ΠΡΟΚΑΤΟΧΟΣ

Ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυρὸς Ἀθανάσιος (+2021)

Ὁ Μακαριστὸς Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυρὸς Ἀθανάσιος, κατὰ κόσμον Ἀθανάσιος Ποστάλας, γεννήθηκε στὴν Λάρισα τὸ 1928 καὶ γαλουχήθηκε στὰ νάματα τῆς Γνησίας Ὀρθοδοξίας παιδιόθεν. Διεκρίνετο γιὰ τὴν σοβαρότητα καὶ σύνεση τοῦ χαρακτῆρος του. Μετὰ τὴν ἐγκύκλιο παιδεία του καὶ τὴν ἐκπλήρωση τῆς στρατιωτικῆς θητείας του, ἐργάσθηκε ὡς ὑπάλληλος τοῦ Ὑπουργείου Ἀμύνης. Τὸ 1968, σὲ ἡλικία 40 ἐτῶν, εἰσῆλθε στὴν Ἱερωσύνη καὶ τὸν Φεβρουάριο τοῦ 1979 χειροτονήθηκε ἀπὸ τὸν τότε Ἀρχιεπίσκοπο Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κυρὸ Αὐξέντιο (+1994) στὴν Ἀρχιερωσύνη ὡς Ἐπίσκοπος Πλαταμῶνος. Λίγο ἀργότερα ἀνυψώθηκε Συνοδικῶς σὲ Μητροπολίτη Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος καὶ εἶχε ὑπὸ τὴν ἐποπτεία του καὶ τὴν Μαγνησία.

Παρέμεινε ἀκουστὸς γιὰ τὸ φιλακόλουθόν του, γιὰ τὴν ἀγάπη του στὴν Θεία Λειτουργία τὴν ὁποία τελοῦσε καθημερινῶς ἐπὶ σειρὰν ἐτῶν, γιὰ τὴν βοήθεια ποὺ παρεῖχε μέσῳ τοῦ Μυστηρίου τῆς Ἐξομολογήσεως, καὶ γενικὰ γιὰ τὴν συνετὴ καὶ συνεπῆ ζωὴ καὶ διακονία του.

Σὲ δύσκολες ἐποχὲς διαστάσεων στὴν Ἐκκλησία μας, παρέμενε μὲν μὲ τὸν Πνευματικό του πατέρα Ἀρχιεπίσκοπο Αὐξέντιο, ἀπέχων ἐν τούτοις συστηματικῶς ἀπὸ κάθε ἀντικανονικὴ ἐνέργεια ἰδίως ἐν σχέσει πρὸς τὸ θέμα τῶν ἀρχιερατικῶν χειροτονιῶν. Διαμένων στὴν πόλη του, φρόντιζε κατὰ τὸ μέτρο τοῦ δυνατοῦ μὲ κάθε τρόπο γιὰ τὸ καλὸ τοῦ Ποιμνίου του. Χειροτόνησε Κληρικοὺς καὶ ἀσχολήθηκε μὲ τὴν εὔρυθμη λειτουργία τῶν Ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς του. Ἐπὶ τῶν ἡμερῶν του οἰκοδομήθηκε ἐκ νέου ὁ ὡραῖος Καθεδρικὸς Ναὸς τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου, τὸν ὁποῖον ἐγκαινίασε τὸ ἔτος 2016. Τέλεσε ἀρκετοὺς ἐγκαινιασμοὺς Ναῶν.

Τὸ 2008 ἐπανασυνδέθηκε μὲ τὴν κανονικὴ Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας μας, μετὰ περίοδον ἀπομονώσεως ἐξ αἰτίας τῶν διοικητικῶν περιπλοκῶν ποὺ παρουσιάσθηκαν κατὰ τὴν παρελθοῦσα περίοδο. Συμμετεῖχε, ὅσο τοῦ ἐπέτρεπαν οἱ δυνάμεις του, στὸ Συνοδικὸ ἔργο τῆς Ἐκκλησίας μας, ὡς ἐνεργὸ καὶ σεβάσμιο μέλος της. Ἀποτελοῦσε ἕναν ζωντανὸ σύνδεσμο μὲ τὴν ἱστορία τῆς Ἐκκλησίας μας καὶ τὸ ἔνδοξο παρελθόν της.

