Ἡ μέλλουσα ζωὴ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴν γήινη

Ἡγουμένου Νίκωνος Βαρομπιὼφ (+ 1963)

            Τί ἀγάπη πρέπει νὰ ἔχη ὁ Κύριος πρὸς τὸν ἁμαρτωλὸ ἄνθρωπο, γιὰ νὰ ἔλθη σωματικῶς ὁ Ἴδιος ὁ Δημιουργὸς τοῦ κόσμου στὴ γῆ, γιὰ νὰ ὑποφέρη τοὺς ἐμπτυσμούς, τοὺς χλευασμοὺς καὶ τὸ σταυρικὸ θάνατο γιὰ τὴν σωτηρία τῶν ἁμαρτωλῶν!

            Ἄν ἐμεῖς σ΄ αὐτὴν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς θὰ ἀνταποκριθοῦμε μὲ ἀδιαφορία, ἀπιστία καὶ ἀπροθυμία στὸ νὰ πολεμᾶμε τὶς ἁμαρτίες, μὲ τὴν συνειδητὴ παράβαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἄν θὰ δικαιολογοῦμε τὸν ἑαυτό μας ἀντὶ νὰ μετανοοῦμε μὲ δάκρυα, τότε τί μᾶς περιμένει; Τότε θὰ μᾶς ἀρνηθῆ ὁ Θεός. «Ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε μετρηθήσεται ὑμῖν» (Μτ. 7, 2), λέει ὁ Κύριος. Ἄν ἐμεῖς μὲ τὰ ἔργα μας ἀρνούμεθα τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ πρὸς ἐμᾶς, τότε καὶ ὁ Κύριος θὰ μᾶς ἀρνηθῆ. «… Οὐκ οἶδα ὑμᾶς… πορεύεσθε ἀπ΄ ἐμοῦ… εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον…» (Μτ. 25, 12, 41).

Νά, αὐτὴ εἶναι ἡ κρίση τοῦ Θεοῦ γιὰ τοὺς ἀμετανοήτους ἁμαρτωλούς, ποὺ περιφρονοῦν τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ καὶ διαστρεβλώνουν τὸ Εὐαγγέλιο γιὰ νὰ δικαιολογήσουν τὴν ἁμαρτωλότητά τους. Ἀλλοίμονό τους! Αἰώνια βάσανα, κλαυθμὸς καὶ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων σ΄ αὐτοὺς ποὺ περιφρόνησαν τὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, πού, γιὰ χάρι τῶν βρώμικων ἀπολαύσεων αὐτοῦ τοῦ κόσμου, προδίδουν τὸ ἀξίωμα τοῦ Χριστιανοῦ, καὶ προτιμοῦν νὰ ἐκτελοῦν τὸ θέλημα τοῦ διαβόλου. Μ΄ αὐτὸν ποὺ τὸ θέλημά Του ἐκτελεῖ ὁ ἄνθρωπος ἐδῶ, θὰ εἶναι μαζί του καὶ μετὰ τὸ θάνατο. Αὐτὸς ποὺ ἐδῶ στὴ γῆ ἦταν δοῦλος τοῦ διαβόλου, καὶ μετὰ τὸ θάνατο θὰ εἶναι δοῦλος του καὶ θὰ ὑπόκειται στὴν ἴδια τύχη μὲ τοὺς δαίμονες…

            Ἄν θὰ ἀφήνης γιὰ αὔριο τὸ ἔργο τῆς σωτηρίας σου, τότε μπορεῖς νὰ ξεγελαστῆς. Δὲν εἴμαστε βέβαιοι γιὰ τὴν αὔριο. Ὁ Κύριος προειδοποιεῖ ὅλους: Νὰ εἶσθε ἕτοιμοι κάθε στιγμή, δὲν γνωρίζετε ἡμέρα καὶ ὥρα, ὅταν θά ’ρθουν νὰ πάρουν τὴν ψυχή σας…

            Μὴ δικαιολογῆς τὸν ἑαυτό σου γιὰ καμιὰ ἁμαρτία, ὅσο καὶ μικρὴ νὰ σοῦ φαίνεται. Ἡ ὁποιαδήποτε ἁμαρτία εἶναι παράβαση τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ ποὺ δείχνει τὴν ἀντιπάθειά μας πρὸς τὸν Θεό. Καὶ ἀντίθετα «αὐτὸς μὲ ἀγαπᾶ, λέει ὁ Κύριος, ποὺ ἐκτελεῖ τὶς ἐντολές μου». Γι΄ αὐτὸ κάθε ἁμαρτία ποὺ κάναμε, πρέπει νὰ τὴν καθαρίσουμε μὲ τὴν μετάνοια…

            Προσπάθησε νὰ ἀπελευθερώσης τὸν ἑαυτό σου ἀπ΄ αὐτὸ τὸν κόσμο, ὁ ὁποῖος πάντα ἦταν καὶ θὰ εἶναι ἐχθρικὸς σὲ ὅλα τὰ πνευματικὰ καὶ στὸν Ἴδιο τὸν Θεό. «Θὰ σᾶς μισεῖ ὁ κόσμος», λέει ὁ Κύριος.

            Πράγματι, ὅλους ἐκείνους ποὺ θὰ πιστεύουν στὸν Κύριο Ἰησοῦ Χριστὸ καὶ θὰ προσπαθοῦν νὰ ζοῦν σύμφωνα μὲ τὶς θεῖες ἐντολές Του, θὰ τοὺς μισῆ ὁ κόσμος…

2 Ἀπριλίου 1960 

[Ἡγουμένου Νίκωνος Βαρομπιώφ, Ἡ Πνευματικὴ Τέχνη τῆς Μετανοίας καὶ τῆς Σωτηρίας μας
(Ἀξιόλογες σοφὲς ἐπιστολές), ἐκδ. «Ὀρθόδοξος Κυψέλη», Θεσσαλονίκη (ἄ.χ.), σελ. 152-154].

Scroll to Top