰ ἔχουμε μεταβληθεῖ σὲ Βόρεια Κορέα;

+ΜΔΦ.

Scroll to Top