Τὸ πρωὶ τῆς Τρίτης, 18/31-8-2021, ἐκοιμήθη ἐν Κυρίῳ κατόπιν μακρᾶς περιόδου κατακλίσεως σὲ θεραπευτικὸ ἵδρυμα, ὁ Μητροπολίτης Λαρίσης καὶ Πλαταμῶνος κυρὸς Ἀθανάσιος, πλήρης ἡμερῶν. Λόγῳ δὲ τῆς περιστάσεως, ἐκρίθη καλὸν τοπικῶς ἡ Ἐξόδιος Ἀκολουθία του νὰ τελεσθεῖ τὸ ἀπόγευμα τῆς αὐτῆς ἡμέρας στὸν Καθεδρικὸ Ναὸ τοῦ Εὐαγγελισμοῦ τῆς Θεοτόκου στὴν Λάρισα. Ὁ κεκοιμημένος Ἀρχιερεὺς εἶχε εὐπρεπισθεῖ ἐπὶ καθίσματος, στὸ κέντρο τοῦ Ναοῦ, μὲ πλήρη ἀρχιερατικὴ ἀμφίεση, ἀναπαυόμενος γαλήνια ἐν εἰρήνῃ, ὡσὰν ἀναπαυόμενος.

Τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου ἡμῶν Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Καλλινίκου μὴ δυνηθέντος νὰ παραστεῖ παρὰ τὴν θέλησή του, στὴν ἱερὰ Ἀκολουθία προέστη ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Φιλίππων καὶ Μαρωνείας κ. Ἀμβρόσιος, κατὰ προτροπὴν τοῦ ἐπίσης παρόντος Σεβ. Μητροπολίτου Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας κ. Χρυσοστόμου, καὶ ἔλαβαν μέρος ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Φώτιος, ὁ Θεοφ. Ἐπίσκοπος Γαρδικίου κ. Κλήμης, τὸ Ἱερατεῖο τῆς τοπικῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, καθὼς καὶ πολλοὶ Κληρικοὶ ποὺ προσῆλθαν ἀπὸ ἄλλες περιοχές.

Μετὰ τῶν Ἀρχιερέων ἔψαλαν καὶ Ἱεροψάλτες τοῦ Ναοῦ, ὁ δὲ Ναὸς ἦταν πλήρης πιστῶν ἐκ τοῦ τοπικοῦ Ποιμνίου καὶ εὐρύτερα. Ἅπαντες δὲ ἀπέδωσαν τὶς πρέπουσες τιμὲς στὸν ἐπὶ δεκατίες τοπικὸ Ποιμενάρχη καὶ Πατέρα, ἡ στέρησις τοῦ ὁποίου δημιούργησε πόνο ψυχῆς.

Σύντομο ἐπικήδειο Λόγο ἐκ μέρους τῆς Ἱερᾶς Συνόδου ἐκφώνησε ὁ Γραμματέας Αὐτῆς Θεοφ. Γαρδικίου κ. Κλήμης, ὁ ὁποῖος ἀναφέρθηκε στὸ πρόσωπο τοῦ μεταστάντος, στὴν ἐκκλησιαστική του γραμμὴ καὶ πορεία, ὅπως καὶ στὴν ἑνωτικὴ παρακαταθήκη του.

Ἐκ μέρους τοῦ Ἱερατείου, ὁ Ἐφημέριος τοῦ Καθεδρικοῦ Ναοῦ Πρωτ. π. Γεώργιος Κοντοθανάσης, πλήρης συγκινήσεως, ἔκανε ἀναφορὰ στὸν μεταστάντα Ἐπίσκοπό του καὶ στὴν πνευματικὴ διαμόρφωση ποὺ ἔλαβε ἐξ αὐτοῦ, ἀποκαλύψας ὅτι πρὸ δέκα ἐτῶν, ὅταν χειροτονήθηκε Πρεσβύτερος ἀπὸ τὰ χέρια του, τὸν παρεκάλεσε νὰ μείνει ἐν ζωῇ ἀλλὰ δέκα τουλάχιστον χρόνια, ἕως ὅτου τὸν καθοδηγήσει ἐπαρκῶς, πρᾶγμα τὸ ὁποῖο καὶ συνέβη ἐπακριβῶς.

Μετὰ καὶ τὸν τελευταῖον ἀσπασμὸν ἐκ μέρους τοῦ Ποιμνίου, ἡ σορὸς τοῦ κεκοιμημένου Ἀρχιερέως μετεφέρθη στὸ Ἱερὸ Ἡσυχαστήριο Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου ἔξω ἀπὸ τὴν Γιάννουλη, προάστειο τῆς Λαρίσης, ὅπου καὶ ἐτάφη, κατόπιν τῶν διατεταγμένων.

Ἡ εὐλογημένη μορφή του καὶ τὸ ἔργο του, παραμένουν ὁδηγητικὰ στὶς καρδιὲς τοῦ Ποιμνίου του, τὸ ὁποῖο καθοδήγησε στὴν διακράτηση τῆς γνησίας Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ ζωῆς. Εἴθε ὁ Κύριος νὰ ἀναπαύει τὴν ψυχή του μετὰ τῶν δικαίων, ἡ δὲ εὐχή του νὰ συνοδεύει ἅπαντας, Κλῆρο καὶ Λαὸ τῆς Ἐπαρχίας του, ὅπως καὶ τῆς Ἐκκλησίας μας γενικότερα. Αἰωνία αὐτοῦ ἡ μνήμη!

Scroll to Top